Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4229. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 12853.

Na podlagi Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 80/07) ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 23. redni seji dne 15. 10. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
Tarifni sistem za obračun javne službe storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– predelavo komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju, ob uporabi posod prostornine od 0,12 m3 do 8 m3.
2. člen
Cene storitev predelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju oblikuje koncesionar podjetje Simbio d.o.o. kot izvajalec te službe in jih zaračunava javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Tarifni sistem opredeljuje način prerazporeditve in obračunavanja stroškov predelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju uporabnikom storitev na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
3. člen
Cena storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je sestavljena iz:
– cene zbiranja in prevoza bioloških odpadkov,
– cene zbiranja in prevoza mešanih komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi zbiranje in prevoz ločeno zbranih odpadkov (razen bioloških),
– ceno obdelave mešanih komunalnih odpadkov na zbirnem centru in v mali kompostarni,
– ceno prevoza ostankov komunalnih odpadkov po obdelavi na regijsko odlagališče.
Vsi navedeni elementi cene se v kalkulacije cene in na računu prikazujejo ločeno.
Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz stroškov javne infrastrukture ter stroškov izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki se na računu prikazujejo ločeno.
Vsebina stroškov iz prejšnjega odstavka je določena z republiškim predpisom.
Višina cene storitev se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
4. člen
Cena storitev predelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju, ki jo javnemu podjetju zaračunava izvajalec te službe, vključuje:
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
– odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,
– finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča,
– stroške upravičenih bonitet ali odškodnin do 10% cene odlaganja, če to določa zakon ali drug predpis.
Izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov obračunava tudi strošek okoljske dajatve.
Vsi navedeni elementi cene (razen stroška upravičenih bonitet) in strošek okoljske dajatve se na računu prikazujejo ločeno.
Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz stroškov javne infrastrukture ter stroškov izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki se na računu prikazujejo ločeno.
Vsebina stroškov iz prejšnjega odstavka je določena z republiškim predpisom.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
5. člen
Zbiranje in prevoz odpadkov (v nadaljevanju: prevoz) obsega:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev, z ekoloških otokov in iz zbirnih centrov na zbirni center Tuncovec,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
– delovanje zbirnih centrov,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki,
– obdelavo drugih frakcij komunalnih odpadkov, če obdelava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi,
– prevoz ostankov komunalnih odpadkov po obdelavi na regijsko odlagališče,
– prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– sledljivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim računalniškim sistemom,
– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
V obseg ravnanja z odpadki sodi tudi strošek odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z vključeno okoljsko dajatvijo, ki jo javnemu podjetju zaračuna izvajalec te službe.
Cena storitve obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v EUR/m3 se izračuna na podlagi predvidenega letnega stroška te storitve v letnem poslovnem načrtu javnega podjetja in količine kubičnih metrov, na katere se razporedijo ti stroški.
III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA, ZA KATERE SE NE IZVAJA JAVNA SLUŽBA LOČENEGA ZBIRANJA IN ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV
6. člen
Obračun storitve ravnanja z odpadki za gospodinjstva, izražen v EUR/m3, se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– lastne cene zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– cene odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju z okoljsko dajatvijo,
– minimalne količine mešanih komunalnih odpadkov na osebo na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika 0,06 m3.
Izvajalec ima pravico vpogleda v razpoložljive evidence o številu prebivalcev na posameznem naslovu kot je centralni register prebivalstva. Izvajalec po potrebi obnavlja podatke o številu prebivalcev na posameznem naslovu.
Pooblaščeni delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski volumen odloženega ostanka komunalnih odpadkov in v primeru ponavljajočih se povečanih količin odredi plačilo dejanskega volumna.
Dejansko količino povzročenih odpadkov na osebo ugotavlja izvajalec javne službe v skladu z veljavnim Odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah.
Cena ravnanja z odpadki za posamezno osebo (Cos) na mesec je produkt povzročene količine odpadkov ene osebe Q=L/(os/m) in cene (C) ravnanja z odpadki:
Cos = Q x C
Mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
Zo = Cos x Šos
Zo    – znesek za ravnanje z odpadki, ki ga
     gospodinjstvo plača v EUR na mesec
Cos    – mesečna cena na osebo, izražena v m3 v Občini
     Šmarje pri Jelšah
Šos    – število oseb v gospodinjstvu.
Navedena formula velja za območja individualne stovanjske pozidave, kjer se izvaja odvoz mešanih komunalnih odpadkov dvakrat mesečno.
Za večstanovanjske objekte, za katere se odvoz mešanih komunalnih odpadkov izvaja štirikrat mesečno, se Zo poveča s faktorjem:
Za 4 odvoze mešanih komunalnih odpadkov na mesec K = 2,0.
Cena ravnanja z odpadki je na računu razčlenjena v skladu s 3. in 4. členom tega pravilnika oziroma z veljavnimi republiškimi predpisi.
7. člen
Za gospodinjstva, ki odlagajo odpadke v tipiziranih vrečkah na skupno odjemno mesto zaradi nemožnosti individualnega odvoza se cena zbiranja in prevoza ter obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov po predelavi ali odstranjevanju s ceno okoljske dajatve izračunava tako, da se kot minimalni volumen obračuna 0,054 m3 na osebo na mesec.
8. člen
Za posamezno stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev, se za zaračunavanje stroškov, ki nastajajo ne glede na količino prepuščenih odpadkov, upošteva 0,08 m3 odpadkov mesečno.
9. člen
V primeru občasnih povečanih količin mešanih odpadkov, lahko uporabnik pri izvajalcu nabavi dodatne namenske zelene 120 l vreče z logotipom izvajalca, ki jo nastavi ob zabojnik.
Cena zelene vreče za mešane odpadke z logotipom izvajalca vsebuje vse stroške storitve ravnanja z odpadki.
IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA, ZA KATERA SE IZVAJA STORITEV LOČENEGA ZBIRANJA IN ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV V OKVIRU JAVNE SLUŽBE
10. člen
Obračun storitve zbiranja in odvoza bioloških odpadkov za gospodinjstva, izražen v EUR/m3, se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– minimalne količine mešanih komunalnih odpadkov na osebo na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika 0,036 m3/osebo/mesec,
– minimalne količine biorazgradljivih odpadkov na osebo na mesec, ki znaša na podlagi tega pravilnika letno povprečno 0,024 m3/osebo/mesec.
Za izračun minimalne količine biorazgradljivih odpadkov se upošteva razmerje med biološkimi in mešanimi komunalnimi odpadki 40 : 60, kar pomeni, da je osnova za obračun bioloških odpadkov 0,024 m3 na osebo na mesec in za mešane komunalne odpadke 0,036 m3 na osebo na mesec. Razmerje je določeno na podlagi podatkov sejalnih analiz.
Naveden način obračuna vključuje en odvoz mešanih komunalmih odpadkov na mesec in štiri odvoze bioloških odadkov na mesec.
Za uporabnike v večstanovanjskih objektih se odvoz mešanih komunalnih odpadkov izvaja dvakrat na mesec, odvoz bioloških odpadkov pa štirikrat. Minimalni volumen mešanih komunalnih odpadkov na osebo na mesec se zato poveča s faktorjem 2.
V. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI, KI NE NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH
11. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.
Osnova za obračun je volumen in število posod, število odvozov in lastna cena za posodo za mešane komunalne odpadke.
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih odpadkov. V tem primeru je minimalna velikost posode, ki se obračuna za odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti 0,12 m3 mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec, za odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu pa minimalna količina na osebo na mesec določena v 6. oziroma 10. členu tega pravilnika.
12. člen
Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na dejansko posodo oziroma najmanj za 0,12 m3 mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec javne službe.
Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo, se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen (litri) razdeli med posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša velikost posode, ki se povzročitelju obračuna 0,12 m3 mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec.
Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem, se obračunava storitev ravnanja z odpadki za 0,48 m3 mesečno na posamezno počitniško enoto (stanovanje, apartman ipd.).
Za uporabo zabojnikov za potrebe kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev se obračun odvoza odpadkov določa po številu in velikosti izpraznjenih zabojnikov za odpadke.
13. člen
Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema izvajalec javne službe predlaga višine tarifnih postavk. Sklep o višini tarifnih postavk sprejme Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah.
VI. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega Pravilnika opravljajo pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil, ki lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb odloka.
Sankcije za kršitelje pravilnika so navedene v Odloku o ravnanju z odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah.
Izvajalec storitve bo po predhodnem nadzoru in v skladu s tem Pravilnikom uporabniku storitve zaračunal trikratno ceno dejanskega volumna zabojnika za mešane komunalne odpadke in stroške presortiranja po m3 po veljavnem ceniku izvajalca javne službe v primeru, ko odpadki ne bodo ustrezno ločeni.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Obračun storitve zbiranja in odvoza za biorazgradljive odpadke se prične izvajati z izvajanjem storitve.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 83/07).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene oblikovane na podlagi tega pravilnika se pričnejo uporabljati po pridobitvi predhodnega soglasja pristojnega ministrstva, v skladu z republiškim predpisom oblikovanja cen komunalnih storitev.
Št. 03212-0061/2009
Šmarje pri Jelšah, dne 16. oktobra 2009
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti