Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Št. 194 Ob-7965/09 , Stran 3064
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače, tel. 02/569-85-50, faks 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si. 2. Opis predmeta služnosti Predmet služnosti je: – postavitev sončne elektrarne na strehi Osnovne šole in športne dvorane Apače v naselju Apače, na ocenjeni površini 1550 m2 uporabne površine (površina strehe je opremljena s strešno kritino iz pločevine). Služnost obsega pravico: – zgraditi sončno elektrarno na objektu strehe Osnovne šole in športne dvorane Apače in izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta; – pravico vzdrževati objekt iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom in razvojem; – pravico imeti dostop do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja objekta in naprave. Stvarna pravica služnosti se ustanavlja za dobo do 30 let od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpostaviti računalniški sistem, preko katerega lahko osnovnošolci dnevno preverjajo, kaj se dogaja z fotonapetostnimi moduli na strehi. Izhodiščno letno nadomestilo: v višini 5% od prihodkov iz naslova prodaje proizvedene električne energije. 3. Vrsta pravnega posla Z uspelim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 30 let, v obliki notarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže, da bo: – zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške nemudoma saniral morebitno poškodovano kritino na objektu; – po preteku služnostnega obdobja vzpostavil prvotno stanje, v primeru, da se služnost ne podaljša; – med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo zavarovalne police še pred pričetkom del izročil lastniku nepremičnine. Ponudnik se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj ter, da bo glede na upoštevane roke postavil sončno elektrarno najkasneje v roku 1 leta od podpisa služnostne pogodbe. V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico, katero bo Občina Apače izkoristila v primeru, da v roku 1 leta od sklenitve pogodbe ponudnik sploh ne bo pričel z deli oziroma jih dokončal. 4. Pogoji pod katerimi se ponudba predloži a) Ekonomska in finančna sposobnost: Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa ter, da v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo. b) Tehnične zahteve: – fotovoltaične plošče: monokristalni sončni modul, najmanj 239 W; – instalirana moč: najmanj 220 kW. 5. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo v zvezi s ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik ponudbi priloži: – BON-1/P (podjetja) oziroma BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2008 – nad kriterijem 6, – pozitivno bilanco stanja na dan 31. 10. 2009, – potrdilo poslovne banke, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran, – analiza energetskega potenciala OŠ Apače in telovadnice, – ponujen odstotek nadomestila, ki ne more biti nižja od izhodiščne, – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v sodni register; – izpis iz sodnega registra, ne sme biti starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – izjava o sprejemanju pogojev ponudbe, – izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Merilo za izbor: edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišji odstotek letne višine nadomestila. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišji odstotek. V primeru, da je podanih več ponudb z enakim odstotkom ponudbene cene, se izvede javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljeni izbiri. 7. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena po pridobitvi soglasja s strani Občinskega sveta Občine Apače, k postavitvi sončne elektrarne na Osnovni šoli v Apačah. Obveznost Občine Apače, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena. Občina Apače si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedli razloge in brez odškodninske odgovornosti. Občina Apače si pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 8. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo pravočasno oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do ponedeljka, dne 21. 12. 2009, do 8.30, na naslov Občine Apače, Apače 42b, 9253 Apače. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »ponudba sončno elektrarno na OŠ in športni dvorani Apače«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente in je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 9. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ni javno. Obravnavo prispelih ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe odprla v ponedeljek, dne 21. 12. 2009, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Apače. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, ali ponudbe, ki bodo pravočasne, vendar nepopolne, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Ne glede na navedeno, bo komisija pozvala ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo za dopolnitev te ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od prejema poziva za dopolnitev. 10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/569-85-54 (kontaktna oseba: Melita Planteu). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Apače, http://www.obcina-apace.si.

AAA Zlata odličnost