Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Št. 617/09 Ob-8006/09 , Stran 3039
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področja razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje večletnih kulturnih projektov v obdobju od 2010–2013, ki izkazujejo večletno kontinuiteto delovanja in so dosegli visoko stopnjo prepoznavnosti v javnosti. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvena umetnost: avtorski opus; organizacija mednarodnih festivalov in platform; glasbena umetnost: organizacija festivalov in koncertnih ciklov, podporni projekti na področju glasbene umetnosti (tekmovanja in nagrade); intermedijska umetnost: organizacija mednarodnih festivalov, produkcija in postprodukcija zahtevnejših projektov, ki od načrtovanja do izvedbe segajo preko koledarskega leta ter specifičnih podpornih programov, pomembnih za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti; likovna umetnost: organizacija večletnih projektov, festivalov, bienalov in nacionalnih strokovnih nagrad. Izvajalci programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, javni zavodi, ki v letu 2009 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2010 s strani ministrstva, ter samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid ministrstva za kulturo, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: izvajalci). 2. Cilji razpisa: Ministrstvo za kulturo bo večletne kulturne projekte na področju umetnosti v obdobju 2010–2013 v okviru projektnega razpisa JPR-VP-2010-2013 podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje konkurenčnih, vrhunskih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih projektov s področja umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, zagotavljanje njihove kontinuitete, spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti in raznolikosti umetniškega izraza, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji, spodbujanje koprodukcij, podpiranje mednarodno uveljavljenih in profiliranih festivalov, platform in prireditev. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so skladno s 80. in 81. členom ZUJIK: kulturna društva in pravne osebe zasebnega prava (zavodi, ustanove, zadruge), ki ustvarjajo in posredujejo javne kulturne dobrine na razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture. Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva za kulturo in ki delujejo na razpisnih področjih. Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, izvajalca, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo. Večletni projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in ki izkazuje kontinuiteto delovanja. Avtorski opus na področju uprizoritvene umetnosti je večletni projekt z jasnim umetniškim konceptom posameznega avtorja, avtorske skupine ali kulturne organizacije, ki bistveno prispeva k raznolikosti gledališkega izraza. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati na posameznih področjih in podpodročjih razpisa določenih odstotkov predvidenih stroškov ter ne sme presegati najvišje možne zaprošene višine, kot je določena na posameznih področjih razpisa. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta v finančni zgradbi, ujemajo. 4. Razpisna področja Ministrstvo na področjih razpisa razpisuje naslednje večletne projektne sklope: 4.1. Uprizoritvena umetnost: – Avtorski opus; – Organizacija mednarodnih festivalov in platform. 4.2. Glasbena umetnost: – Organizacija festivalov in koncertnih ciklov; – Podporni projekti na področju glasbene umetnosti (tekmovanja in nagrade). 4.3. Intermedijska umetnost: – Organizacija mednarodnih festivalov; – Produkcija in postprodukcija zahtevnejših projektov, ki od načrtovanja do izvedbe segajo preko koledarskega leta, ter specifičnih podpornih programov, pomembnih za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti. 4.4. Likovna umetnost: – Organizacija večletnih projektov; – Organizacija festivalov; – Organizacija bienalov; – Nacionalne strokovne nagrade. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le izvajalci (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava izvajalca; v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora izvajalec dostaviti v zahtevanem roku); – ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva za kulturo in delujejo na razpisnih področjih (obvezno dokazilo: originalna izjava izvajalca); – kot javni zavodi v letu 2009 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2010 s strani ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava izvajalca); – prijavljajo projekte, ki bodo realizirani v obdobju od 2010 do 2013 (obvezno dokazilo: originalna izjava izvajalca); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007, 2008 in 2009, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava izvajalca); – prijavljajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena na posameznih področjih; – ne prijavljajo programskih enot, ki so že bile izbrane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva za kulturo za leto 2009 ali 2010, na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev – z izjemo koprodukcij na področju uprizoritvene umetnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava izvajalca); – dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava izvajalca); – da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj – z izjemo koprodukcij na področju uprizoritvene umetnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava izvajalca). 6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le izvajalci (upravičene osebe), ki poleg splošnih izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: 6.1. Uprizoritvena umetnost 6.1.1. Avtorski opus Na razpis se lahko za podpodročje Avtorski opus prijavijo izvajalci, ki: – so v obdobju 2007–2009 ustvarili vsaj dve (2) produkciji in izvedli vsaj dve (2) mednarodni gostovanji; – v obdobju 2010–2013 prijavljajo vsaj štiri (4) enote s področij Produkcija in postrpodukcija v Sloveniji in/ali Mednarodno gostovanje, od tega najmanj eno (1) premierno produkcijo v Sloveniji; – za izvedbo celotnega avtorskega opusa zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti in na letni ravni za največ 50.000 €. 6.1.2. Organizacija mednarodnih festivalov in platform Na razpis se lahko za podpodročje Organizacija mednarodnih festivalov in platform prijavijo izvajalci, ki: – so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj en (1) mednarodni festival ali predstavitveno platformo; – v obdobju 2010–2013 prijavljajo izvedbo vsaj dveh (2) mednarodnih festivalov ali predstavitvenih platform; – za izvedbo enega (1) festivala ali platforme zaprošajo za največ 60% celotne vrednosti festivala ali platforme oziroma za največ 70.000 €. 6.1.3. Koprodukcije Na področju uprizoritvene umetnosti lahko prijavitelji, ki imajo status pravne osebe, prijavljajo premierne produkcije na podpodročju Avtorski opus oziroma festivale ali platforme na podpodročju Organizacija mednarodnih festivalov in platform kot koprodukcije. Koprodukcije so po obsegu in kvaliteti nadstandardne enote več izvajalcev (prijaviteljev), katerih stroški izvedbe so upravičeni za sofinanciranje, če so natančno razmejeni v koprodukcijskem dogovoru in se ne prekrivajo. Prijavitelji lahko v koprodukciji prijavlja enoto ali festivale kot: – Mala koprodukcija – vsak koproducent lahko zaproša za 40% zaprošenih sredstev (vendar vsi koproducenti skupaj, ne glede na skupno število koproducentov, ne morejo zaprositi za več kot 100% zaprošenih sredstev. Zaprošena vrednost enote male koprodukcije v celoti ne sme presegati zaprošene vrednosti 1 premierne produkcije ali festivala/enote razpisa, opredeljene v drugi alineji točke 6.1.1. in v tretji alineji točke 6.1.2.); – Srednja koprodukcija – vsak koproducent lahko zaproša za 70% zaprošenih sredstev (vendar vsi koproducenti skupaj, ne glede na skupno število koproducentov, ne morejo zaprositi za več kot 200% zaprošenih sredstev. Zaprošena vrednost enote srednje koprodukcije v celoti ne sme presegati dvakratne zaprošene vrednosti 1 premierne produkcije ali festivala/enote razpisa, opredeljene v drugi alineji točke 6.1.1. in v tretji alineji točke 6.1.2.); – Velika koprodukcija – vsak koproducent lahko zaproša za 100% zaprošenih sredstev (vendar vsi koproducenti skupaj, ne glede na skupno število koproducentov, ne morejo zaprositi za več kot 300% zaprošenih sredstev. Zaprošena vrednost enote velike koprodukcije v celoti ne sme presegati trikratne zaprošene vrednosti 1 premierne produkcije ali festivala/enote razpisa, opredeljene v drugi alineji točke 6.1.1. in v tretji alineji točke 6.1.2.). Celotna zaprošena vrednost ne sme presegati 70% celotne vrednosti nadstandarnde premierne produkcije oziroma 60% celotne vrednosti nadstandardnega festivala ali platforme. 6.2. Glasbena umetnost 6.2.1. Organizacija festivalov in koncertnih ciklov – Na razpisu lahko kandidirajo izvajalci, ki so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj tri (3) glasbene festivale oziroma enega (1) ali dva (2), če je festival bienalne narave, ali vsaj tri (3) koncertne cikle; – Glasbeni festival ali koncertni cikel mora obsegati najmanj pet (5) in največ trideset (30) koncertov in spremljajočih dogodkov; – Najvišja zaprošena vsota za izvedbo enega (1) glasbenega festivala ali koncertnega cikla ne sme presegati 65.000 € in 50% predvidenih stroškov. 6.2.2. Podporni projekti na področju glasbene umetnosti (tekmovanja in nagrade) – Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci, ki so v obdobju 2007–2009 izvedli vsaj tri (3) tovrstne projekte nacionalnega značaja oziroma, ki za nova tekmovanja predložijo izjavo ali priporočilo ustrezne izobraževalne (visokošolske), umetniške ali kulturne inštitucije ali referenčnega subjekta (mednarodno uveljavljenega strokovnjaka z referencami, ipd) o nacionalnem pomenu prijavljenega tekmovanja; – Najvišja zaprošena vsota za podporne projekte lahko znaša 25.000 € na letni ravni in ne sme presegati 70% predvidenih stroškov. 6.3. Intermedijska umetnost 6.3.1. Organizacija mednarodnih festivalov Na razpisu lahko za podpodročje Orgaizacija mednarodnih festivalov kandidirajo izvajalci, ki so v obdobju 2007–2009 letno izvedli vsaj en (1) mednarodni intermedijski festival, katerega nadaljevanje prijavljajo, z najmanj desetimi (10) dogodki in s številčno uravnoteženo mednarodno udeležbo, na letni osnovi ne zaprošajo za več kot 50.000 €, zaprošena vrednost festivala ne presega 50% celotne vrednosti, ter se na razpis prijavljajo z največ enim (1) festivalom; 6.3.2. Produkcija in postprodukcija zahtevnejših projektov, ki od načrtovanja do izvedbe segajo preko koledarskega leta ter specifičnih podpornih programov, pomembnih za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti Gre za podpodročje projektov, ki od načrtovanja do izvedbe segajo preko koledarskega leta ali pa je njihova izvedba vezana na več letno obdobje. Kandidirajo lahko izvajalci, ki so v obdobju 2007–2009 izvedli vsaj en (1) sam enovit zahtevnejši projekt, ki od načrtovanja do izvedbe sega preko obdobja koledarskega leta, ali specifični podporni program, pomemben za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti (samo oblikovanje spletnih strani ni upravičen strošek!), ter na letni osnovi ne zaprošajo za več kot 50.000 €, zaprošena vrednost pa ne presega 70% celotne vrednosti, ter se na razpis prijavljajo z največ enim zahtevnejšim projektom, ki od načrtovanja do izvedbe sega preko koledarskega leta ali samo z enim specifičnim podpornim programom, pomembnim za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti. 6.4. Likovna umetnost 6.4.1. Organizacija večletnih projektov Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu izvajalci, ki: – so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj dva (2) projekta, vezana na večletno realizacijo na nacionalni ali mednarodni ravni (ciklusi, kolonije, tematsko zaokroženi večletni projekt); – v obdobju 2010–2013 načrtujejo vsaj dva (2) projekta, vezana na večletno realizacijo na nacionalni ali mednarodni ravni; – zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti na letni ravni in katerih zaprošena vsota ne presega 15.000 € na letni ravni. 6.4.2. Organizacija festivalov Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu izvajalci, ki: – so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj en (1) festival na nacionalni ali mednarodni ravni; – v obdobju 2010–2013 načrtujejo izvedbo vsaj treh (3) festivalov na nacionalni ali mednarodni ravni; – zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti na letni ravni in katerih zaprošena vsota ne presega 20.000 € na letni ravni. 6.4.3. Organizacija bienalov Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu izvajalci, ki: – so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj en (1) bienale na nacionalni ali mednarodni ravni; – v obdobju 2010–2013 načrtujejo izvedbo vsaj dveh (2) bienalov na nacionalni ali mednarodni ravni; – zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti na letni ravni in katerih zaprošena vsota ne presega 18.000 € na letni ravni. 6.4.4. Nacionalne strokovne nagrade Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu izvajalci, ki: – so v obdobju 2005–2009 podelili vsaj tri (3) nagrade s statusom strokovne nagrade na nacionalni ravni; – v obdobju 2010–2013 načrtujejo podelitev vsaj dveh (2) strokovnih nagrad na nacionalni ravni; – zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti in za največ 12.000 € na letni ravni. 7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev ministrstva imenuje minister za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo prijavila zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača. 8. Razpisni kriteriji 8.1. Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2 Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih: 8.2.1. Uprizoritvena umetnost 8.2.1.1. Avtorski opus Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.1.2 Organizacija mednarodnih festivalov in platform Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.2. Glasbena umetnost 8.2.2.1. Organizacija festivalov in koncertnih ciklov Prednostno bodo obravnavani projekti, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.2.2 Podporni projekti na področju glasbene umetnosti (tekmovanja in nagrade) Prednostno bodo obravnavani projekti, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.3. Intermedijska umetnost Mednarodni festivali ter Produkcija in postprodukcija zahtevnejših projektov, ki od načrtovanja do izvedbe segajo preko koledarskega leta ter specifičnih podpornih programov, pomembnih za ohranitev in razvoj področja intermedijske umetnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1  Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 8.2.4. Likovna umetnost 8.2.4.1 Organizacija večletnih projektov, festivalov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.4.2. Organizacija bienalov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.4.3. Nacionalne strokovne nagrade Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Uporaba kriterijev 9.1 Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk (55 točk za splošne kriterije in 45 točk za prednostne kriterije za posamezna področja), financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter višine sredstev, namenjenih razpisu. 10. Predvidena vrednost: 10.1. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet večletnega projektnega razpisa JPR-VP-2010-2013 je na letni ravni predvidoma 1.809.580 €. 10.2. Predvidene razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje: – Uprizoritvena umetnost predvidoma: 600.000 € na letni ravni. – Glasbena umetnost predvidoma: 650.000 € na letni ravni. – Intermedijska umetnost predvidoma: 259.580 € na letni ravni. – Likovna umetnost: predvidoma: 300.000 € na letni ravni. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2010, 2011, 2012 in 2013 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. 12. Razpisni rok: razpis se prične 4. 12. 2009 in zaključi 15. 1. 2010. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec); – prijavni obrazec 2 (izjave); – prijavni obrazec 3 (obrazci po področjih in projektnih sklopih razpisa z navedbo obveznih prilog). Izvajalec mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3, – obvezne priloge, navedene v posameznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 14. Oddaja in dostava vlog 14.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in projektni sklop ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagatelj prijavlja več projektov na posamezno področje, mora vsak projekt poslati v ločeni ovojnici in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Tiskani vlogi za intermedijsko področje mora prijavitelj v ovojnici priložiti tudi elektronsko verzijo na CD/DVD ali USB kompatibilnem mediju (ni obvezno za medijske odzive). Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 15. 1. 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na projektni razpis z oznako JPR-VP-2010-2013, z obvezno navedbo razpisnega področja in podpodročja (npr. Uprizoritvena umetnost – Avtorski opus). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). 14.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 1. 2010 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Za neupravičeno osebo se šteje oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge izvajalcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki niso popolne. 15. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: – Uprizoritvena umetnost: mag. Mojca Jan-Zoran, Mojca.Jan-Zoran@gov.si; – Glasbena umetnost: Biserka Močnik, Biserka.Mocnik@gov.si; – Intermedijska umetnost: dr. Matjaž Šekoranja, Matjaz.sekoranja@gov.si; – Likovna umetnost: Judita Krivec-Dragan, Judita.Krivec-Dragan@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo v prostorih ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, v četrtek, 10. 12. ob 10. uri. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 13. 17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v mesecu dni po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 22. 1. 2010. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. 18. Razpisi in prehajanje med razpisi 18.1. Izvajalec se lahko prijavi na razpis JPR-VP-2010-2013 tudi, če se je prijavil na razpis za izvajalca kulturnih programov z oznako JPR-PROG-2010-2013. V primeru, da se je izvajalec prijavil tudi na razpis za izvajalca kulturnih programov z oznako JPR-PROG-2010-2013 in bil na njem izbran, se njegova vloga na razpis JPR-VP-2010-2013 zavrne. 18.2. Prehajanje projektov z večletnega na enoletni projektni razpis V primeru, da izvajalec s prijavo na večletni projektni razpis z oznako JPR-VP-2010-2013 ne zadosti vsem kriterijem in ne dobi zadostnega števila točk, lahko, v primeru, če strokovna komisija spozna del prijavljenega večletnega projekta kot vrhunskega in ga je mogoče izvesti v enem letu, v enem projektnem sklopu, ter izpolnjuje razpisne pogoje za enoletni projektni razpis JPR-UM-2010, projekt preide v ponovno ocenjevanje v okviru enoletnega projektnega razpisa in se obravnava skupaj z ostalimi prispelimi vlogami. Izvajalec mora svoje strinjanje za prehajanje med večletnim projektnim razpisom JPR-VP-2010-2013 in enoletnim projektnim razpisom JPR-UM-2010 vnaprej podati na posebni izjavi, ki je v obrazcu 2 in je obvezen del prijavne dokumentacije. Brez omenjene izjave se smatra, da se izvajalec s prehajanjem vloge na tak način ne strinja. 18.3. Izvajalci večletnih javnih kulturnih projektov, ki bodo izbrani znotraj razpisa z oznako JPR-VP-2010-2013 v obdobju 2010–2013 na področju uprizoritvene umetnosti, podpodročje Avtorski opus, v tem obdobju s svojimi projekti ne bodo mogli kandidirati na letnih javnih razpisih oziroma javnih pozivih, z izjemo ciljnih razpisov, kolikor to izhaja iz navedbe pogojev.

AAA Zlata odličnost