Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 352-285/2008 Ob-7762/09 , Stran 2968
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov javne dražbe Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v izmeri 63,02 m2, ki se nahaja v II. nadstropju zgradbe, stoječe na zemljišču s parc. št. 414/1.S, k.o. Stara vas, na naslovu Cesta 4. julija 42, Krško, in prostori v kleti iste zgradbe, v izmeri 107,77 m2, kar v celoti znaša 170,79 m2. Poslovni prostori so opremljeni. Republika Slovenija je v deležu 7460/10000 vpisana kot solastnica zgradbe, stoječe na parc. št. 414/1.S, k.o. Stara vas, v preostalem deležu 2540/10000 je kot solastnica vpisana SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana. Skupna kvadratura poslovnih prostorov v zgradbi, brez skupnih prostorov, je 1.425,85 m2, poslovni prostori v II. nadstropju in v kleti, v skupni izmeri 170,79 m2, predstavljajo delež 1198/10000. Predmetni poslovni prostori so nezasedeni. 3. Vrsta pravnega posla in rok sklenitve pogodbe Oddaja poslovnih prostorov v najem za določen čas, za dobo 5 let. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Prostori so vseljivi takoj. Dodatne informacije so na voljo na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, Tanja Bašelj, tel. 01/478-18-59. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za poslovne prostore, ki so predmet oddaje v najem, je izklicna cena 1.618,40 EUR mesečne najemnine, oziroma za poslovne prostore v nadstropju 12,00 EUR/m2 in za poslovne prostore v kleti 8,00 EUR/m2. Najnižji znesek višanja je 0,50 EUR/m2. 5. Način in rok plačila Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino v roku 8 dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa, št.: 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi, v 4. nadstropju, in sicer v četrtek, 17. 12. 2009, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za oddajo nepremičnine, poslovni prostor v izmeri 63,02 m2, ki se nahaja v II. nadstropju zgradbe na naslovu Cesta 4. julija 42, Krško, in prostore v kleti iste zgradbe, v izmeri 107,77 m2, kar v celoti znaša 170,79 m2, znaša 200,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75602009, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – C. 4 julija Krško. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmeta javne dražbe bo potekal dne 9. 12. 2009, od 10. do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Tanjo Bašelj, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-59, e-pošta: tanja.baselj@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo najemniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do 16. 12. 2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba 352-285/2008«, na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p., tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti