Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

Št. 478-07/2009-30 Ob-7893/09 , Stran 3050
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, tel. 07/39-36-100. II. Opis predmetov prodaje, izklicna cena in najnižji znesek višanja Predmet prodaje so nepremičnine v lasti Občine Mirna Peč: 1. Parcela št. 2580 – gospodarsko poslopje v izmeri 27 m2, dvorišče v izmeri 1609 m2 in poslovna stavba v izmeri 276 m2, k.o. Globodol, za izklicno ceno 51.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1000 EUR. Nekdanja podružnična Osnovna šola v Globodolu se nahaja v naselju Gorenji Globodol, približno 150 m J od strnjenega naselja, neposredno ob asfaltirani lokalni cesti. Osnovna namenska raba zemljišča je stavbo zemljišče; 2. Parcela št. 2655/2 – močvirje v izmeri 216 m2, k.o. Globodol, za izklicno ceno 2.722,00 EUR, najnižji znesek višanja je 300 EUR. Nepremičnina se nahaja v Srednjem Globodolu. Osnovna namenska raba zemljišča je stavbno zemljišče; 3. Parceli št. 2662 – močvirje v izmeri 204 m2 in št. 2665 – močvirje v izmeri 720 m2, obe k.o. Globodol, za izklicno ceno 11.643,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500 EUR. Nepremičnini se nahajata v Srednjem Globodolu. Osnovna namenska raba zemljišča je stavbno zemljišče; 4. Parcela št. 691/2 – vinograd v izmeri 836 m2, k.o. Hmeljčič, za izklicno ceno 3.391,00 EUR, najnižji znesek višanja je 300 EUR. Osnovna namenska raba zemljišča je 2. kmetijsko zemljišče in se nahaja v vinogradniškem območju nad Hmeljčičem. Pretežen del zemljišča je v naravi travnik, del parcele pa je vinograd z žičnato oporo z betonskimi stebri. Na zemljišču stoji pritličen, lesen hram, tlorisne velikosti 9,2 m2. Objekt je v celoti lesen, brez temeljev, le streha je pokrita z zareznikom, brez žlebov. Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po načelu »videno – kupljeno«. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Vrsta pravnega posla je kupoprodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v petnajstih dneh po končani javni dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Kolikor ponudnik ne podpiše pogodbe, izgubi plačano varščino, občina pa lahko na podpis pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. Če je uveljavljena predkupna pravica po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, se sklene prodajna pogodba s predkupnim upravičencem, kupec, ki je na dražbi uspel, pa dobi vrnjeno plačano kavcijo. IV. Način in rok plačila kupnine Kupnino mora kupec poravnati na transakcijski račun Občine Mirna Peč v osmih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec poleg kupnine plača še 2% davek na promet nepremičnin oziroma 20% davek na dodano vrednost in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljenih nepremičnin. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v torek, 22. decembra 2009, v sejni sobi Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, z začetkom ob 11. uri. VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki se pravočasno in pravilno prijavijo: – pred pričetkom licitacije morajo obvezno predložiti komisiji za javno dražbo dokazilo o registraciji (v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev), fizične osebe – državljani Republike Slovenije pa osebno izkaznico ali potni list, državljani EU pa originalno potrdilo o državljanstvu ter predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p.); – če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju; – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. VII. Varščina Interesenti morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Mirna Peč, št. 01370-0100015628, s sklici: – 11-76694-7221002-1 za parc. št. 2580, k.o. Globodol, – 11-76694-7221002-2 za parc. št. 2655/2, k.o. Globodol, – 11-76694-7221002-3 za parc. št. 2662 in 2665, obe k.o. Globoodol ter – 11-76694-7220006-4 za parc. št. 691/2, k.o. Hmeljčič, z namenom nakazila javna dražba, in sicer do vključno 21. decembra 2009 (en dan pred dražbo), do 12. ure. VIII. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. IX. Pravila javne dražbe 1. Dražbo vodi predsednik komisije in dva člana, ki jih s sklepom imenuje župan Občine Mirna Peč; 2. Draži lahko samo predstavnik ponudnika, ki je dokazal, da je plačal varščino; 3. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba; 4. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno in izpolnjuje druge s to dražbo in predpisi določene pogoje; 5. Dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi isto najvišjo ponudbo; 6. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe; 7. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. X. Informacije o podrobnejših pogojih: natančnejše podatke o nepremičninah, o ogledih nepremičnin na kraju samem ter ostale informacije o pogojih in sodelovanju na javnem razpisu lahko dobite na naslovu občine ali po telefonu 07/39-36-100, kontaktna oseba: Irena Jerič.

AAA Zlata odličnost