Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Ob-7782/09 , Stran 2959
I. Predmet razpisa: programi za neodvisno življenje oseb z oviranostmi, ki temeljijo na možnosti izbire med življenjem v instituciji in samostojnim življenjem: programi osebne asistence. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji/-ce (v nadaljevanju: vlagatelji) lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2010 in niso upravičeni kandidirati na javni razpis s programi in/ali projekti, ki so v letu 2010 že sofinancirani iz sredstev proračuna MOL. Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: 1. so pravne osebe s statusom društva, ustanove ali zavoda, s šifro dejavnosti 88.10 ali 88.9 po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisanem področju, 2. izvajajo prijavljeni program na območju MOL, prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo na območju MOL, 3. vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa, 4. vlagatelji, ki so v preteklih 3 letih že bili pogodbene stranke MOL, morajo imeti izpolnjene pogodbene obveznosti do MOL. III. Posebni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu: program mora biti verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije. IV. Merila za izbor projektov in/ali programov: merila vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. V. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za področje socialnega varstva za leto 2010 znaša 52.500 EUR. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 28. 12. 2009 (datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja in sicer: »Ne odpiraj – vloga: socialno varstvo«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila javnega razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo v sredo 30. 12. 2009. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Pri odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge v roku treh dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa, – nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev. Zavrnjene bodo vloge oziroma programi/projekti: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v II. in III. točki besedila tega javnega razpisa, – ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html. Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – preko e-pošte na naslov ozsv@ljubljana.si, – po telefonu: 01/306-41-00 – izključno v času uradnih ur, in sicer: ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure, petek od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti