Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4299. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje, stran 13074.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Območje stanovanjske cone na Golovcu je v izgradnji in poteka skladno s sprejetim prostorskim aktom. Pri umeščanju objektov se je kot ena izmed pomanjkljivosti umestitve v prostor pokazala določitev območja uvozov in lokacij objektov znotraj določenega območja toleranc. Uvozi so tako mogoči le z ene strani. Na zemljišče pa je, ob upoštevanju tehnično ustrezne zasnove in z namenom umestitve objektov glede na strmejši teren, možno izvesti uvoz tudi s strani, ki ni predvidena v grafičnih prilogah zazidalnega načrta. Hkrati je z možnostjo umestitve objektov izven območja toleranc, ob soglasju sosedov in nosilcev urejanja prostora, mogoče sodobnejše oblikovanje objektov ter prilagoditev strmejšemu terenu. Načrtovana infrastruktura se ne spreminja.
Ureditveno območje je po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano kot območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, katerih podrobnejše prostorsko urejanje je opredeljeno s Spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta Rekreacijskega centra na Golovcu – območje stanovanjske gradnje – projekt Urbana d.o.o. št. 431/02, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 69/02).
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je določitev novih toleranc, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podale pogoje boljše prostorske umestitve in dostop z zazidalnim načrtom predvidenih objektov.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati kot robni pogoj obstoječo in predvideno gradnjo ter vso zasnovo ter smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
Ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanašajo na tolerance ureditev znotraj veljavnega prostorskega akta Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Rekreacijskega centra na Golovcu – območje stanovanjske gradnje – projekt Urbana d.o.o. št. 431/02, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 69/02).
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Rekreacijskega centra na Golovcu – območje stanovanjske gradnje – projekt Urbana d.o.o. št. 431/02, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 69/02).
5. člen
Roki za postopek
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v letu 2010.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je Mestna občina Celje.
8. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00016/2009-4200
Celje, dne 3. novembra 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost