Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 092-834/2009 Ob-7842/09 , Stran 2976
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1 Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 2720/11, dvorišče, v izmeri 3.976 m2 in parc. št. 2729, dvorišče, v izmeri 137 m2, obe vpisani v zk vl. št. 185, parc. št. 2726, dvorišče, v izmeri 381 m2, vpisana v zk vl. št. 184, parc. št. 2738, dvorišče, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739, dvorišče v izmeri 885 m2, parc. št. 2740, dvorišče, v izmeri 176 m2, parc. št. 2741, dvorišče, v izmeri 184 m2 in parc. št. 2742, dvorišče, v izmeri 182 m2, vse vpisane v zk vl. št. 39, ter parc. št. 3770, dvorišče, v izmeri 17 m2 in parc. št. 3771, dvorišče, v izmeri 3 m2, obe vpisani v zk vl. št. 1426, vse k.o. Tabor, skupaj 5.995 m2. 2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v pretežnem delu v območju urejanja CO 5/2 Plinarna, v površinah za osrednje dejavnosti, v morfološki enoti F1 ter v manjšem delu (pas ob Masarykovi cesti) v območju urejanja CT 32, v površinah za promet, v morfološki enoti 4 – prometne površine. Območje urejanja CO 5/2 Plinarna, kjer se nahaja pretežni del predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova) ter območje urejanja CT 32, kjer se nahaja manjši del predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v Občini Ljubljana Center. 2.3 Del zemljišča, ki bo po parcelaciji zapadel v javno infrastrukturo – cesto, se kupec zaveže brezplačno vrniti nazaj v last Mestne občine Ljubljana. 2.4 Izklicna cena je 3.550.000,00 EUR. 2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 10.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-43200, v 8 dneh, od izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 15. 12. 2009, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba CO 5/2 Plinarna«. 8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja Fetih. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti