Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 9403003878 Ob-7785/09 , Stran 2985
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje je 37 sklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali za več sklopov. Tabela 1: Seznam neaktivnih osnovnih sredstev za prodajo po sklopih 3. Izhodiščne cene vsebujejo davek na dodano vrednost. 4. Ogledi na Avtocestnih bazah so možni od 30. 11. 2009 do 3. 12. 2009, med 9. in 15. uro, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: – Dušan Jereb, tel. 01/518-84-18, 041/696-973, – Darko Bavdaž, tel. 04/581-29-37, 041/696-975, – Vladimir Valič, tel. 05/700-24-18, 041/696-971, – Ervin Prunk, tel. 05/618-14-18 in 031/378-575, – Davorin Jančič, tel. 03/703-44-18, 041/672-308, – Ivo Dobnikar, 01/300-99-19, 041/605-250. Lokacije, kjer se osnovna sredstva nahajajo, so naslednje: – AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, – AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica, – AC baza Postojna, Industrijska c. 3, 6230 Postojna, – AC baza Vransko, Čepelje 11 A, 3305 Vransko, – AC baza Novo mesto, Ždinja vas 150, 8000 Novo mesto, – AC Baza Kozina, Bazoviška 22, 6240 Kozina. 5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na spletni strani, www.dars.si, ali pa na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-74. 6. Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba«, – izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«, – potrdilo o plačani kavciji. 7. Prijavi mora biti priloženo potrdilo o plačani kavciji v višini 20% skupne ponudbene vrednosti (Transakcijski račun številka: 06000-0112292446, pri Banki Celje d.d., namen plačila: Odprodaja neaktivnih osnovnih sredstev – kavcija). Izbranemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 30 dni po odpiranju ponudb. Kolikor izbrani ponudnik odstopi od svoje ponudbe, se mu kavcija ne vrne. 8. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop, bo strokovna komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. 9. Uspešni ponudnik plača pogodbeni znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem primeru pomeni, da je kupec odstopil od pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi tega, bremenijo izključno kupca, prodajalec pa ima pravico obdržati kavcijo. 10. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni po plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame kupljenih predmetov v navedenem roku, nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi na račun ponudnika. 11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 7. 12. 2009, v pisni obliki, v zaprti ovojnici, na naslov: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Odprodaja neaktivnih osnovnih sredstev – Ne odpiraj«. V levem zgornjem kotu ponudnik označi svoje ime/naziv in naslov. 12. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 13. Način odprodaje: neaktivna osnovna sredstva se odprodajo po sistemu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 14. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi. 15. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma pri kontaktnih osebah za posamezen sklop.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti