Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4210. Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Dovje – zahod (DM S3), stran 12807.

Na podlagi 55., 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) je župan Občine Kranjska Gora sprejel
S K L E P
o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Dovje – zahod (DM S3)
1. člen
Ocena stanja in razlog za pripravo OPPN
S tem sklepom župan Občine Kranjska Gora določa, da se pripravi delni občinski podrobni prostorski načrt – OPPN za Dovje – zahod (DM S3) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju in ta sklep.
S prostorskimi sestavinami planskih aktov (v nadaljevanju Pplan) Občine Kranjska Gora je določeno, da je območje Dovje – zahod (DM S3) namenjeno za stanovanja (S) in, da se območje ureja z zazidalnim načrtom (v skladu s termini današnje zakonodaje OPPN).
Interes dela lastnikov zemljišč je, da se s sprejetjem OPPN omogočijo pogoji za posege v prostor na delu območja, kjer je predvidena izdelava OPPN, in sicer na območju zemljišč, ki so v njihovi lasti.
2. člen
Območje OPPN
OPPN se izdela za del območja urejanja Dovje – zahod DM S3, ki je grafično določeno v Pplanu občine.
Glede na to, da je za zagotovitev pogojev za posege na tem območju zainteresiran le del lastnikov zemljišč oziroma je preostali del lastnikov izrecno izrazilo nezainteresiranost, se obseg izdelave omejuje na JV del območja, in sicer na zemljišče s parcelnimi številkami 5/3, 4/2, 4/3, 4/1, 5/7, 3, 5/6, del 6/1 ter del 1996/3, vse k.o. Dovje. V območje obdelave se lahko vključi tudi ostalo zemljišče, če se v času izdelave OPPN za to pokaže potreba ter se s tem strinjajo lastniki tega zemljišča. Ocenjena velikost obdelave je tako 6500 m2.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za OPPN se izdelajo strokovne podlage z idejno rešitvijo ureditve območja. Na podlagi strokovnih podlag in idejnih rešitev ureditve se uskladijo interesi lastnikov zemljišč in Občine Kranjska Gora.
4. člen
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema OPPN je naslednji:
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|      |meseci    |1  |2  |3  |4 |5  |6 |7  |8 |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|opravila v |akterji   |   |   |   |  |   | |  |  |
|postopku  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|sklep o   |občina    |X  |   |   |  |   | |  |  |
|pripravi  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|strok.   |načrtovalec | XXXX|XX  |   |  |   | |  |  |
|podlage +  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
|idejne   |       |   |   |   |  |   | |  |  |
|rešitve   |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|izdelava  |načrtovalec |   | XXXX|   |  |   | |  |  |
|osnutka OPPN|       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|pridob.   |nos. urej.  |   |   | XXXX|XX |   | |  |  |
|Smernic – 30|       |   |   |   |  |   | |  |  |
|dni in uskl.|       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|dopolnitev |načrtovalec |   |   |   |XX |   | |  |  |
|osnutka OPPN|       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|javna    |občina    |   |   |   |  |XXXX | |  |  |
|razgrnitev |       |   |   |   |  |   | |  |  |
|OPPN – 30  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
|dni     |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|javna    |občina    |   |   |   |  |X  | |  |  |
|obravnava  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|1. obravnava|OS      |   |   |   |  |X  | |  |  |
|dop. osn.  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
|OPPN    |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|zapisnik o |občina    |   |   |   |  |   |XX|  |  |
|prip. in  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
|predlogih  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|strokovna  |načrtovalec |   |   |   |  |   |XX|  |  |
|stališča  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|stališča do |župan    |   |   |   |  |   |X |  |  |
|prip. In  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
|predlogov  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|dopolnitev |načrtovalec |   |   |   |  |   | |XX |  |
|predloga  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
|OPPN    |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|mnenja k  |nosilci   |   |   |   |  |   | |XX |XX |
|predl. OPPN |urej.    |   |   |   |  |   | |  |  |
|– 30 dni  |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|2. obravnava|OS      |   |   |   |  |   | |  |X |
|OPPN –   |       |   |   |   |  |   | |  |  |
|sprejem   |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|objava v  |občina    |   |   |   |  |   | |  |X |
|uradnem   |       |   |   |   |  |   | |  |  |
|glasilu   |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
|končni   |načrtovalec |   |   |   |  |   | |  |X |
|elaborat (po|       |   |   |   |  |   | |  |  |
|objavi)   |       |   |   |   |  |   | |  |  |
+------------+-------------+-----+-----+-----+---+-----+--+----+---+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v roku 30 dni od prejema vloge, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
3. Občina Kranjska Gora (za lokalne ceste in javno razsvetljavo)
4. Komunala Kranjska Gora d.o.o., (za vodovod, odpadne vode in odpadke)
5. Elektro Gorenjske d.d., (za električno energijo)
6. Telekom Slovenije, d.d., Enota Kranj (za telekomunikacije)
7. UPC Telemach d.o.o. (za kabelsko komunikacijo).
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Kranjska Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505/6-4/2009-BP
Kranjska Gora, dne 18. novembra 2009
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti