Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4362. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje počitniških hiš na Rogli, stran 13169.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1) je župan Občine Zreče dne 27. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje počitniških hiš na Rogli
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje počitniških hiš Rogli
Območje obravnave OPPN predstavlja del rekreacijsko turističnega centra Rogla (RTC Rogla) in je del širšega turističnega potenciala na Pohorju. Območje se je do sedaj urejalo na osnovi veljavnega zazidalnega načrta (Uradni list RS, št. 24/80, 31/80, 19/82, 34/87 in 81/05). Občina Zreče bi želela novelirati pogoje za urejanje območja predvsem zaradi problemov lastništva zemljišč, kar pomeni, da je potrebno izdelati nov načrt parcelacije, ki bo omogočal ureditev zemljišč. Ki so v zasebni lasti in zemljišč, ki so javno dobro v lasti občine. Na osnovi podrobne analize območja je potrebno določiti pogoje za prenovo že izgrajenih objektov in izdelati predlog podrobne ureditve odprtega prostora s kvalitetnimi rešitvami za dvig urbanega standarda. V OPPN bodo v skladu z novim parcelnim stanjem določene tudi obveznosti lastnikov objektov in občine, ki želi območje na novo urediti in vzpostaviti nova pravna stanja.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN in veljavni prostorski akti:
– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, v nadaljevanju ZPNačrt) vključno z ustreznim izvršilnim predpisom,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje občine Zreče, dopolnjen 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87, Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08),
– Odlok o zazidalnem načrtu Rogla na Pohorju, občina Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/80, 31/80, 19/82, 34/87 in 81/05).
2. Območje OPPN
Območje OPPN obravnava površine obstoječih počitniških hiš južno od republiške ceste RC R3-701 (Ruta–Pesek–Rogla–Zreče). Točna meja ureditvenega območja bo določena v dopolnjenem osnutku OPPN tako, da bo obsegala vse površine, na katerih so načrtovane ureditve, vključno s površinami, potrebnimi za nemoteno delovanje cone. Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve in za postavitve manj zahtevnih objektov.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V okviru izdelave OPPN se zagotovijo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt
– strokovne podlage prostorskih ureditev v sklopu OPPN.
Pri izdelavi OPPN je treba v možnem obsegu upoštevati eventualno že izdelane strokovne podlage. Le-te se uporabijo in upoštevajo, kolikor so ustrezno ažurne z veljavnimi predpisi za posamezna področja.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
4. Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+-----------------------------------------+--------------------+
|Aktivnost                |Rok oziroma     |
|                     |trajanje aktivnosti |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sklep o začetku priprave OPPN      |sprejel župan    |
|                     |občine dne 27. 11. |
|                     |2009        |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu     |začetek decembra  |
|                     |2009        |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelovalec OPPN izdela osnutek OPPN   |45 dni po objavi  |
|                     |sklepa       |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora da   |30 dni po izdelavi |
|podajo smernice in pridobitev obvestila |osnutka akta    |
|MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite |          |
|presoje vplivov na okolje (CPVO)     |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih   |10 dni po      |
|podlag in dopolnitev osnutka OPPN    |pridobitvi smernic |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in  |7 dni pred     |
|javni obravnavi dopolnjenega osnutka   |pričetkom javne   |
|OPPN                   |razgrnitve     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava      |30 dni       |
|dopolnjenega osnutka OPPN z       |          |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb    |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javna obravnava OPPN           |se izvede v času  |
|                     |javne razgrnitve  |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov iz javne  |po zaključeni javni |
|razgrnitve in obravnav          |razgrnitvi     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava strokovnih stališč do pripomb  |10 dni po ureditvi |
|in predlogov iz javne razgrnitve in   |pripomb       |
|obravnav                 |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Opredelitev župana do pripomb in     |po pripravi     |
|predlogov iz javne razgrnitve in     |strokovnih stališč |
|obravnav                 |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava predloga OPPN na osnovi     |20 dni po      |
|potrjenih stališč do pripomb       |opredelitvi župana |
|                     |do pripomb iz javne |
|                     |razgrnitve in    |
|                     |obravnav      |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja    |takoj po pripravi  |
|prostora                 |gradiva; nosilci  |
|                     |izdajo mnenja v 30 |
|                     |dneh po prejemu   |
|                     |vloge        |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava usklajenega predloga OPPN v   |20 dni po prejemu  |
|skladu z mnenji nosilcev urejanja    |mnenj nosilcev   |
|prostora                 |urejanja prostora  |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sprejem OPPN na občinskem svetu občine  |po uskladitvi    |
|                     |predloga OPPN    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Objava OPPN               |po sprejemu OPPN na |
|                     |občinskem svetu   |
|                     |občine predvidoma  |
|                     |konec junija 2010  |
+-----------------------------------------+--------------------+
Kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor presodilo, da je v postopku priprave in sprejemanja OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot jo določa Zakon o varstvu okolja oziroma presojo sprejemljivosti plana, kot jo opredeljuje Zakon o ohranjanju narave, bo vzporedno z gornjim postopkom od faze pred javno razgrnitvijo potekal postopek celovite presoje vplivov na okolje (izdelava okoljskega poročila, ugotovitev o ustreznosti okoljskega poročila …) in se končni rok izdelave in sprejetja OPPN zato ustrezno podaljša.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblasti, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN. Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OPPN s smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami za področje iz svoje pristojnosti.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Celje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor;
– Ministrstvo za kulturo;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
– JPK Slovenske Konjice;
– Elektro Maribor d.d. javno podjetje za distribucijo električne energije, OE Slovenska Bistrica;
– Občina Zreče, RO za cesto;
– Občina Zreče, RO za vodovod in kanalizacijo.
Drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Unior d.d.
MOP, pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pobudnik je Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, ki izbere načrtovalca. Priprava OPPN bo financira s strani Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče in posameznih investitorjev oziroma lastnikov zemljišč. V ta namen bodo sklenjeni dogovori o sodelovanju med Občino Zreče in posameznimi investitorji oziroma lastniki zemljišč, kjer bodo opredeljene obveznosti vseh pogodbenih strank.
7. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani občine www.zrece.eu in začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Zreče pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0002/2009-9
Zreče, dne 27. novembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti