Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4291. Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada, stran 13024.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 323. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ZPIZ-1-UPB4, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada
I. OPREDELITVE POJMOV OZIROMA RAZLAGE IZRAZOV
1. člen
1. Dan prenehanja pravice do izplačila dividende je prvi dan, ko kupci delnic niso več upravičeni do izplačila dividend.
2. Knjigovodska vrednost delnice je znesek, ki se dobi, če se celotna vrednost kapitala deli s številom izdanih delnic, zmanjšanim za število ne vplačanih in lastnih delnic.
3. Ocenjena čista vrednost nepremičnine je tržna vrednost, zmanjšana za predvidene stroške prodaje.
II. OPREDELITEV POSAMEZNIH POSTAVK BILANCE STANJA
2. člen
1. V bilanci stanja se izkazujejo postavke po nakupni vrednosti. Vrednotijo se po zadnjem dnevnem tečaju oziroma udenarljivi vrednosti, razen v primerih skupnega ovrednotenja.
2. Postavka sredstev Denarna sredstva zajema gotovino in druga denarna sredstva vzajemnega pokojninskega sklada.
3. Postavka Dolžniški vrednostni papirji zajema ločeno izkazovanje vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, država članica Enotnega gospodarskega prostora oziroma država članica OECD ali centralna banka te države oziroma mednarodna finančna organizacija, oziroma za katero jamči ena od teh oseb.
Obrestovani vrednostni papirji se izkazujejo z obrestmi vred v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji vrednostnega papirja. Diskontirani kratkoročni vrednostni papirji se obravnavajo enako kot tisti, ki prinašajo obresti. Izkazujejo se po diskontirani nominalni vrednosti z obrestmi vred in v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji vrednostnega papirja.
Obveznice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo v neodplačani nominalni vrednosti, pomnoženi z zadnjim dnevnim tečajem tega trga, in v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic. Tako dobljeni vrednosti se prištejejo tudi obresti, izračunane v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic. Vzajemni pokojninski sklad lahko sprejme računovodsko usmeritev, da se obresti pripisujejo po pogojih, ki jih določi organizator trga.
Obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se vrednotijo po nominalni vrednosti oziroma po nakupni ceni, če je ta nižja. Prvi ali drugi se prištejejo obresti, izračunane v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic.
Brezkuponske obveznice se obravnavajo enako kot obrestovane obveznice. Izkazujejo se po diskontirani nominalni vrednosti, dnevno pa se obrestujejo v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic.
4. Navadne delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po zadnjem dnevnem tečaju, pri čemer se ohranja podatek o izvirni nakupni vrednosti. Odstopanje dnevne tržne vrednosti od nakupne vrednosti se izkazuje kot neiztrženi dobiček pri naložbi oziroma neiztržena izguba pri naložbi.
Navadne delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po knjigovodski vrednosti v zadnjih objavljenih letnih računovodskih izkazih izdajatelja oziroma po nakupni ceni, če je ta nižja.
Najkasneje od 1. 5. tekočega leta se knjigovodska vrednost navadne delnice, s katero se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ugotavlja iz letnih računovodskih izkazov izdajatelja za preteklo leto.
Takoj po objavi revidiranega letnega poročila izdajatelja se revidirana knjigovodska vrednost navadnih delnic, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, primerja z nakupno vrednostjo. Če je revidirana knjigovodska vrednost nižja, se oblikuje popravek vrednosti, če je višja (od nakupne vrednosti), se popravek vrednosti stornira v ustrezni višini.
Knjigovodska vrednost delnic tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se letno ugotavlja na osnovi revidiranega letnega poročila izdajatelja, pri čemer mnenje pooblaščenega revizorja ne sme biti starejše od 12 mesecev.
Prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo enako kot delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo enako kot obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Udeležbene prednostne delnice se izkazujejo enako kot navadne delnice.
5. Drugi vrednostni papirji se izkazujejo po zadnjem dnevnem tečaju organiziranega trga vrednostnih papirjev oziroma po udenarljivi vrednosti. V drugih primerih se izkazujejo po nakupni vrednosti, razen v primerih skupnega ovrednotenja.
6. Če upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada na podlagi ocenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ugotovi, da je knjigovodsko izkazana vrednost posameznega vrednostnega papirja, s katerim se ne trguje ali se z njim trguje neredno, premajhna ali prevelika, se lahko odloči za skupno ovrednotenje.
V primeru, da se upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada odloči za skupno ovrednotenje, mora o tem pisno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev v osmih dneh od doseženega soglasja pooblaščenega revizorja, pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij in upravljavca o skupnem ovrednotenju.
Pri skupnem ovrednotenju se tak vrednostni papir izkaže po ocenjeni vrednosti. Če je ocenjena vrednost večja od knjigovodske, se razlika izkaže kot neiztrženi dobiček pri naložbi. Če je ocenjena vrednost manjša od knjigovodske, se za razliko oblikuje popravek vrednosti vrednostnega papirja.
7. Postavka sredstev Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov obsega naložbe v investicijske kupone in delnice investicijskih skladov (domačih in tujih).
Naložbe v investicijske kupone investicijskih skladov se izkazujejo po zadnjem dnevnem tečaju, v kolikor se z investicijskim kuponom trguje na organiziranem trgu oziroma po zadnji objavljeni vrednosti enote premoženja v primeru, da se z investicijskim kuponom na organiziranem trgu ne trguje.
8. Postavka sredstev Dana posojila zajemajo naložbe vzajemnega pokojninskega sklada v posojila. Izkazujejo se v višini neodplačane vrednosti, in skladno s pogodbenimi določili.
9. Postavka sredstev Depoziti pri bankah zajema naložbe v depozite pri bankah in potrdila o vlogah, ki niso iztržljiva oziroma katerih iztržljivost je, čeprav teoretična možna, zelo omejena.
10. Postavka sredstev Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah se izkazuje po ocenjeni čisti tržni vrednosti oziroma po nabavni vrednosti, če je ta nižja. Za potrebe pravilnega izkazovanja vrednosti nepremičnin njihovo tržno vrednost vsake tri leta oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Razlika med ocenjeno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo se izkaže enako kot pri skupnem ovrednotenju.
11. Postavka sredstev Terjatve zajema terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa in druge terjatve kamor sodijo terjatve za prodane oziroma zapadle vrednostne papirje in druge finančne instrumente, terjatve za obresti in dividende, terjatve za prodane naložbene nepremičnine in druge terjatve. Terjatve se izkazujejo nepobotano z morebitnimi obveznostmi do istih pravnih ali fizičnih oseb, dokler se ne pobotajo. Izkazujejo se v izterljivi vrednosti do dneva, za katerega se sestavi bilanca stanja.
Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa se oblikujejo v primeru nedoseganja zajamčenega donosa na vplačano čisto premijo člana ob izstopu iz vzajemnega pokojninskega sklada in, kadar pravila vzajemnega pokojninskega sklada tako določajo, v primeru nedoseganja zajamčene vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada na dan konverzije.
12. Postavka Poslovne obveznosti zajema obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih inštrumentov, iz nakupa naložbenih nepremičnin in drugih stvarnih pravic, do upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, druge obveznosti iz upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, za izplačila odkupne vrednosti enot premoženja in druge obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada, za plačilo davkov, obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic, ki jih je vzajemni pokojninski sklad sklenil v imenu in za račun članov, in druge poslovne obveznosti. Obveznosti se izkazujejo nepobotane z morebitnimi terjatvami do istih pravnih ali fizičnih oseb, dokler se ne pobotajo. Izkazujejo se z obračunanimi obrestmi.
Postavka Obveznosti za izplačila odkupne vrednosti enot premoženja in druge obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada predstavljajo tudi vplačano premijo, ki na dan bilanciranja še ni bila preračunana v enote premoženja.
Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja se delijo na obveznosti, ki nastanejo zaradi rednega prenehanja članstva v vzajemnem pokojninskem skladu, zaradi izrednega prenehanja in zaradi prenosa sredstev člana v drug pokojninski načrt.
Obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic za dodatno družinsko pokojnino in za dodatno invalidsko pokojnino sklenjenih v imenu in za račun članov vzajemnega pokojninskega sklada, ne vplivajo na izkaz poslovnega izida. Enako velja za obveznosti do upravljavca za vstopne oziroma izstopne stroške.
13. Postavka Presežek iz prevrednotenja prikazuje razliko med vsemi neiztrženimi dobički in vsemi neiztrženimi izgubami pri naložbah, ki so razpoložljive za prodajo.
Neiztrženi dobiček pri naložbi je posledica povečanja tržne vrednosti ali povečanja vrednosti naložbe zaradi ocenitve (skupnega ovrednotenja) posamezne naložbe, ne pa obračunanih obresti ali drugih donosov, in še ni unovčen.
Neiztržena izguba pri naložbi je posledica zmanjšanja tržne vrednosti posamezne naložbe.
Presežek neiztrženih izgub nad neiztrženimi dobički pri naložbah, ki so razpoložljive za prodajo, se izkazuje kot negativen presežek iz prevrednotenja.
Presežek neiztrženih dobičkov nad neiztrženimi izgubami pri naložbah, ki so razpoložljive za prodajo, se izkazuje kot pozitiven presežek iz prevrednotenja.
14. Postavka obveznosti Obveznosti do članov vzajemnega pokojninskega sklada zajema:
– vplačane enote premoženja, ki zajemajo vplačane enote premoženja po nominalni vrednosti, pomnožene z njihovim številom v obtoku,
– vplačani presežek enot premoženja,
– presežek iz prevrednotenja,
– zadržane dobičke ali izgube,
– nerazporejene čiste dobičke ali čiste izgube obračunskega obdobja.
III. OPREDELITEV POSAMEZNIH POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
3. člen
1. Postavka Prihodki od obresti zajema obračunane obresti od naložb do dneva, na katerega se sestavi izkaz poslovnega izida.
2. Postavka Prihodki od dividend zajema:
– obračunane nespremenljive dividende na prednostne delnice do dneva, na katerega se sestavi izkaz poslovnega izida. Če so ob nakupu naložbe v njeno vrednost že vračunane nespremenljive dividende, se le-te izkažejo kot prihodek in v isti velikosti tudi kot odhodek;
– obračunane dividende od začetka obračunskega obdobja; dividenda se obračuna na dan prenehanja pravice do njenega izplačila.
3. Postavka Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem zajema prihodke od najemnin v zvezi z oddajanjem naložbenih nepremičnin.
4. Postavka Iztrženi dobički pri naložbah zajema vse pozitivne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan obračunskega obdobja.
5. V primeru prodaje dela vrednostnih papirjev iste izdaje, ki so bili kupljeni v različnih obdobjih, se neiztrženi dobiček pri naložbi spremeni v iztrženega v deležu, ki je enak deležu prodanih vrednostnih papirjev v vseh kupljenih vrednostnih papirjih iste izdaje (vrednotenje zalog vrednostnih papirjev po povprečnih cenah).
6. Postavka Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa predstavlja denarni znesek, ki ga je upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada vplačal na denarni račun sklada v višini razlike med zajamčeno vrednostjo sredstev in dejansko čisto vrednostjo sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.
7. Postavka Drugi finančni prihodki zajema tudi prihodke od obračunanih tečajnih razlik.
8. Postavka Drugi prihodki zajema druge prihodke vzajemnega pokojninskega sklada, med njimi tudi morebitno odpravo popravkov vrednosti naložb.
9. Postavka Odhodki za upravljavsko provizijo zajema provizijo, ki jo obračuna upravljavec za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada za obdobje od začetka obračunskega obdobja do dneva, na katerega se sestavi izkaz poslovnega izida.
10. Postavka Odhodki v zvezi z upravljanjem in oddajanjem naložbenih nepremičnin zajema amortizacijo in druge odhodke, ki nastajajo pri upravljanju naložbenih nepremičnin.
11. Postavka Neiztržene izgube pri naložbah izkazuje zmanjšanje vrednosti naložb, izmerjenih po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.
12. Postavka Iztržene izgube pri naložbah zajema vse negativne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja.
13. Postavka Drugi odhodki zajema druge odhodke vzajemnega pokojninskega sklada.
4. člen
Sestavni del tega sklepa je kontni načrt vzajemnega pokojninskega sklada, ki je v prilogi tega sklepa.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 109/01).
6. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 00702-4/2009-16
Ljubljana, dne 30. novembra 2009
EVA 2009-1611-0209
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.
PRILOGA

KONTNI NAČRT VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA

RAZRED 0 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE IN DRUGE STVARNE PRAVICE NA
NEPREMIČNINAH

00 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE
000 – Zemljišča
001 – Gradbeni objekti
002 – Dolgoročne terjatve za predujme za nepremičnine

01 – POPRAVEK VREDNOSTI NALOŽBENIH NEPREMIČNIN
010 – Popravek vrednosti zemljišč
011 – Popravek vrednosti gradbenih objektov
012 – Popravek vrednosti dolgoročnih terjatev za predujme za
naložbene nepremičnine

02 – DRUGE STVARNE PRAVICE NA NALOŽBENIH NEPREMIČNINAH
020 – Druge stvarne pravice na naložbenih nepremičninah


RAZRED 1 – DENARNA SREDSTVA IN TERJATVE

10 – DENARNA SREDSTVA
100 – Denarna sredstva na računu vzajemnega pokojninskega
sklada
101 – Izločena denarna sredstva in akreditivi
102 – Denarna sredstva na deviznem računu vzajemnega
pokojninskega sklada
105 – Denarna sredstva na drugih računih

11 – TERJATVE ZA PRODANE VREDNOSTNE PAPIRJE (VP) IN DRUGE
FINANČNE INSTRUMENTE (FI)
110 – Terjatve za prodane VP in druge FI do domačih oseb
111 – Terjatve za prodane VP in druge FI do tujih oseb
112 – Terjatve za prodane VP in druge FI do borznoposredniških
družb
119 – Popravek vrednosti terjatev za prodane VP in druge FI
zaradi oslabitve

12 – TERJATVE ZA PRODANE NALOŽBENE NEPREMIČNINE IN DRUGE
STVARNE PRAVICE
120 – Terjatve za prodane naložbene nepremičnine in druge
stvarne pravice
129 – Popravek vrednosti terjatev iz naložbenih nepremičnin in
drugih stvarnih pravic zaradi oslabitve

13 – FINANČNE TERJATVE
130 – Terjatve za obresti iz vrednostnih papirjev
132 – Terjatve za obresti iz ostalih finančnih inštrumentov
133 – Terjatve za dividende
134 – Terjatve za obresti od danih posojil in depozitov
135 – Terjatve za izpeljane finančne instrumente za zniževanje
tveganosti naložb VPS
136 – Terjatve za najemnine
137 – Druge terjatve za obresti
138 – Druge finančne terjatve
139 – Popravek vrednosti finančnih terjatev zaradi oslabitve

14 – TERJATVE ZA DANE PREDUJME IN VARŠČINE
140 – Terjatve za predujme, dane za nakup vrednostnih papirjev
in drugih finančnih instrumentov
141 – Terjatve za predujme, dane za nakup naložbenih
nepremičnin in drugih stavbnih pravic
146 – Terjatve za dane varščine
149 – Popravek vrednosti terjatev za dane predujme in varščine
zaradi oslabitve

15 – DRUGE TERJATVE
150 – Terjatve do upravljavca
151 – Terjatve do banke skrbnice
152 – Terjatve do depozitarjev
153 – Terjatve iz glavnice, zapadle v plačilo, do izdajateljev
vrednostnih papirjev
154 – Terjatve do državnih in drugih institucij
155 – Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega
donosa
158 – Ostale terjatve
159 – Popravek vrednosti drugih terjatev zaradi oslabitve

16 – TERJATVE DO BANK IN DRUGIH POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ
160 – Terjatve do bank za opravljanje denarnih poslov v zvezi z
denarnim poslovanjem vzajemnega pokojninskega sklada
161 – Terjatve do drugih organizacij, pooblaščenih za
    opravljanje poslov plačilnega prometa v zvezi z denarnim
    poslovanjem vzajemnega pokojninskega sklada
162 – Terjatve do bank iz naslova zapadle glavnice depozitov in
danih posojil
169 – Popravek vrednosti terjatev do bank in drugih
pooblaščenih organizacij zaradi oslabitve

18 – AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
180 – Kratkoročno odloženi stroški
181 – Kratkoročno odloženi odhodki
182 – Kratkoročno nezaračunani prihodki
184 – Druge aktivne časovne razmejitve


RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

20 – OBVEZNOSTI IZ NAKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV (VP) IN DRUGIH
FINANČNIH INSTRUMENTOV (FI)
200 – Obveznosti iz nakupa VP in drugih FI do domačih oseb
201 – Obveznosti iz nakupa VP in drugih FI do tujih oseb
202 – Obveznosti iz nakupa VP in drugih FI do
borznoposredniških družb
209 – Druge obveznosti iz nakupa VP in drugih FI ter deležev v
kapitalu

21 – OBVEZNOSTI IZ NAKUPA NALOŽBENIH NEPREMIČNIN IN DRUGIH
STVARNIH PRAVIC
210 – Obveznosti iz nakupa naložbenih nepremičnin in drugih
stvarnih pravic
219 – Druge obveznosti iz nakupa naložbenih nepremičnin in
drugih stvarnih pravic

22 – FINANČNE OBVEZNOSTI
220 – Obveznosti za kratkoročna posojila, ki jih je za račun
vzajemnega pokojninskega sklada najel upravljavec
224 – Obveznosti za obresti od najetih posojil
226 – Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov za
zniževanje tveganosti naložb vzajemnega pokojninskega sklada
229 – Druge kratkoročne finančne obveznosti

23 – OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
230 – Obveznosti za predujme iz naslova vplačanih premij
232 – Drugi prejeti predujmi
233 – Prejete varščine

24 – OBVEZNOSTI IZ UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA
240 – Obveznosti za vstopne stroške
241 – Obveznosti za izstopne stroške
242 – Obveznosti za provizijo za upravljanje vzajemnega
pokojninskega sklada
243 – Druge obveznosti do upravljavca vzajemnega pokojninskega
sklada
244 – Obveznosti do banke skrbnice
245 – Obveznosti iz posredovanja pri nakupu in prodaji
vrednostnih papirjev
246 – Obveznosti do depozitarjev
247 – Obveznosti iz naslova revidiranja poslovanja vzajemnega
pokojninskega sklada
248 – Obveznosti v zvezi z obveščanjem članov vzajemnega
pokojninskega sklada
249 – Druge obveznosti iz upravljanja in poslovanja vzajemnega
pokojninskega sklada

25 – OBVEZNOSTI DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ
250 – Obveznosti za plačilo davkov
259 – Druge obveznosti do državnih institucij

26 – DRUGE OBVEZNOSTI
261 – Obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic za dodatno
    družinsko zavarovanje članov vzajemnega pokojninskega
    sklada
262 – Obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih polic za dodatno
    invalidsko zavarovanje članov vzajemnega pokojninskega
    sklada
263 – Druge obveznosti

27 – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
270 – Vračunani stroški provizije za upravljanje
271 – Vračunani stroški provizije skrbnika
272 – Vračunani drugi poslovni stroški
273 – Vračunani odhodki v zvezi s financiranjem
274 – Kratkoročno odloženi prihodki

29 – OBVEZNOSTI DO ČLANOV VZAJEMNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA
290 – Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti zaradi rednega
prenehanja članstva
292 – Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti zaradi
izrednega prenehanja članstva
294 – Obveznosti za izplačilo odkupne vrednosti zaradi prenosa
v drug pokojninski načrt
296 – Obveznosti za vplačano premijo


RAZRED 3 – DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

30 – VREDNOSTNI PAPIRJI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRUGIH DRŽAVNIH
INSTITUCIJ IZ REPUBLIKE SLOVENIJE
300 – Obveznice, katerih izdajatelj je Republike Slovenija,
Banka Slovenije, oziroma za katere jamči ena od teh oseb
309 – Popravek vrednosti obveznic, katerih izdajatelj je
    Republika Slovenija, Banka Slovenije, oziroma za katere
    jamči ena od teh oseb, zaradi oslabitve

31 – DOMAČE DELNICE, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANIH
TRGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
310 – Domače navadne delnice, s katerimi se trguje na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev
315 – Domače prednostne delnice, s katerimi se trguje na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev
319 – Popravek vrednosti domačih delnic, s katerimi se trguje
na organiziranih trgih vrednostnih papirjev

32 – DOMAČE OBVEZNICE, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANIH
TRGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
320 – Obveznice drugih izdajateljev, s katerimi se trguje na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev
329 – Popravek vrednosti domačih obveznic, s katerimi se trguje
na organiziranih trgih vrednostnih papirjev

33 – TUJE DELNICE, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANIH TRGIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV
330 – Tuje navadne delnice, s katerimi se trguje na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev
335 – Tuje prednostne delnice, s katerimi se trguje na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev
339 – Popravek vrednosti tujih delnic, s katerimi se trguje na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev

34 – TUJE OBVEZNICE, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANIH
TRGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
340 – Tuje obveznice, s katerimi se trguje na organiziranih
    trgih vrednostnih papirjev in katerih izdajatelj je
    država članica EGP oziroma OECD ali centralna banka te
    države oziroma mednarodna finančna organizacija oziroma
    za katere jamči ena od teh oseb
341 – Tuje obveznice drugih izdajateljev, s katerimi se trguje
na organiziranih trgih vrednostnih papirjev
349 – Popravek vrednosti tujih obveznic, s katerimi se trguje
na organiziranih trgih vrednostnih papirjev

36 – SESTAVLJENI IN IZPELJANI FINANČNI INŠTRUMENTI
360 – Standardizirani sestavljeni in izpeljani finančni
inštrumenti domačih izdajateljev za namene varovanja pred
tveganji
362 – Nestandardizirani sestavljeni in izpeljani finančni
    inštrumenti domačih izdajateljev za namene varovanja
    pred tveganji
364 – Standardizirani sestavljeni in izpeljani finančni
inštrumenti tujih izdajateljev za namene varovanja pred
tveganji
366 – Nestandardizirani sestavljeni in izpeljani finančni
inštrumenti tujih izdajateljev za namene varovanja pred
tveganji
368 – Popravek vrednosti sestavljenih in izpeljanih finančnih
inštrumentov zaradi okrepitve
369 – Popravek vrednosti sestavljenih in izpeljanih finančnih
inštrumentov zaradi oslabitve

37 – INVESTICIJSKI KUPONI VZAJEMNIH SKLADOV
370 – Investicijski kuponi domačih vzajemnih skladov
374 – Investicijski kuponi tujih vzajemnih skladov
378 – Popravek vrednosti investicijskih kuponov vzajemnih
skladov zaradi okrepitve
379 – Popravek vrednosti investicijskih kuponov vzajemnih
skladov zaradi oslabitve

38 – DELNICE INVESTICIJSKIH DRUŽB
380 – Delnice domačih investicijskih družb, s katerimi se
trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev
384 – Delnice tujih investicijskih družb, s katerimi se trguje
na organiziranih trgih vrednostnih papirjev
389 – Popravek vrednosti delnic investicijskih družb

39 – DRUGI DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE NE
TRGUJE NA ORGANIZIRANIH TRGIH
390 – Delnice domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev
391 – Obveznice domačih izdajateljev, s katerimi se ne trguje
na organiziranih trgih vrednostnih papirjev
393 – Drugi vrednostni papirji domačih izdajateljev, s katerimi
se ne trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev
394 – Delnice tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev
395 – Obveznice tujih izdajateljev, s katerimi se ne trguje na
organiziranih trgih vrednostnih papirjev
397 – Drugi vrednostni papirji tujih izdajateljev, s katerimi
se ne trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev
399 – Popravek vrednosti drugih dolgoročnih vrednostnih
papirjev in inštrumentov denarnega trga zaradi oslabitve


RAZRED 4 – KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

40 – KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI REPUBLIKE SLOVENIJE
400 – Kratkoročni vrednostni papirji Republike Slovenije
408 – Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih papirjev
Republike Slovenije zaradi okrepitve
409 – Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih papirjev
Republike Slovenije zaradi oslabitve

41 – KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI BANKE SLOVENIJE
410 – Kratkoročni vrednostni papirji Banke Slovenije
418 – Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih papirjev
Banke Slovenije zaradi okrepitve
419 – Popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih papirjev
Banke Slovenije zaradi oslabitve

42 – DRUGI DOMAČI KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE
  TRGUJE NA ORGANIZIRANIH TRGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
420 – Drugi domači kratkoročni vrednostni papirji, s katerimi
se trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev
429 – Popravek vrednosti drugih domačih kratkoročnih
    vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na
    organiziranih trgih vrednostnih papirjev

43 – TUJI KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE
  NA ORGANIZIRANIH TRGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
430 – Tuji kratkoročni vrednostni papirji, s katerimi se trguje
na organiziranih trgih vrednostnih papirjev
439 – Popravek vrednosti tujih kratkoročnih vrednostnih
    papirjev, s katerimi se trguje na organiziranih trgih
    vrednostnih papirjev

45 – DRUGI KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI
450 – Drugi kratkoročni vrednostni papirji
458 – Popravek vrednosti drugih kratkoročnih vrednostnih
papirjev zaradi okrepitve
459 – Popravek vrednosti drugih kratkoročnih vrednostnih
papirjev zaradi oslabitve


RAZRED 5 – DANI DEPOZITI IN POSOJILA

50 – DANA KRATKOROČNA POSOJILA
500 – Kratkoročna posojila dana bankam
502 – Kratkoročna posojila osebam, zavarovana z zastavno
pravico na naložbeni nepremičnini
504 – Kratkoročna posojila osebam, zavarovana z zastavno
pravico na vrednostnih papirjih
506 – Kratkoročna posojila osebam, ustrezno zavarovana
509 – Popravek vrednosti danih kratkoročnih posojil zaradi
oslabitve

51 – DANI KRATKOROČNI DEPOZITI
510 – Kratkoročni denarni depoziti v bankah
512 – Kratkoročni denarni depoziti v hranilnicah
513 – Kratkoročni denarni depoziti v drugih finančnih
organizacijah
516 – Kratkoročni depoziti – ostali izdajatelji
519 – Popravek vrednosti danih kratkoročnih depozitov zaradi
oslabitve

52 – DANE KRATKOROČNE VARŠČINE
520 – Dane kratkoročne varščine
529 – Popravek vrednosti danih kratkoročnih varščin zaradi
oslabitve

53 – DANA DOLGOROČNA POSOJILA
530 – Dolgoročna posojila dana bankam
532 – Dolgoročna posojila osebam, zavarovana z zastavno pravico
na naložbeni nepremičnini
534 – Dolgoročna posojila osebam, zavarovana z zastavno pravico
na vrednostnih papirjih
536 – Dolgoročna posojila osebam, ustrezno zavarovana
539 – Popravek vrednosti danih dolgoročnih posojil zaradi
oslabitve

54 – DANI DOLGOROČNI DEPOZITI
540 – Dolgoročni depoziti, dani bankam
542 – Dolgoročni depoziti, dani hranilnicam
543 – Dolgoročni depoziti, dani drugim finančnim organizacijam
546 – Dolgoročni depoziti – ostali izdajatelji
549 – Popravek vrednosti danih dolgoročnih depozitov zaradi
oslabitve

55 – DANE DOLGOROČNE VARŠČINE
550 – Dane dolgoročne varščine
559 – Popravek vrednosti danih dolgoročnih varščin zaradi
oslabitve


RAZRED 6 – ODHODKI

60 – FINANČNI ODHODKI
600 – Odhodki za obresti od vrednostnih papirjev
602 – Odhodki za obresti od ostalih finančnih inštrumentov
603 – Odhodki za obresti od obveznosti
604 – Negativne tečajne razlike
605 – Drugi finančni odhodki

61 – ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM IN POSLOVANJEM VZAJEMNEGA
POKOJNINSKEGA SKLADA
610 – Odhodki za provizijo za upravljanje vzajemnega
pokojninskega sklada
611 – Drugi odhodki v zvezi z upravljavcem vzajemnega
pokojninskega sklada
612 – Odhodki v zvezi z banko skrbnico
613 – Odhodki iz posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih
papirjev
614 – Odhodki v zvezi z depozitarji
615 – Odhodki za revidiranje poslovanja vzajemnega
pokojninskega sklada
616 – Odhodki v zvezi z obveščanjem članov vzajemnega
pokojninskega sklada
617 – Drugi odhodki iz upravljanja in poslovanja vzajemnega
pokojninskega sklada

62 – IZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH
620 – Iztržene izgube iz vrednostnih papirjev Republike
Slovenije
621 – Iztržene izgube iz delnic domačih izdajateljev
622 – Iztržene izgube iz delnic tujih izdajateljev
623 – Iztržene izgube iz obveznic domačih izdajateljev
624 – Iztržene izgube iz obveznic tujih izdajateljev
625 – Iztržene izgube iz vrednostnih papirjev drugih
izdajateljev
626 – Iztržene izgube iz sestavljenih in izpeljanih finančnih
inštrumentov
627 – Iztržene izgube iz investicijskih kuponov vzajemnih
skladov
628 – Iztržene izgube iz delnic investicijskih družb
629 – Druge iztržene izgube

63 – NEIZTRŽENE IZGUBE PRI NALOŽBAH
630 – Neiztržene izgube iz vrednostnih papirjev Republike
Slovenije
631 – Neiztržene izgube iz delnic domačih izdajateljev
632 – Neiztržene izgube iz delnic tujih izdajateljev
633 – Neiztržene izgube iz obveznic domačih izdajateljev
634 – Neiztržene izgube iz obveznic tujih izdajateljev
635 – Neiztržene izgube iz vrednostnih papirjev drugih
izdajateljev
636 – Neiztržene izgube iz sestavljenih in izpeljanih finančnih
inštrumentov
637 – Neiztržene izgube iz investicijskih kuponov vzajemnih
skladov
638 – Neiztržene izgube iz delnic investicijskih družb
639 – Druge neiztržene izgube

64 – ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM IN ODDAJANJEM NALOŽBENIH
NEPREMIČNIN
640 – Amortizacija nepremičnin
641 – Dodatno obračunana amortizacija
642 – Odhodki v zvezi z upravljanjem naložbenih nepremičnin

65 – ODHODKI IZ NASLOVA SLABITVE NALOŽB
650 – Odhodki iz naslova slabitve delnic domačih izdajateljev
651 – Odhodki iz naslova slabitve delnic tujih izdajateljev
652 – Odhodki iz naslova slabitve obveznic domačih izdajateljev
653 – Odhodki iz naslova slabitve obveznic tujih izdajateljev
654 – Odhodki iz naslova slabitve drugih finančnih instrumentov
domačih izdajateljev
655 – Odhodki iz naslova slabitve drugih finančnih instrumentov
tujih izdajateljev
656 – Odhodki iz naslova slabitve naložb v posojila
657 – Odhodki iz naslova slabitve naložbenih nepremičnin
659 – Odhodki iz naslova popravkov drugih naložb

67 – DRUGI ODHODKI
670 – Odhodki iz prejšnjih obdobij
671 – Kritje izgube iz prejšnjih obdobij
672 – Popisni primanjkljaj pri vrednostnih papirjih
673 – Amortizacija vrednostnih papirjev
674 – Denarne kazni
675 – Odškodnine
676 – Druga izplačila članom vzajemnega pokojninskega sklada
677 – Drugi odhodki


RAZRED 7 – PRIHODKI

70 – PRIHODKI OD OBRESTI
700 – Prihodki od obresti iz vrednostnih papirjev
702 – Prihodki od obresti iz ostalih finančnih inštrumentov
703 – Prihodki od obresti iz terjatev
704 – Prihodki od obresti iz posojil
705 – Prihodki od obresti iz depozitov

71 – PRIHODKI OD DIVIDEND
710 – Prejete dividende
711 – Prejeti deleži v dobičku
712 – Prejete delnice iz deležev v dobičku
713 – Drugi prihodki od dividend

72 – IZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH
720 – Iztrženi dobički iz vrednostnih papirjev Republike
Slovenije
721 – Iztrženi dobički iz delnic domačih izdajateljev
722 – Iztrženi dobički iz delnic tujih izdajateljev
723 – Iztrženi dobički iz obveznic domačih izdajateljev
724 – Iztrženi dobički iz obveznic tujih izdajateljev
725 – Iztrženi dobički iz vrednostnih papirjev drugih
izdajateljev
726 – Iztrženi dobički iz sestavljenih in izpeljanih finančnih
inštrumentov
727 – Iztrženi dobički iz investicijskih kuponov vzajemnih
skladov
728 – Iztrženi dobički iz delnic investicijskih družb
729 – Drugi iztrženi dobički

73 – NEIZTRŽENI DOBIČKI PRI NALOŽBAH
730 – Neiztrženi dobički iz vrednostnih papirjev Republike
Slovenije
731 – Neiztrženi dobički iz delnic domačih izdajateljev
732 – Neiztrženi dobički iz delnic tujih izdajateljev
733 – Neiztrženi dobički iz obveznic domačih izdajateljev
734 – Neiztrženi dobički iz obveznic tujih izdajateljev
735 – Neiztrženi dobički iz vrednostnih papirjev drugih
izdajateljev
736 – Neiztrženi dobički iz sestavljenih in izpeljanih
finančnih inštrumentov
737 – Neiztrženi dobički iz investicijskih kuponov vzajemnih
skladov
738 – Neiztrženi dobički iz delnic investicijskih družb
739 – Drugi neiztrženi dobički

74 – PRIHODKI OD ODDAJANJA NALOŽBENIH NEPREMIČNIN V NAJEM
740 – Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem v
Republiki Sloveniji
741 – Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem v
tujini

75 – PRIHODKI IZ VPLAČIL UPRAVLJAVCA ZARADI NEDOSEGANJA
ZAJAMČENEGA DONOSA
750 – Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja
zajamčenega donosa

76 – DRUGI FINANČNI PRIHODKI
760 – Pozitivne tečajne razlike
761 – Drugi finančni prihodki

77 – DRUGI PRIHODKI
770 – Prihodki iz prejšnjih let
771 – Odpisi obveznosti
772 – Izterjane odpisane terjatve
774 – Zmanjšanja in odprave popravkov vrednosti zaradi
oslabitve
775 – Drugi prihodki


RAZRED 8 – POSLOVNI IZID

80 – DOBIČEK ALI IZGUBA PRED OBDAVČITVIJO
800 – Dobiček
801 – Izguba

81 – RAZPOREDITEV DOBIČKA
811 – Čisti dobiček
819 – Prenos čistega dobička

89 – IZGUBA
890 – Izguba
899 – Prenos izgube


RAZRED 9 – ENOTE PREMOŽENJA IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

90 – NOMINALNA VREDNOST VPLAČANIH ENOT PREMOŽENJA
900 – Vplačane enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada

91 – VPLAČANI PRESEŽEK ENOT PREMOŽENJA
910 – Vplačani presežek enot premoženja

93 – ČISTI DOBIČEK ALI ČISTA IZGUBA, PRENESEN(A) IZ PREJŠNJEGA
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
930 – Čisti dobiček, prenesen iz prejšnjega obračunskega
obdobja
931 – Čista izguba, prenesena iz prejšnjega obračunskega
obdobja

94 – PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA
941 – Presežek iz prevrednotenja vrednostnih papirjev domačih
izdajateljev
942 – Presežek iz prevrednotenja vrednostnih papirjev tujih
izdajateljev
943 – Presežek iz prevrednotenja drugih sredstev
944 – Revalorizacijski popravek enot premoženja do 31. 12. 2001

95 – NERAZPOREJENI ČISTI DOBIČEK ALI ČISTA IZGUBA
950 – Nerazporejeni čisti dobiček
951 – Čista izguba

97 – DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
970 – Dolgoročne obveznosti
99 – ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

AAA Zlata odličnost