Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4341. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec, stran 13125.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 21. redni seji dne 26. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ Občine Rogatec, občinska uprava Občine Rogatec (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec, razloge za preklic soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, izjemno podaljšanje obratovalnega časa ter nadzor nad obratovanjem v podaljšanem obratovalnem času.
2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri občinski upravi. Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je potrebno pridobiti pisno soglasje občinske uprave, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
3. člen
Gostinec določi ter prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07, v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
Gostinec oziroma kmet mora prijaviti podaljšan obratovalni čas občinski upravi 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako enoto posebej.
II. OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
4. člen
Podaljšan obratovalni čas pomeni obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa, kot ga določata 3. in 4. člen pravilnika.
Redni obratovalni čas se razlikuje glede na vrsto gostinskega obrata oziroma kmetije, in sicer:
– hoteli, moteli ter vsi ostali gostinski objekti s prenočišči in kmetije z nastanitvijo med 6.00 in 24.00 uro;
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6.00 in 2.00 uro naslednjega dne;
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči med 6.00 in 24.00 uro;
– gostinski obrati (vseh vrst), ki so v večnamenskih objektih v skladu z obratovalnim časom oziroma veljavnim hišnim redom večnamenskega objekta, vendar največ do 24.00 ure;
– gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve, v skladu s prijavljenim programom prireditev.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije v stanovanjskih območjih, obratovati le med 6.00 in 22.00 uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.). Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.
5. člen
Obratovalni čas gostinskega lokala se začne, ko gostje lahko vstopijo v gostinski obrat oziroma ko gostinec začne za goste opravljati gostinske storitve, konča pa se, ko gostje ne morejo več vstopati v gostinski obrat oziroma ko gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.
Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu, ga morajo zapustiti najkasneje v 30 minutah, če gostinski obrat streže z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne).
6. člen
Gostinec sme ob upoštevanju navedenega v 4. členu, določiti podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s svojimi poslovnimi interesi ter ob upoštevanju krajevnih običajev, interesa in zahtev gostov in turističnega območja kraja.
Soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata izda občinska uprava, ki mora pri tem upoštevati:
– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se nahaja gostinski obrat ali kmetija,
– potrebe po razvoju turizma v občini,
– vključevanje gostinskega obrata oziroma kmetije v kulturne in športne programe ter krajevne običaje ob praznikih in dela prostih dnevih,
– odgovorno ravnanje gostinca ali kmeta, da skrbi za nemoteč odhod gostov iz gostinskega lokala oziroma kmetije,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanj policije in inšpekcijskih služb,
– vrsto gostinskega obrata,
– lokacijo gostinskega obrata, zaradi upoštevanja varstva pred hrupom.
7. člen
Gostinski obrati in kmetije lahko poslujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije v stanovanjskih območjih, od nedelje do četrtka med 6.00 in 23.00 uro, v petek in soboto med 6.00 in 24.00 uro,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči, izven stavb s stanovanji ali objektov na območju stanovanj, v petek in soboto med 6.00 in 02.00 uro,
– terase in letni vrtovi smejo v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) obratovati največ do 23.00 ure, preostale mesece pa največ do 22.00 ure,
– hoteli, moteli ter vsi ostali gostinski objekti s prenočišči in kmetije z nastanitvijo ob petkih in sobotah, med 6.00 in 3.00 uro,
– gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve, v skladu s programom prijavljenih prireditev.
8. člen
Gostinskemu obratu, ki se nahaja v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije v stanovanjskih območjih, se dovoli obratovanje dlje, kot je določeno v 7. členu, če si gostinec pridobi soglasje vseh stanovalcev stavbe s stanovanji oziroma stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata, in sicer v razdalji do 50 metrov od gostinskega obrata.
9. člen
Občinska uprava poda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata v obliki pisnega soglasja, ki je priloga obrazcu prijave obratovalnega časa. V soglasju so navedeni pogoji za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
Kolikor občinska uprava oceni, da je za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času potrebno dodatno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, dostop do lokala in drugo) ne izda soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, dokler le-ti niso izpolnjeni, ne glede na ostala določila tega pravilnika.
Pred izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava zaprosi tržno inšpekcijo in policijo, za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah obratovalnega časa gostinskega obrata, ki je zaprosil za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
10. člen
Občinska uprava lahko zavrne izdajo soglasja k podaljšanju obratovalnega časa, če je podan kateri od naslednjih razlogov:
– da je policija posredovala trikrat v šestmesečnem obdobju veljavnosti soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času zaradi kršenja javnega reda in miru;
– utemeljenih pisnih pritožb občanov, bližnjih sosedov oziroma ožjih delov lokalne skupnosti zaradi kaljenja nočnega miru;
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja, policista ali občinskega nadzora razvidno, da je gostinec štirikrat prekoračil podaljšani obratovalni čas v koledarskem letu, za katerega je bilo izdano zadnje soglasje,
– v drugih utemeljenih primerih, ko to narekuje javni interes.
Zaradi neizpolnjevanja katerega od zgoraj navedenih pogojev lahko občina že izdano soglasje k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času takoj prekliče. Po preklicu soglasja gostinski obrat obratuje v rednem obratovalnem času, soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času pa se gostincu ne izda za 3 mesece po preklicu.
III. PRITOŽBA ZOPER OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU IN PREKLIC SOGLASJA
11. člen
Pritožba občanov zoper obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega lokala se lahko upošteva v primeru, če je podana s strani najmanj treh sosedov, v razdalji do 50 metrov od gostinskega obrata, kolikor se gostinski obrat nahaja v samostojnem objektu ali stanovanjski hiši v stanovanjskem naselju, oziroma v primeru, če je podana s strani najmanj treh stanovanjskih enot, če se gostinski obrat nahaja v objektu z večstanovanjskimi enotami. Podpisniki pritožbe morajo imeti na lokaciji, kjer se nahaja gostinski obrat, stalno ali začasno prebivališče. Pritožba se vloži pisno na naslov: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec. Občinska uprava po postopku odloča o preklicu soglasja.
12. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu obratu lahko takoj prekliče oziroma skrajša na redni obratovalni čas iz kateregakoli razloga iz 10. člena ter v primeru, da je policija posredovala zaradi fizičnega obračunavanja v lokalu ali pred njim in je zaradi tega nastala telesna poškodba.
IV. ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
13. člen
Občinska uprava lahko posameznemu gostincu na podlagi 17. člena pravilnika izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata. Odločba o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, različna srečanja, promocije, degustacije idr.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.).
V primeru, da se prireditev izvaja izven gostinskega obrata in je ozvočena, mora gostinec vlogi za izjemno podaljšanje obratovalnega časa priložiti tudi potrdilo pristojne policijske postaje o priglasitvi javnega shoda ali javne prireditve oziroma dovoljenje pristojne upravne enote.
Če je bilo dovoljenje izdano zaradi dogodka v gostinskem obratu, je gostinec dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem obratovalnem času v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
14. člen
Gostincu se lahko odobri izjemno podaljšanje obratovalnega časa večkrat letno. Za vsako izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata mora gostinec zaprositi z vlogo, ki jo odda na naslov: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
15. člen
Gostinec mora za izdajo odločbe o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata zaprositi vsaj 5 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora natančno navesti vzrok za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala.
16. člen
V primeru pritožb, kršitev javnega reda in miru ali posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v izjemnem podaljšanem obratovalnem času, se gostinskemu obratu najmanj 3 mesece od zadnjega izjemnega podaljšanja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.
V. NADZOR
17. člen
Uresničevanje določb pravilnika nadzorujejo pristojni tržni inšpekcijski organ in policija. Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika pa opravlja občinska uprava.
VI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07).
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 3/00) na območju Občine Rogatec.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0001/2009
Rogatec, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost