Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Št. 430-5/2009 Ob-7920/09 , Stran 3052
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet prodaje: del poslovno stanovanjskega objekta – gostinski lokal »Linhartov hram«, situiran v pritličju s pripadajočim stavbnim zemljiščem v Radovljici, Linhartov trg 26, Radovljica. Neto tlorisna površina lokala znaša 46,47 m2, in zajema točilnico, sanitarije, dve skladišči, leseno skladišče na hodniku in prostor pod stopniščem. Lokal je zaseden. Uporablja ga dosedanji najemnik, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. V lokal je vložil za obnovo sanitarij 3.000,00 €. V tem postopku javne dražbe ima predkupno pravico. Pri nakupu se mu upošteva 3.000,00 € vlaganj. 3. Izklicna cena gostinskega lokala znaša: 55.000,00 € brez davka na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je 500 €. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 72210000-3301-1. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v torek, 22. decembra 2009, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 21. 12. 2009, do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 72210000-3301-1 Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 6. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 8. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno–kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. 9. Informacije Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo: – na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh, od 7. 12. 2009 do 22. 12. 2009, od 10. do 12. ure. 10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.

AAA Zlata odličnost