Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4311. Odlok o turistični taksi v Občini Komen, stran 13085.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09), je Občinski svet Občine Komen na 27. redni seji dne 27. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Komen
1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini Komen, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem.
2. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
Turistično takso plačujejo državljani RS in tujci (turisti), ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Nastanitveni objekt je hotel, motel, penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, planinska koča, počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za oddajanje in drugi objekti namenjeni prenočevanju.
Turisti plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen v primerih, kot jih določa zakonodaja s področja spodbujanja turizma.
3. člen
Turistična taksa se določa v točkah in znaša na območju Občine Komen 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke lahko določa in usklajuje Vlada RS enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
5. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov, v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo pobirati in odvajati turistično takso tudi v primeru, če gostu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
V primeru oprostitve plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti razlog oprostitve vpisan v evidenco turistične takse.
6. člen
Osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena nakazujejo pobrano turistično takso do 25. v mesecu za pretekli mesec, na poseben račun občine. Občini in pristojnemu davčnemu uradu so dolžne predložiti mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.
7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ, oziroma pristojni občinski inšpekcijski organ.
8. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja zakon s področja spodbujanja razvoja turizma.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Komen (Uradni list RS, št. 10/99).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-01/2009-4
Komen, dne 25. novembra 2009
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost