Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4310. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2009, stran 13083.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 27. redni seji dne 25. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2009 (Uradni list RS, št. 36/09) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|A  |   |BILANCA PRIHODKOV IN  |     |   v EUR|
|   |   |ODHODKOV        |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |   |Skupina/Podskupina   | Proračun|  Rebalans|
|   |   |kontov/Konto/Podkonto  |   2009|    2009|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|I.  |   |SKUPAJ PRIHODKI     | 9.171.362| 8.251.101|
|   |   |(70+71+72+73+74+78)   |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.336.026| 3.732.797|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |70  |DAVČNI PRIHODKI     | 2.043.606| 2.204.649|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |700  |Davki na dohodek in   | 1.727.386| 1.995.407|
|   |   |dobiček         |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |703  |Davki na premoženje   |  229.404|  121.352|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |704  |Domači davki na blago in|  86.816|   87.890|
|   |   |storitve        |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |706  |Drugi davki       |     0|     0|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |71  |NEDAVČNI PRIHODKI    | 1.292.420| 1.528.148|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |710  |Udeležba na dobičku in |  544.273|  439.421|
|   |   |dohodki od premoženja  |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |711  |Takse in pristojbine  |   2.000|   2.600|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |712  |Globe in druge denarne |   2.000|   4.300|
|   |   |kazni          |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |713  |Prihodki od prodaje   |  609.819|  880.178|
|   |   |blaga in storitev    |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |714  |Drugi nedavčni prihodki |  134.328|  201.648|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |72  |KAPITALSKI PRIHODKI   | 1.404.762|   17.600|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |720  |Prihodki od prodaje   |  91.462|    600|
|   |   |osnovnih sredstev    |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |721  |Prihodki od prodaje   |     0|     0|
|   |   |zalog          |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |722  |Prihodki od prodaje   | 1.313.300|   17.000|
|   |   |zemljišč in       |     |      |
|   |   |neopredmetenih     |     |      |
|   |   |dolgoročnih sredstev  |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |73  |PREJETE DONACIJE    |   6.900|   6.505|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |730  |Prejete donacije iz   |   1.900|   2.005|
|   |   |domačih virov      |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |731  |Prejete donacija iz   |   5.000|   4.500|
|   |   |tujine         |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |74  |TRANSFERNI PRIHODKI   | 4.423.674| 4.494.199|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |740  |Transferni prihodki iz |  488.578|  456.858|
|   |   |drugih javnofinančnih  |     |      |
|   |   |institucij       |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |741  |Prejeta sredstva iz   | 3.935.096| 4.037.341|
|   |   |državnega proračuna iz |     |      |
|   |   |sredstev proračuna   |     |      |
|   |   |Evropske unije     |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|II. |   |SKUPAJ ODHODKI     |11.097.918| 10.333.861|
|   |   |(40+41+42+43+45)    |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |40  |TEKOČI ODHODKI     | 1.471.610| 1.204.524|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |400  |Plače in drugi izdatki |  234.990|  238.404|
|   |   |zaposlenim       |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |401  |Prispevki delodajalcev |  40.090|   37.518|
|   |   |za socialno varnost   |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |402  |Izdatki za blago in   | 1.151.930|  857.302|
|   |   |storitve        |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |403  |Plačila domačih obresti |  27.600|   54.300|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |409  |Rezerve         |  17.000|   17.000|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |41  |TEKOČI TRANSFERI    | 1.711.374| 1.600.235|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |410  |Subvencije       |  76.538|   76.538|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |411  |Transferi posameznikom |  852.689|  787.611|
|   |   |in gospodinjstvom    |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |412  |Transferi neprofitnim  |  221.710|  211.593|
|   |   |organizacijam in    |     |      |
|   |   |ustanovam        |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |413  |Drugi tekoči domači   |  560.437|  524.493|
|   |   |transferi        |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |414  |Tekoči transferi v   |     0|     0|
|   |   |tujino         |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |42  |INVESTICIJSKI ODHODKI  | 7.489.124| 7.027.533|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |420  |Nakup in gradnja    | 7.489.124| 7.027.533|
|   |   |osnovnih sredstev    |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI |  425.810|  501.569|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |431  |Investicijski transferi |  386.310|  451.950|
|   |   |pravnim in fizičnim   |     |      |
|   |   |osebam, ki niso     |     |      |
|   |   |proračunski uporabniki |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |432  |Investicijski transferi |  39.500|   49.619|
|   |   |proračunskim uporabnikom|     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|III. |   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I- |–1.926.556| –2.082.760|
|   |   |II)           |     |      |
|   |   |(PRORAČUNSKI      |     |      |
|   |   |PRIMANJKLJAJ)      |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV|     |      |
|   |   |IN NALOŽB        |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|IV. |   |PREJETA VRAČILA DANIH  |     0|     0|
|   |   |POSOJIL IN PRODAJA   |     |      |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV   |     |      |
|   |   |(750+751+752)      |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |75  |PREJETA VRAČILA DANIH  |     0|     0|
|   |   |POSOJIL         |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |750  |Prejeta vračila danih  |     0|     0|
|   |   |posojil         |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |751  |Prodaja kapitalskih   |     0|     0|
|   |   |deležev         |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |752  |Kupnine iz naslova   |     0|     0|
|   |   |privatizacije      |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|V.  |   |DANA POSOJILA IN    |     0|     0|
|   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH  |     |      |
|   |   |DELEŽEV         |     |      |
|   |   |(440+441+442+443)    |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |44  |DANA POSOJILA IN    |     0|     0|
|   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH  |     |      |
|   |   |DELEŽEV         |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |440  |Dana posojila      |     0|     0|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |441  |Povečanje kapitalskih  |     0|     0|
|   |   |deležev in naložb    |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |442  |Poraba sredstev kupnin |     0|     0|
|   |   |iz naslova privatizacije|     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |443  |Povečanje namenskega  |     0|     0|
|   |   |premoženja v javnih   |     |      |
|   |   |skladih in drugih osebah|     |      |
|   |   |javnega prava, ki imajo |     |      |
|   |   |premoženje v svoji lasti|     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|VI. |   |PREJETA MINUS DANA   |     0|     0|
|   |   |POSOJILA IN SPREMEMBE  |     |      |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV   |     |      |
|   |   |(IV.-V.)        |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA   |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|VII. |   |ZADOLŽEVANJE (500+501) | 2.483.611| 2.639.815|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |50  |ZADOLŽEVANJE      | 2.483.611| 2.639.815|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |500  |Domače zadolževanje   | 2.483.611| 2.639.815|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|VIII.|   |ODPLAČILO DOLGA     |  34.473|   34.473|
|   |   |(550+551)        |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |55  |ODPLAČILA DOLGA     |  34.473|   34.473|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |550  |Odplačilo domačega dolga|  34.473|   34.473|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|IX. |   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) |  522.582|  522.582|
|   |   |SREDSTEV NA RAČUNIH   |     |      |
|   |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-  |     |      |
|   |   |VIII.)         |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|X.  |   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-| 2.449.138| 2.605.342|
|   |   |VIII.)         |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|XI. |   |NETO FINANCIRANJE    | 1.926.556| 2.082.760|
|   |   |(VI.+X-IX.)       |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|XII. |   |STANJE SREDSTEV NA   | –522.582|  –522.582|
|   |   |RAČUNIH NA DAN 31.12.  |     |      |
|   |   |PRETEKLEGA LETA     |     |      |
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
|   |9009 |Splošni sklad za drugo | –522.582|  –522.582|
+-----+------+------------------------+----------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-08/2009-2
Komen, dne 25. novembra 2009
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost