Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Št. 71-09 Ob-7905/09 , Stran 3055
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Svet zavoda, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (Uradni list RS, št. 17/06, 115/07 in 35/06) ter 16. in 17. člena Statuta javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice objavlja javni razpis za položaj direktorja javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne ali naravoslovno tehnične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj ali magisterij z najmanj 3 leti delovnih izkušenj, – aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, – predloži program dela za mandatno obdobje. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: 1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopija diplome, – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju dejavnosti zavoda itd.). 2. Ostala dokazila in priloge: – življenjepis, – fotokopija potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, – izjava o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – program dela zavoda za mandatno obdobje, z ukrepi za dosego programskih ciljev. Mandat direktorja javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice traja štiri leta. Kot svetovni jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis direktorja« priporočeno na naslov: Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Svet zavoda, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, v roku 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa zahtevana dokazila, navedena pod točko 1. In 2. tega javnega razpisa. Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. Sklep o izbiri stopi v veljavo z danim soglasjem ustanovitelja.

AAA Zlata odličnost