Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4292. Sklep o računovodskih izkazih vzajemnega pokojninskega sklada, stran 13034.

Na podlagi šeste in osme alinee prvega odstavka 323. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.109/06 – ZPIZ-1-UPB4, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o računovodskih izkazih vzajemnega pokojninskega sklada
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta sklep določa vrste in sheme računovodskih izkazov vzajemnega pokojninskega sklada.
2. člen
Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada (v nadaljevanju upravljavec) mora za vzajemni pokojninski sklad, ki ga upravlja, voditi poslovne knjige, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati poročila skladno s Slovenskim računovodskim standardom 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih, razen če ni s tem sklepom ali sklepom, ki ureja način vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada določeno drugače.
3. člen
(1) Upravljavec vodi poslovne knjige vzajemnega pokojninskega sklada po načelih dvostavnega knjigovodstva.
(2) Upravljavec razčlenjuje konte skladno s kontnim načrtom, ki je predpisan s sklepom, ki ureja način vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada. Upravljavec lahko kontni načrt za potrebe vzajemnega pokojninskega sklada še dodatno razčleni.
4. člen
(1) Upravljavec sestavlja letne računovodske izkaze, ki so del letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada, za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
(2) Poleg računovodskih izkazov iz prejšnjega odstavka upravljavec sestavlja bilanco stanja in izkaz premoženja na zadnji dan meseca ter izkaz poslovnega izida za obravnavano obračunsko obdobje.
5. člen
(1) Podatki v računovodskih izkazih se izkazujejo v eurih brez centov.
(2) Postavke sredstev in obveznosti izražene v tuji valuti, se preračunajo v eure po referenčnem tečaju Evropske centralne banke oziroma za valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev, po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije, ki je veljal na dan bilance stanja.
6. člen
(1) Poslovne knjige, bilance stanja, izkaze poslovnega izida in letna poročila vzajemnega pokojninskega sklada je treba hraniti trajno.
(2) Način in rok hrambe knjigovodskih listnih vzajemnega pokojninskega sklada upravljavec opredeli v splošnem aktu.
II. SHEME RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
7. člen
(1) Računovodski izkazi vzajemnega pokojninskega sklada morajo vsebovati informacije o premoženju in njegovih spremembah, obveznostih in njihovih spremembah, poslovnem izidu za obravnavano obračunsko obdobje in stanju premoženja na koncu tega obdobja.
(2) Letni računovodski izkazi vzajemnega pokojninskega sklada so:
1. bilanca stanja,
2. izkaz poslovnega izida,
3. izkaz denarnih tokov,
4. izkaz gibanja vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v obtoku,
5. priloge s pojasnili k računovodskim izkazom, ki vsebujejo:
a) opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi;
b) pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov;
c) pojasnila o uporabljenih naložbenih tehnikah in orodjih upravljanja z naložbami vzajemnega pokojninskega sklada;
d) razkritja vrednosti vseh nakupov in prodaj naložb, ki niso razvrščene med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter stroškov neposredno povezanih z nakupom in prodajo teh naložb;
e) pregled naložb v upravljavca, skrbnika, osebe, na katere je upravljavec sklada prenesel posle upravljanja s premoženja vzajemnega pokojninskega sklada in delodajalca, ki financira vzajemni pokojninski sklad;
f) izkaz premoženja;
g) tabelo s podatki o čisti vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja na zadnji dan konverzije poslovnega leta za zadnja tri poslovna leta.
(3) Sheme računovodskih izkazov in vsebine prilog k računovodskim izkazom so razvidne iz priloge k temu sklepu.
8. člen
V bilanci stanja se vrednost postavk izkazuje v dveh stolpcih: v prvem so uresničeni podatki na zadnji dan obravnavanega obračunskega obdobja, v drugem pa uresničeni podatki na zadnji dan enakega prejšnjega obračunskega obdobja.
9. člen
V izkazu poslovnega izida se vrednosti postavk izkazujejo v dveh stolpcih: v prvem so uresničeni podatki za obravnavano obračunsko obdobje, v drugem uresničeni podatki za enako oziroma primerljivo prejšnje obračunsko obdobje. Izkaže se tudi sestava postavk izkaza poslovnega izida glede na skupne prihodke vzajemnega pokojninskega sklada v obravnavanem obračunskem obdobju in se primerja s sestavo za enako oziroma primerljivo preteklo obračunsko obdobje.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Upravljavec po stanju na dan 1. januarja 2010 opravi naslednje prilagoditve in preračune:
– pripozna vsa sredstva in obveznosti, v skladu s tem sklepom in sklepom, ki ureja način vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada, oziroma Slovenskimi računovodskimi standardi (2006) (Uradni list RS, št. 118/05 (10/06 – popr. in 112/06 – popr.), 9/06, 20/06, 70/06 in 75/06; v nadaljevanju SRS (2006));
– odpravi pripoznanje sredstev in obveznosti, če ta sklep in sklep, ki ureja način vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada, oziroma SRS (2006) ne omogočajo takega pripoznanja;
– prerazvrsti postavke sredstev in obveznosti, če se v skladu s tem sklepom in sklepom, ki ureja način vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada, oziroma SRS (2006) razvrščajo v druge vrste sredstev oziroma obveznosti;
– uporabi ta sklep in sklep, ki ureja način vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada, oziroma SRS (2006) pri merjenju vseh pripoznanih sredstev in obveznosti.
(2) Za prilagoditve in preračune iz prejšnjega odstavka se preračuna preneseni poslovni izid oziroma druga postavka obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada, in sicer se zlasti opravi:
– preračun dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb, ki bodo skladno s SRS 3 − Finančne naložbe (2006), razvrščene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, na njihovo pošteno vrednost na dan 1. januarja 2010; že oblikovani čisti nerealizirani kapitalski dobički v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami, ki bodo razvrščene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, se na dan preračuna odpravijo v dobro prenesenega poslovnega izida;
– preračun dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb, ki bodo skladno s SRS 3 − Finančne naložbe (2006) razvrščene med za prodajo razpoložljive finančne naložbe, na njihovo pošteno vrednost na dan 1. januarja 2010; za učinke preračuna na večjo pošteno vrednost po stanju na dan 1. januarja 2010 se oblikuje presežek iz prevrednotenja;
– saldo splošnega prevrednotovalnega popravka enot premoženja 31. decembra 2009 se 1. januarja 2010 prenese v vplačani presežek enot premoženja.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov (Uradni list RS, št. 109/01 in 133/03 (10/04 – popr.)).
12. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 00702-4/2009-15
Ljubljana, dne 30. novembra 2009
EVA 2009-1611-0210
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.
PRILOGA

SHEME RAČUNOVODSKIH IZKAZOV VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA

I. BILANCA STANJA

Bilanca stanja vzajemnega pokojninskega sklada ima najmanj
    naslednje postavke:

I. Sredstva
1. Denarna sredstva
2. Depoziti pri bankah in dana posojila
 2.1. Depoziti pri bankah
 2.2. Dana posojila
3. Dolžniški vrednostni papirji
 3.1. Dolžniški vrednostni papirji, katerih izdajatelj je
    država članica EGP oziroma država članica OECD ali
    centralna banka te države oziroma mednarodna finančna
    organizacija, oziroma za katere jamči ena od teh oseb,
 3.2. Drugi dolžniški vrednostni papirji
4. Delnice in drugi lastniški vrednostni papirji
5. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov
6. Terjatve za izpeljane finančne inštrumente za zniževanje
    tveganosti naložb vzajemnega pokojninskega sklada
7. Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na
    nepremičninah
8. Terjatve
 8.1. Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega
    donosa
 8.2. Druge terjatve
9. Aktivne časovne razmejitve
10. Skupaj sredstva (od 1 do 9)
Zunajbilančna sredstva

II. Obveznosti do virov sredstev
1. Poslovne obveznosti
 1.1. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih
    finančnih inštrumentov
 1.2. Obveznosti iz nakupa naložbenih nepremičnin in drugih
    stvarnih pravic
 1.3. Obveznosti do upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
 1.4. Druge obveznosti iz upravljanja vzajemnega pokojninskega
    sklada
 1.5. Obveznosti za izplačila odkupne vrednosti enot premoženja
    in druge obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega
    sklada
 1.6. Obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic za dodatno
    družinsko in invalidsko zavarovanje članov vzajemnega
    pokojninskega sklada
 1.7. Obveznosti za plačilo davkov
 1.8. Druge poslovne obveznosti
2. Finančne obveznosti
 2.1. Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov za
    zniževanje tveganosti naložb vzajemnega pokojninskega
    sklada
 2.2. Druge finančne obveznosti
3. Pasivne časovne razmejitve
4. Obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada
 4.1. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja
 4.2. Vplačani presežek enot premoženja
 4.3. Presežek iz prevrednotenja
 4.4. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz
    prejšnjih obračunskih obdobij
 4.5. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega
    obdobja
5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev


II. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Izkaz poslovnega izida vzajemnega pokojninskega sklada ima
    najmanj naslednje postavke:

1. Prihodki od obresti
2. Prihodki od dividend
3. Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem
4. Iztrženi dobički pri naložbah
5. Neiztrženi dobički pri naložbah
6. Drugi finančni prihodki
7. Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja
    zajamčenega donosa
8. Drugi prihodki
9. Skupaj prihodki (od 1 do 8)
10. Odhodki za upravljavsko provizijo
11. Odhodki v zvezi z banko skrbnico
12. Odhodki v zvezi z revidiranjem
13. Odhodki v zvezi z obveščanjem članov vzajemnega
    pokojninskega
14. Odhodki iz posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih
    papirjev
15. Odhodki v zvezi z upravljanjem in oddajanjem naložbenih
    nepremičnin
16. Odhodki za obresti
17. Drugi finančni odhodki
18. Iztržene izgube pri naložbah
19. Neiztržene izgube pri naložbah
20. Odhodki iz naslova slabitve naložb
21. Drugi odhodki
22. Skupaj odhodki (od 10 do 21)
23. Čisti dobiček ali čista izguba (9 – 22)


III. IZKAZ DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnih tokov vzajemnega pokojninskega sklada ima
    najmanj naslednje postavke:

1. Prejemki od vplačil enot premoženja vzajemnega pokojninskega
    sklada
2. Izdatki za izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja
    vzajemnega pokojninskega sklada
3. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja (1 - 2)
4. Prejemki pri prodaji naložb
5. Izdatki pri nakupu naložb
6. Prejemki od udenarjenih terjatev
7. Izdatki za plačilo obveznosti
8. Presežek prejemkov (izdatkov) pri upravljanju premoženja (4
    - 5 + 6 - 7)
9. Presežek prejemkov (izdatkov) pri širitvi poslovanja in pri
    upravljanju premoženja (3 + 8)
10. Končno stanje denarnih sredstev vzajemnega pokojninskega
    sklada (11 + 12)
11. Presežek prejemkov (izdatkov) v obdobju (9)
12. Začetno stanje denarnih sredstev vzajemnega pokojninskega
    sklada


IV. IZKAZ PREMOŽENJA

Izkaz premoženja sklada vsebuje pregled vseh naložb. Naložbe se
prikazujejo po vrednosti in v odstotku od vseh sredstev
vzajemnega pokojninskega sklada, in sicer:
1. Vse naložbe:
 – glede na omejitve posameznih vrst naložb kot jih določajo
    pravila vzajemnega pokojninskega sklada,
 – po izvirni valuti;
2. Finančni instrumenti:
 – glede na to, ali se z njimi trguje na trgu finančnih
    instrumentov ali ne,
 – po posameznem izdajatelju;
3. Terjatve za dana posojila:
 – po posojilojemalcu,
 – po ročnosti posojila (glede na to, ali je posojilo
    dolgoročno ali kratkoročno),
 – po vrsti zavarovanja (z opisom vrste, količine in vrednosti
    zavarovanja).
4. Naložbene nepremičnine:
 – po vrsti,
 – po lokaciji.

V posebnem pregledu je potrebno prikazati tudi izdajatelje, do
katerih je vzajemni pokojninski sklad izpostavljen z več kot 5
odstotkov vrednosti sredstev in sestavo te izpostavljenosti po
posameznih naložbah (v odstotkih od vrednosti sredstev
vzajemnega pokojninskega sklada), pri čemer se za istega
izdajatelja štejeta tudi dve ali več oseb, ki so med seboj
povezane tako, da za vzajemni pokojninski sklad predstavljajo
eno samo tveganje. Med te osebe štejemo tudi dve ali več oseb
povezanih v skupino, ki morajo skladno z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe oziroma mednarodnimi računovodskimi
standardi pripraviti konsolidirane računovodske izkaze.


V. IZKAZ GIBANJA VREDNOSTI ENOTE PREMOŽENJA IN ŠTEVILA ENOT
    PREMOŽENJA V OBTOKU

Izkaz gibanja vrednosti enote premoženja in števila enot
    premoženja v obtoku ima najmanj naslednje postavke:

Začetno stanje vrednosti enote premoženja in števila enot
    premoženja v obtoku
+ Vplačane enote premoženja
+ Presežek vplačanih enot premoženja
– Izplačane enote premoženja
+/- Izplačan presežek vplačanih enot premoženja
+ Presežek iz prevrednotenja
+/- Zadržani čisti dobički/čiste izgube
+/- Nerazporejeni čisti dobički/čiste izgube
= Končno stanje vrednosti enote premoženja in števila enot
    premoženja v obtoku.


VI. PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

(1) V zvezi z uporabljenimi temeljnimi računovodskimi
  usmeritvami pri sestavljanju računovodskih izkazov
  vzajemnega pokojninskega sklada je treba v prilogi:
 – opisati posebnosti vrednotenja premoženja vzajemnega
    pokojninskega sklada,
 – opisati posebnosti vrednotenja finančnih instrumentov, s
    katerimi se ne trguje na organiziranem trgu ali pa so
    nelikvidni oziroma je njih izplačilo odloženo, in
    posebnosti vrednotenja naložbenih nepremičnin ter
 – pojasniti rešitve in načine vrednotenja posameznih vrst
    naložb, še posebej naložb, ki se ne vrednotijo po
    pošteni vrednosti prek poslovnega izida.
(2) V zvezi s pojasnili posameznih rešitev in vrednotenj je
    treba navesti zlasti:
 – informacijo o razlogih in učinku skupnih ovrednotenj in
    vrsti naložb, pri katerih je bil ta način ovrednotenja
    uporabljen;
 – pregled uporabljenih inštrumentov za zmanjšanje tveganja po
    posameznih vrstah tveganj;
 – informacijo o popravkih vrednosti naložb in njihovem
    gibanju;
 – specifikacijo drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja
    in
 – informacijo o morebitnih dogodkih po dnevu, na katerega se
    izdela bilanca stanja, ki vplivajo na razumevanje
    računovodskih izkazov.

AAA Zlata odličnost