Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4224. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2009, stran 12834.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02, 127/06 in 14/07) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 27. redni seji dne 19. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2009 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»                           v EUR
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)       3,774.518
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1,958.475
70  DAVČNI PRIHODKI               1,819.499
   700 Davki na dohodek in dobiček       1,718.534
   703 Davki na premoženje             50.143
   704 Domači davki na blago in storitve      50.822
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI               138.976
   710 Udeležba na dobički in dohodki od      47.218
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              833
   712 Denarne kazni                2.785
   713 Prihodki od prodaje blaga in           0
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           88.140
72  KAPITALSKI PRIHODKI              100.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih           0
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišče in      100.000
   neopred. dolg. sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 3.500
   730 Prejete donacije iz domačih virov      3.500
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1,712.543
   740 Transferni prihodki iz drugih      1,712.543
   javnofinanč. institucij
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       4,467.312
40  TEKOČI ODHODKI                 719.498
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     165.074
   401 Prispevki delodajalca za socialno      33.846
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        443.886
   403 Plačila domačih obresti             0
   409 Rezerve                   76.692
41  TEKOČI TRANSFERI                984.106
   410 Subvencije                 23.865
   411 Transferi posameznikom in         567.682
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    132.826
   in ustanov.
   413 Drugi tekoči domači transferi       259.733
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2,704.833
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2,704.833
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             58.875
   431 Investicijski transferi fizičnim in     8.338
   prav. osebam, ki niso pr. up.
   432 Investicijski transferi proračunskim    50.537
   uporabnikom
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      –692.794
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        528
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           528
   750 Prejeta vračila danih posojil         512
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in      15.240
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       –14.712
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE(500)                0
------------------------------------------------------------
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
   VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             0
55  ODPLAČILO DOLGA                   0
   550 Odplačila domačega dolga             0
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    –707,506
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          0
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     692,794
   IX. = -III.)
   XII. STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU      707.506
   PRET. LETA
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2009
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 19. novembra 2009
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti