Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Ob-7807/09 , Stran 2983
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00, faks: 05/384-19-15. II. Opis predmeta prodaje: A. Zemljišča v obrtni coni s parcelno številko 261/8, 261/10 in 261/11, k.o. Bovec Nepremičnine sestavljajo zemljišča, ki so predvidena za pozidavo s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem k stavbi v skladu z idejno zasnovo pozidave. Predvidena je pozidava tipskih objektov v stilu tovarniških hal širine 12 m. V območju poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno bivanje. Predmet prodaje so zemljišča: 1) parc. št. 261/8, k.o. Bovec 1174 m2 (predvidena velikost objekta 360 m2), 2) parc. št. 261/10, k.o. Bovec 663 m2 (predvidena velikost objekta 360 m2), 3) parc. št. 261/11, k.o. Bovec 881 m2 (predvidena velikost objekta 320 m2). Zemljišča se prodajajo po izhodiščni ceni 25,50 EUR /m2, pri čemer komunalni prispevek ni vključen v ceno in ga bo kupec plačal pred izdajo gradbenega dovoljenja. Občina Bovec si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe, zahtevati od kupca prodajo nepremičnine, kolikor kupec v navedenem roku na nepremičnini, ki jo je odkupil, ne zgradi poslovnega objekta vsaj do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni, ki je bila dosežena na javnem zbiranju ponudb. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se mu povrnejo v vrednosti, kot jo bo ugotovil cenilec gradbene stroke, ki ga določi Občina Bovec. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Bovec v primeru, da ne bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže kupcu na njegovo zahtevo izdati izbrisno dovoljenje. B. Dvostanovanjski objekt Čezsoča 41, stoječ na parcelah št. 112/1, 112/3 in 13/2, k.o. Čezsoča Stanovanje A-desni vhod iz hodnika, v izmeri 159,70 m2 sestavljajo: – kletni prostori (skupni prostori, v izmeri 22,85 m2 in klet 1, v izmeri 24,57 m2), – pritličje (dnevna soba, v izmeri 24,10 m2, kuhinja v izmeri 8,98 m2, hodnik v izmeri 2,78 m2 in sanitarije v izmeri 3,50 m2), – nadstropje (hodnik, v izmeri 10,03 m2, spalnica v izmeri 12,60 m2, kopalnica v izmeri 7,32 m2, spalnica 24,68 m2), – mansarda (spalnica, v izmeri 18,29 m2). Stanovanje A se prodaja po izhodiščni ceni 130.000,00 EUR (brez DDV). Stanovanje B, v izmeri 136,90 m2 sestavljajo: – kletni prostori (skupni prostori, v izmeri 22,85 m2 in klet 2, v izmeri 16,75 m2), – pritličje (dnevna soba, v izmeri 22,35 m2, kuhinja v izmeri 10,13 m2, veranda v izmeri 5,50 m2, sanitarije v izmeri 1,02 m2, terasa v izmeri 5,85 m2), – nadstropje (hodnik, v izmeri 7,53 m2, spalnica v izmeri 11,35 m2, kopalnica v izmeri 4,95 m2), – mansarda (spalnica, v izmeri 15,52 m2). Stanovanje B se prodaja po izhodiščni ceni 110.000,00 EUR (brez DDV). C. Prostori kuhinje in razdelilnice hrane v okviru poslovne stavbe, na naslovu Industrijska cona 4, Bovec, ki je locirana na parceli št. 258/1, k.o. Bovec Prostori kuhinje in razdelilnice hrane, ki se nahajajo v kletnih prostorih pod proizvodno halo v poslovni stavbi s parc. št. 258/1, k.o. Bovec v približni izmeri 230 m2. Služnostna pravica prostega in neoviranega prehoda preko parcele št. 260/3, k.o. Bovec v korist vsakokratnega lastnika kuhinje in razdelilnice hrane. Na južni in zahodni strani je zagotovljena služnostna pravica parkiranja vozil v površini ca. 400 m2 z možnostjo brezplačne pridobitve zemljišča za potrebe parkiranja. Izhodiščna cena je 56.100,00 EUR. III. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je 14. 12. 2009. Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim žigom 14. 12. 2009. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. IV. Vsebina ponudbe: Popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: A. Podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika oziroma ime in priimek; – sedež ponudnika oziroma naslov; – identifikacijsko številko za DDV ponudnika; – matično številko oziroma EMŠO; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe; – pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe; – pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi s ponudbo. B. Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene (brez DDV). C. Originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene za zemljišče na račun, št. 01206-0100015128, sklicna številka 478-39/2009, z navedbo »varščina za nakup nepremičnin« in celotno številko računa ponudnika (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. D. Izjavo ponudnika za nakup nepremičnin pod oznako A zemljišča v Obrtni coni o izgradnji objekta do III. gradbene faze v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe. E. Izjavo o vezanosti na ponudbo do 31. 1. 2010. F. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa. G. Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu. Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi: – nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih reklamacij, – ponudba je zavezujoča in dokončna, – na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih, – ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. V. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe Cena je edini kriterij izbire ponudnika. VI. Posebna določila Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremičnin oziroma pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje, plača kupec. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve računa. Plačilo kupnine v 8 dnevnem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo, da je kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. Kupec nepremičnin pod oznako A je dolžan overiti podpis na prodajni pogodbi pri notarju za potrebe vknjižbe odkupne pravice v korist Občine Bovec. Prodajalec bo overil podpis na prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani kupca in po overitvi podpisa na pogodbi s strani kupca. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi. VII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe odprla 16. 12. 2009. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po opravljeni izbiri. X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. XI. Kontaktna oseba Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali pooblaščencu, v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti