Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4350. Pravilnik o najemu oziroma brezplačni uporabi kulturno-turističnega centra in društvenih prostorov v pritličju občinske stavbe, stran 13136.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09) in 6. ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 17. redni seji dne 19. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o najemu oziroma brezplačni uporabi kulturno-turističnega centra in društvenih prostorov v pritličju občinske stavbe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti uporabnikov in Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: lastnik) ter način in pogoji oddajanja v najem oziroma brezplačno uporabo naslednjih prostorov:
1. kulturno-turističnega centra,
2. društvenih prostorov v pritličju občinske stavbe.
Vsi objekti oziroma prostori so v lasti Občine Sveta Ana.
II. NAMENSKOST PROSTOROV PO DEJAVNOSTI
2. člen
Namenskost prostorov v kulturno-turističnem centru in društvenih prostorih v pritličju občinske stavbe je naslednja:
1. Kulturno-turistični center – dvorana: kulturne in druge prireditve, dejavnost (vaje in priprave) ljubiteljske kulture, šol, otroških vrtcev, izobraževanja, seminarji, delavnice, kinematografska dejavnost, srečanja in podobno.
2. Pripadajoči prostori v kulturno-turističnem centru: dejavnost društev, dejavnost ljubiteljske kulture, sestanki, izobraževanja, delavnice in podobno.
3. Društveni prostori v pritličju občinske stavbe: dejavnost društev, dejavnost ljubiteljske kulture, sestanki, izobraževanja, delavnice in podobno.
III. VRSTE PRIREDITEV IN DEJAVNOSTI
3. člen
Pri izvedbi prireditev in dejavnosti v prostorih iz 1. člena tega pravilnika je za uporabo prostorov in izvedbo prireditev določen naslednji vrstni red:
1. Kulturne in druge prireditve, dogodki in dejavnosti, ki so občinskega, regijskega in državnega pomena, ali jih organizira Občina Sveta Ana, oziroma so v občinskem in javnem interesu, se obravnavajo kot prednostne.
2. Prireditve in dejavnosti društev, ki imajo sedež in delujejo v Občini Sveta Ana, prireditve javnih zavodov in drugih organizacij, ki delujejo na območju Občine Sveta Ana. Redna dejavnost (vaje sekcij in skupin) kulturnih društev, osnovne šole in vrtca, ki deluje na območju Občine Sveta Ana.
3. Prireditve in dejavnosti organizacij, ki delujejo v javnem interesu, nimajo sedeža v Občini Sveta Ana in organizirajo prireditve lokalnega, regijskega ali državnega pomena.
4. Humanitarne in dobrodelne prireditve.
5. Prireditve, dejavnosti društev in drugih organizacij, ki nimajo sedeža v Občini Sveta Ana.
6. Prireditve in dejavnosti komercialnega ter pridobitnega značaja, ki jih izvajajo različne organizacije.
7. Uporaba prostorov za zbiranja, ki jih organizirajo fizične osebe.
IV. POSTOPEK ZA NAJEM PROSTOROV
4. člen
Vloga za najem se odda na predpisanem obrazcu, ki se vloži pri občinski upravi. Vlogi je potrebno priložiti:
– fizična oseba – fotokopijo osebne izkaznice;
– pravna oseba – dokazilo o registraciji;
– društva in druge organizacije – odločbo o vpisu v register društev oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije;
– politična stranka – odločbo o vpisu politične stranke v register političnih strank.
Priloge k vlogi je stranka dolžna priložiti k prvi vlogi za najem v tekočem letu, za vse ostale vloge tekom leta pa teh dokazil ni potrebno ponovno prilagati.
V. UPORABNIKI, NJIHOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI
5. člen
Vsak uporabnik je dolžan:
– Prostore uporabiti izključno za namen, ki je opredeljen v pogodbi, sklenjeni med lastnikom in uporabnikom.
– Svojo prisotnost obvezno z vsakih prihodom v prostore evidentirati z vpisom v zvezek »Evidenca uporabe«, ki se nahaja ob vhodu v prostor.
– Prostore uporabljati v smislu dobrega gospodarja. V primeru poškodovanja prostorov, opreme, inventarja ali odtujitve le-tega v času uporabe, je uporabnik za to materialno in odškodninsko odgovoren. Morebitne poškodbe ali odtujitve prostorov, opreme ali inventarja uporabnik poravna lastniku z lastnimi sredstvi.
– Vse morebitne poškodbe ali odtujitve je uporabnik dolžan prijaviti lastniku.
– Poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev.
– Izvajati ukrepe s področja požarne varnosti ali varstva prostorov v času uporabe.
– Prostore zapustiti v stanju, kot so bili pred najemom, jih pospraviti in počistiti.
– Upoštevati navodila in zahteve lastnika ali od lastnika pooblaščenih oseb.
– Ravnati v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, prireditve pa prijaviti pri pristojnem organu.
– Skrbeti za red in varnost na prireditvi.
– Spoštovati vzpostavljen hišni red.
– Poravnati nadomestilo za uporabo prostora.
6. člen
Kulturna društva, njihove sekcije, šolske skupine in otroški vrtec, ki uporabljajo dvorano kulturno-turističnega centra in pripadajoče prostore za redno dejavnost (vaje in priprave), uporabljajo prostore po določenem urniku. O morebitni spremembi urnika obvestijo lastnika. S svojim delovanjem ne ovirajo ali onemogočajo uporabo dvorane drugim uporabnikom. Po uporabi pospravijo in počistijo prostore. S prostori in opremo ravnajo kot dober gospodar. Kolikor poškodujejo ali odtujijo prostore, opremo ali inventar, nastalo škodo poravnajo z lastnimi sredstvi. Če kršijo določila tega pravilnika, pogodbe ali hišnega reda, če ne upoštevajo navodil, zahtev in opozoril lastnika, lahko lastnik prekine pogodbo. Ko se izvajajo prireditve uporabnik dvorane za svojo redno dejavnost ne more uporabljati.
Za uporabo (redna dejavnost društev) se sklene letna pogodba med uporabnikom in lastnikom, ki opredeli medsebojne pravice in obveznosti.
7. člen
Lastnik od uporabnika zahteva izpolnjevanje določil pravilnika in pogodbe. Če so navedeni pogoji izpolnjeni, lastnik uporabniku omogoči nemoteno uporabo prostora, organizacijo in izvedbo prireditve, v skladu z določili tega pravilnika.
Lastnik je dolžan:
– Prostore predati v stanju, ki bo omogočalo normalno uporabo.
– Urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in ogrevanje prostorov.
– Odpraviti napake na ali v objektu, ki bi najemniku onemogočali normalno uporabo.
8. člen
V času uporabe prostorov iz 1. člena tega pravilnika lastnik ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli poškodbe uporabnikov ali udeležencev prireditev in zbiranj v organizaciji uporabnika. Prav tako lastnik ne prevzema odgovornosti za osebno opremo, lastnino uporabnika ali obiskovalcev prostorov iz 1. člena v času prireditev in zbiranj.
VI. NADOMESTILO ZA UPORABO PROSTOROV
9. člen
Nadomestilo za uporabo prostorov iz 1. člena pravilnika zaračunava lastnik.
1. Za društva, ki delujejo in imajo sedež na območju Občine Sveta Ana in javne zavode, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Sveta Ana, je uporaba prostorov brezplačna.
2. Brezplačna uporaba prostorov je tudi v primeru humanitarnih ali dobrodelnih prireditev in dejavnosti.
3. Društva in druge organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Sveta Ana, gospodarske družbe in podjetniki, fizične osebe ter drugi uporabniki, ki organizirajo prireditve komercialnega značaja, plačajo nadomestilo za uporabo prostorov, glede na čas uporabe.
Prireditve kulturnega in javnega pomena za lokalno skupnost, se lahko s sklepom župana oprostijo plačila nadomestila.
Nadomestilo za uporabo zajema: uporabo prostora, stroške električne energije, vode, odvoza smeti, čiščenja, ogrevanja v času kurilne sezone, tekočega vzdrževanja, itd..
10. člen
Nadomestilo za uporabo prostorov znaša:
1. Kulturno-turistični center:
– do 5 ur: 50,00 EUR
– celodnevna uporaba: 100,00 EUR.
2. Društveni prostori v pritličju občinske stavbe:
– do 5 ur: 20,00 EUR
– celodnevna uporaba: 40 EUR.
Višino nadomestila za uporabo prostorov iz 1. člena pravilnika sprejme Občinski svet Občine Sveta Ana.
11. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem prostorov iz 1. člena pravilnika v najem, so prihodek proračuna Občine Sveta Ana in so namenjena predvsem za kritje stroškov obratovanja in vzdrževanja prostorov.
12. člen
Med lastnikom in uporabnikom se sklene pogodba, ki opredeli pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. Lastnik uporabniku prostorov izstavi račun za plačilo nadomestila za uporabo prostorov. Uporabnik znesek nakaže na transakcijski račun lastnika.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47805-01/2009
Sveta Ana, dne 19. novembra 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost