Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 352-12/2008-16-04 Ob-7805/09 , Stran 2969
I. Naziv in sedež organizatorjev javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612 in Javni nepremičninski sklad Občine Laško, matična številka: 5956595, ID številka za DDV SI 73298590, tel. 03/733-87-00 in faks: 03/733-87-40. II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so poslovni prostori in stanovanja v novozgrajeni poslovno-stanovanjski stavbi, s številko 1039-960, z naslovom Aškerčeva cesta 4, 3272 Rimske Toplice, ki je povezana s parcelo 1039-955/13, v katastrski občini 1039 Rimske Toplice, ter jih v naravi predstavljajo naslednje nepremičnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovno stanovanjski objekt ima štiri izdelane etaže: klet + pritličje + nadstropje + mansardno etažo, ter bo dokončan in predan v uporabo v letu 2009. Poslovni prostori so last Občine Laško, stanovanja pa last Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško. Po projektu poslovni prostori obsegajo poslovni prostor 1 (po projektu prostor za lekarniško dejavnost), poslovni prostor 2 (po projektu pisarniški poslovni prostor krajevne skupnosti), poslovni prostor 3 (po projektu poslovni prostor za dejavnost zobne tehnike) in zdravstveno postajo. Ostali prostori so namenjeni stanovanjem in servisnim prostorom zanje. Vsi poslovni prostori imajo dostope iz zunanjih površin, stanovanjski vhod pa je ločen od poslovnih površin. Objekt je na JZ strani vkopan za celotno etažo ter ima vgrajeno dvigalo, preko katerega je možen dostop tudi do vseh stanovanj. Gre za prebivalcem in uporabnikom prijazen ter infrastrukturno zelo dobro povezan objekt. Objekt je tudi okolju prijazen. Ogrevanje je urejeno preko daljinskega ogrevanja na sodobno lesno gorivo – pelete. Vsak poslovni prostor in stanovanje ima lastne merilnike za ogrevanje – kalorimetre, elektriko ter vodo, kar omogoča komfortnost in pregled nad stroški. Dostop do objekta je z javnih površin. Parkirna mesta so locirana ob objektu na parc. št. 958/9, 960/25 in 955/12, k.o. 1039 – Rimske Toplice. Poslovno stanovanjski objekt je lociran v samem središču kraja Rimske Toplice in se nahaja v neposredni bližini pošte, trgovin z živili, avtobusnega postajališča, železniške postaje, rekreativnih površin, Rimskih term ter odprtega termalnega kopališča (5–10 min peš hoje). Uporabno dovoljenje za objekt je v postopku pridobivanja. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje znašajo izklicne cene brez vključenega davka na dodano vrednost v EUR: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vsa stanovanja in poslovni prostori se prodajajo posamezno. Javna dražba za vse nepremičnine se bo opravila ustno. Najnižji znesek višanja izklicne cene za posamezen poslovni prostor ali stanovanje je 1000 €. Davek na dodano vrednost po stopnji 20% za poslovne prostore in po stopnji 8,5% za stanovanja ni vključen v izklicno ceno in ga je kupec posameznega poslovnega prostora ali stanovanja dolžan plačati poleg kupnine v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). V. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Osnutek notarskega zapisa prodajne pogodbe, splošnih pogojev prodaje in pogodbe o medsebojnih razmerjih bodo od dneva objave javne dražbe dosegljivi na spletni strani http://www.lasko.si. – Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. – Izbrani dražitelj, ki nima statusa končnega potrošnika pred pričetkom javne dražbe vplača varščino v višini 10% izklicne cene, ki se všteje v aro in prvi obrok kupnine. V roku 15 dni po zaključku javne dražbe se zavezuje skleniti prodajno pogodbo, ter v roku 8 dni od sklenitve pogodbe poravnati nadaljnjih 40% kupnine. Preostanek kupnine pa plača v roku 8 dni po tem, ko so izpolnjeni pogoji, t.j. izdano pravnomočno uporabno dovoljenje in vpisana etažna lastnina. – Izbrani dražitelj, ki ima status potrošnika (fizična oseba) plača 10% varščine pred pričetkom javne dražbe, ki se mu všteje v aro in prvi obrok kupnine. Prodajno pogodbo pa sklene v roku 15 dni po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju in vpisu etažne lastnine. Ob izpolnitvi obeh pogojev je dolžan v roku 8 dni plačati preostanek kupnine. – Kolikor izbrani dražitelj, pozivu navkljub ne bi pristopil k podpisu pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Laško oziroma Javni nepremičninski sklad Občine Laško pa imata pravico zadržati varščino v višini 10% izklicne cene. – Prodajalec se zavezuje pridobiti pravnomočno uporabno dovoljenje in etažno lastnino vpisati v zemljiško knjigo najkasneje do konca februarja 2010. Prodajalec se zavezuje izročiti nepremičnino v last po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških. – Kupec se zavezuje poravnati celotno kupnino ob upoštevanju pogojev iz prejšnjih alinej, ko bo prodajalec izpolnil zgoraj navedene pogoje (pravnomočno uporabno dovoljenje in etažna lastnina). Plačilo celotne kupnine po izpolnitvi pogojev s strani prodajalca je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino za poslovni prostor bo kupec poravnal na TRR Občine Laško, št.: 01257-0100003220, kupnino za stanovanje pa bo kupec poravnal na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, št.: 01257-3000000192, v rokih ki so zapisani v pogojih prodaje. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za nepremičnine bo v torek, dne 15. decembra 2009, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, in sicer: – za poslovni prostor 2, ob 8.30, – za poslovni prostor 3, ob 9. uri, – za stanovanje 6 (D1), ob 10. uri, – za stanovanje 7 (C1), ob 10.30, – za stanovanje 8 (B1), ob 11. uri, – za stanovanje 9 (A1), ob 11.30, – za stanovanje10 (D2), ob 12.30, – za stanovanje 11 (C2), ob 13. uri, – za stanovanje 12 (B2), ob 13.30 in – za stanovanje 13 (A2), ob 14. uri. Kandidati za nakup poslovnih prostorov se bodo morali 30 minut pred začetkom prve javne dražbe za poslovne prostore, tj. do 8. ure, izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. VIII te objave. Kandidati za nakup stanovanj se bodo morali 30 minut pred začetkom prve javne dražbe za stanovanja, tj. do 10. ure, izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. VIII te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi. Pravočasna in pravilna prijava k posamezni javni dražbi pomeni, da interesenti predložijo naslednje podatke oziroma dokumente: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži izpisek iz poslovnega registra z izpisom registriranih dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki ne sme biti starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja samostojno dejavnost. – Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko, če se prijavi fizična oseba. – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. IX. Varščina: – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi za poslovne prostore ali stanovanja, morajo do četrtka, dne 10. decembra 2009, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na TRR Občine Laško, št.: 01257-0100003220, za poslovne prostore, ter na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, št.: 01257-3000000192, za stanovanja. Računa sta odprta pri UJP Žalec. – Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. – Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v aro, ki jo bo kupec plačal v znamenje sklenitve prodajne pogodbe oziroma v prvi obrok kupnine, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 delovnih dni po opravljeni javni dražbi. – V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražbo vodi predsednik Komisije za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. – Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). – Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli, do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 delovnih dni brez obresti. XI. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel.: 03/733-87-00, 03/733-87-12, 03/733-87-14, 03/733-87-30 ali e-naslovih: obcina@lasko.si; stanka.jost@lasko.si; luka.picej@lasko.si in andrej.flis@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin, ki so predmet javne dražbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti