Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Št. 4781-0013/2009 Ob-8005/09 , Stran 3053
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, matična številka: 5883938, ID za DDV: SI 47348429. 2. Opis predmeta prodaje Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 549/1, travnik v izmeri 2078 m2, vpisana v zk vl. št. 904, k.o. Rogatec, in parc. št. 549/5, travnik v izmeri 222 m2, parc. št. 549/6, dvorišče v izmeri 938 m2 in poslovna stavba v izmeri 38 m2 (v naravi je objekt odstranjen), parc. št. 549/7, zelenica v izmeri 414 m2, vse vpisane v zk vl. št. 647, k.o. Rogatec, skupaj 3684 m2. V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se zemljišče, ki je predmet prodaje, nahaja v območju z oznako MS – SC2, to je območje urbanih središč (centralno območje), namenjeno pretežno za trgovske, hotelske in podobne gostinske stavbe ter za stavbe za opravljanje osebnih storitev, stavbe za kulturo, javno upravo in stanovanjske stavbe. Zemljišče leži med glavno cesto II. reda št. 107 in regionalno železniško progo, 200 m oddaljeno od meje s sosednjo Hrvaško. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja. Sklenitev prodajne pogodbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je 184.200,00 €, najnižji znesek višanja pa 5.000,00 €. Davek na dodano vrednost v izklicno ceno ni vključen. 5. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajna pogodba bo sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v 8 dneh, od dne izstavitve računa po sklenjeni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, in sicer v sejni sobi v pritličju, v torek, 22. 12. 2009, z začetkom ob 13. uri. 7. Višina varščine Višina varščine, ki znaša 10% od izklicne cene in se glasi na znesek 18.420,00 €, se plača na podračun Občine Rogatec, odprt pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165, z navedbo namena nakazila: »Plačilo varščine za javno dražbo«. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od zaključka javne dražbe. Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni dražbi, vplačana varščina ne bo vrnjena. 8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe (12. uri), dne 22. 12. 2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba«, na naslov Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera mora na naslov prispeti do določenega datuma in ure) ali osebno, predložijo naslednja dokazila: – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine; – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko. Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka. Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. Nepremičnina bo prodana po načelu »videno–kupljeno«. Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja vrednost se izkliče trikrat. 9. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvede v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US). Javno dražbo vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. Javna dražba je končana, ko voditelj trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. 10. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Dodatne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javne dražbe, so na voljo pri Nataši Lavrič, Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, tel. 03/812-10-20, e-pošta: obcina.rogatec.natasa@siol.net. Javna dražba je objavljena tudi na spletni strani Občine Rogatec, na naslovu:http:// www.rogatec.net. 11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačano varščino.

AAA Zlata odličnost