Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4215. Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva, stran 12813.

Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 176/06 – ZJZP), v skladu z 10. členom Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 118/06, 36/08) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 25. seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o koncesiji za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, kriterije, postopek podeljevanja koncesije, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje ter prenehanje koncesije na področju javne službe predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom je Mestna občina Novo mesto, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva. Koncesionar je lahko zasebni vrtec, zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javnoveljavnih programov, drug zavod, gospodarska družba in druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in s tem odlokom.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije je izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08),
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08) in Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 59/07, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00, 29/02),
– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,
– bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno programa, ki jo določi občinski svet.
IV. KRITERIJI ZA IZBIRO KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. rok pričetka izvajanja javne službe       do 50 točk
2. število oddelkov v posameznem okolišu      do 30 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik
nudi glede na potrebe oziroma število otrok v
posameznem razpisanem obdobju.
3. lokacija vrtca oziroma oddelka         do 10 točk
Večje število točk dobi ponudnik, ki bo
dejavnost opravljal na lokaciji, kjer se
izkažejo potrebe.
4. ocena objekta, prostora in opreme        do 5 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost
prostorov za izvajanje programa, število in
kvaliteta igral, velikost in opremljenost
zunanjih površin, namenjenih izvajanju
programa, varnost (tehnično varovanje), dostop
in parkirna mesta.
5. nadstandardni program              do 5 točk
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in kvalitetnejši, kot ga določa predpis ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program.
Če ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa se z 0 točk.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Koncesija za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva se podeli na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis mora pred objavo s sklepom potrditi Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
V javnem razpisu se navedejo:
– dejavnost, ki je predmet koncesije,
– območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost,
– pogoji za opravljanje dejavnosti,
– čas, za katerega se dodeljuje koncesija,
– rok, do katerega se sprejemajo prijave,
– merila za izbiro,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Koncendent mora v času objave javnega razpisa omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jo na zahtevo predati.
8. člen
V postopku podelitve koncesije župan imenuje petčlansko strokovno komisijo. Člani strokovne komisije morajo biti tudi pristojni javni uslužbenec občinske uprave, ki je zadolžen za področje predšolske vzgoje in varstva, oseba z večletnimi delovnimi izkušnjami s področja vzgoje in izobraževanja (strokovnjak s tega področja) ter univerzitetni diplomirani pravnik.
Naloge strokovne komisije so:
– pregleda ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev ponudnikov,
– ponudbe oceni na podlagi postavljenih meril,
– izdela poročilo o ocenjevanju in na podlagi ugotovitev predlaga koncendentu ponudnika, ki je najprimernejši.
9. člen
Odločbo o izbiri koncesionarja in podelitvi koncesije za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva izda občinska uprava.
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni. O pritožbi odloča župan.
10. člen
Če se na javni razpis ne javi noben ponudnik oziroma če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncendent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
Koncendent si pridržuje pravico, da tudi v primeru izpolnjevanja predpisanih pogojev ponudnikov ne izbere koncesionarja in ne podeli koncesije za izvajanje javne službe predšolske vzgoje.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NJENO IZVAJANJE, NADZOR IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
11. člen
S koncesijsko pogodbo, ki jo morata koncendent in koncesionar skleniti najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, se uredijo medsebojne pravice in obveznosti za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva, zlasti pa:
– predmet koncesije,
– ceno programa,
– obseg izvajanja dejavnosti,
– začetek izvajanja koncesije,
– rok za odpoved koncesije,
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncendent,
– odvzem koncesije.
Pogodba se sklene v pisni obliki.
12. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas za 5 let. Če so izkazane potrebe, se koncesijska pogodba lahko podaljša.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe opravlja organ občinske uprave, pristojen za predšolsko vzgojo in varstvo.
Pristojni organ občinske uprave opravlja:
– nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodb in
– nadzor nad namensko porabo sredstev in pravilnim obračunom cene programov vrtca.
14. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije,
– s sporazumnim prenehanjem,
– na podlagi odpovedi,
– z odvzemom koncesije.
15. člen
Koncendent in koncesionar lahko kadarkoli med trajanjem koncesijske pogodbe le-to odpovesta brez navajanja razlogov. Rok za odpoved ne sme biti krajši od enega leta oziroma do izteka tekočega šolskega leta.
16. člen
Koncendent lahko koncesionarju odvzame koncesijo, če:
– koncesionar krši določila koncesijske pogodbe ali odločbo o podelitvi koncesije,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z veljavnimi predpisi,
– koncesionar ne upošteva rokov in pozivov koncendenta v zvezi z nadzorom koncesijske pogodbe,
– koncesionar v roku, določenem s to pogodbo, ne začne opravljati dejavnosti,
– se naknadno ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– koncesionar ne sklene koncesijske pogodbe.
Koncendent odvzame koncesijo z odločbo. Odločbo o odvzemu koncesije izda organ, ki je koncesionarju podelil koncesijo (občinska uprava). Zoper to odločbo je možna pritožba v roku 15 dni, o njej odloča župan.
Koncendent je dolžan koncesionarja predhodno pisno opozoriti na pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena in mu določiti razumen rok za odpravo le-teh. Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi, se mu koncesija odvzame.
17. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009
Novo mesto, dne 29. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti