Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Št. 430-0027/2009 Ob-7874/09 , Stran 3044
1. Koncedent je Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. 2. Predmet koncesije Koncesija se podeli za celotno območje Občine Ivančna Gorica, na katerem je osem pokopališč, in sicer Ambrus, Krka, Leščevje, Muljava, Stična, Šentvid pri Stični, Višnja Gora in Zagradec ter bodoče pokopališče v Ivančni Gorici. 3. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v 2. točki, se na območju občine podeli le ena monopolna koncesija. 4. Koncesija se podeljuje za dobo 4 let. Koncesionar za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plača koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3 odstotkov od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi v preteklem letu. 5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne, tehnične in kadrovske pogoje: – da so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov, – da so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov, – da predložijo dokazila, ki dokazujejo, da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in sredstva za izvajanje razpisane dejavnosti, – da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti, – da predložijo program izvajanja javne službe in poslovni načrt, – da predložijo izjavo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5.000,00 EUR. 6. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja), – predlog cen za storitve za katere se dodeljuje koncesija, – dokazila o razpolaganju z ustreznim kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti, – izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, – potrdilo davčnega organa o poravnavi davčnih obveznosti in prispevkov določenih z zakonom, – podpisano razpisno dokumentacijo, ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski upravi Občine Ivančna Gorica, po objavi razpisa, v času uradnih ur, in sicer: v ponedeljek, med 7.30 in 11. uro in med 12. in 15. uro, v sredo, med 7.30 in 11. uro in 12. in 16.30 uro in v petek, med 7.30 in 11. uro in 12. in 13. uro. 7. Merila za izbiro ponudnika so: – cena storitev: 60%, – izkušnje in reference: 40%. 8. Po končanem postopku razpisa pripravi komisija, imenovana s strani župana Občine Ivančna Gorica, predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje županu Občine Ivančna Gorica, ki pred odločbo Občinske uprave s sklepom potrdi izbiro koncesionarja. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan. 9. Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti do 14. 12. 2009. 10. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom: »ne odpiraj – Javni razpis za koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč«. 11. Rok za oddajo ponudbe je 10. 12. 2009, do 9. ure. Javno odpiranje ponudb bo istega dne v prostorih sejne sobe Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, 1295 Ivančna Gorica, ob 12. uri. 12. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave. 13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni, po sklepu o potrditvi izbire koncesionarja na Občinskem svetu Občine Ivančna Gorica. 14. Občina Ivančna Gorica si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.

AAA Zlata odličnost