Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4329. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, stran 13104.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/08) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 27. redni seji dne 23. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo, način dela ter dolžnosti in pravice Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin in določa organ, ki opravlja zanj strokovno tehnična opravila.
2. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin se ustanovi kot organ varstva pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb v Občini Rečica ob Savinji.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima pet članov. Člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje občinski svet.
3. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin predstavlja predsednik, ki ga člani izvolijo izmed sebe. Predsednik sklicuje in vodi seje.
Sedež Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je na naslovu Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
4. člen
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin dela na sejah.
Za sklicevanje, vodenje in odločanje na sejah se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji. Gradivo za sejo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, mora biti poslano članom najmanj tri dni pred sejo, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
5. člen
Strokovne in administrativne pogoje za delo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin zagotavlja občinska uprava Občine Rečica ob Savinji.
6. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin opravlja naslednje naloge:
– usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev javnih služb in daje organom Občine Rečica ob Savinji pripombe, poročila in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih organov Občine Rečica ob Savinji,
– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji.
7. člen
Pristojni organi Občine Rečica ob Savinji so dolžni obravnavati pisne pripombe, predloge, poročila in priporočila Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko je bila dana pisna pripomba, predlog, poročilo ali priporočilo.
8. člen
Delo Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
9. člen
Mandat članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin preneha s potekom mandata članov občinskega sveta.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009-8
Rečica ob Savinji, dne 23. novembra 2009
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost