Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4353. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2009, stran 13138.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 10. in 10.a do 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08) in 113. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 22. redni seji 12. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2009 (Uradni list RS, št. 24/09) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto |        |
|   |2009                  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |    Rebalans|
|   |                    | proračuna 2009|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI           | 22.209.027,28|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI            | 13.628.779,96|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            | 11.141.518,08|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    | 10.024.068,08|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   686.450,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   431.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.487.261,88|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   431.350,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |   17.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |    4.500,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    5.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |  2.029.411,88|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |  2.110.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   100.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |  2.010.000,00|
|   |neopredm. dolg. sred.         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |   20.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |   20.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  6.407.446,36|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |  2.066.183,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  4.341.263,36|
|   |proračuna iz sred. EU         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |   42.800,96|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za|   31.142,00|
|   |strukturno politiko          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih     |   11.658,96|
|   |evropskih institucij          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI           | 21.639.962,92|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  4.979.715,79|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   823.079,46|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   141.662,28|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.339.934,99|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   230.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |   445.039,06|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  5.738.374,87|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   46.658,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |  3.171.103,20|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|  1.385.954,67|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.134.659,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         | 10.117.806,26|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 10.117.806,26|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TANSFERI         |   804.066,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   220.231,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   583.835,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |   569.064,36|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali presežek)|        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |   39.726,17|
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil   |   39.726,17|
|   |vključenim v EZR            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |        |
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |   39.726,17|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)      |   615.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |   615.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   –6.209,47|
|   |RAČUNIH                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |X. NETO FINANCIRANJE          |  –569.064,36|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |X. Stanje sredstev na računu zadnji dan|    6.209,47|
|   |preteklega leta            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentjur.«
2. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»10. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 1.720.000,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2008
Šentjur, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost