Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 478-17/2009/23 Ob-7761/09 , Stran 2967
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe: a) Oddaja v najem 7 poslovnih prostorov na MMP Jelšane: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Petišovci: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) Oddaja v najem treh opremljenih poslovnih prostorov na MMP Dragonja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovni prostori so namenjeni izključno opravljanju dejavnosti špedicije oziroma v primeru menjalnice na MP Dragonja, denarnemu posredništvu. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: a) Izklicna cena za poslovne prostore na MMP Jelšane: 1. Špedicija I, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 422,00 EUR. 2. Špedicja II, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 430,00 EUR. 3. Špedicija III, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 430,00 EUR. 4. Špedicija I, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 338,00 EUR. 5. Špedicija II, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 340,00 EUR. 6. Špedicija III, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 331,00 EUR. 7. Špedicija IV, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 341,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene za posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR. b) Izklicna cena za poslovna prostora na MMP Petišovci: 1. Špedicija II – 328,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene za posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR. c) Izklicna cena za poslovni prostor na MMP Dragonja: 1. Špedicija I. – 655,00 EUR. 2. Špedicija II – 658,00 EUR. 3. Menjalnica – 564,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 5,00 EUR. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, Marina Harapin, tel. 01/478-18-10. 5. Način in rok plačila Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino v roku petnajstih dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa št. 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 6. Višina varščine Pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji za nepremičnino položiti varščino v višini: a) MMP Jelšane 1. Špedicija I, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 422,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601409, z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija I, objekt J16. 2. Špedicja II, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 430,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601509, z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija II, objekt J16. 3. Špedicija III, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 430,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601609, z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija III, objekt J16. 4. Špedicija I, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 338,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601709, z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija I, objekt J17. 5. Špedicija II, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 340,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601809 z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija II, objekt J17. 6. Špedicija III, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 331,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601909, z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija III, objekt J17. 7. Špedicija IV, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 341,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75602009, z navedbo namena nakazila: MP Jelšane, Špedicija IV, objekt J17. b) MMP Petišovci: Špedicija II – 328,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75602109, z navedbo namena nakazila: MP Petišovci, Špedicija II. c) MMP Dragonja: 1. Špedicija I – 655,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75602209, z navedbo namena nakazila: MP Dragonja, Špedicija I. 2. Špedicija II – 658,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75602309, z navedbo namena nakazila: MP Dragonja, Špedicija II. 3. Menjalnica – 564,00 EUR, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75602409, z navedbo namena nakazila: MP Dragonja, Menjalnica. V vseh primerih se po opravljeni javni dražbi dražiteljem, ki ne uspejo, varščina vrne v roku tridesetih dni brez obresti. 7. Ogled nepremičnin: ogled poslovnih prostorov, ki so navedeni v 2. točki tega razpisa, je možen po naslednjem vrstnem redu: dne 3. 12. 2009, za MP Jelšane in MP Petišovci, ter 4. 12. 2009, za MP Dragonja, za vse navedene datume od 11. do 12. ure, po predhodnem dogovoru z Marino Harapin, tel. 01/478-18-10. 8. Pogoji za pristop k javni dražbi Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti v roku: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti: a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje – špedicija in druge spremljajoče dejavnosti oziroma, b) za namen najema menjalnice registrirani za dejavnosti: finančne in zavarovalniške dejavnosti – denarno posredništvo, – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik. 9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovne prostore iz 2. točke tega razpisa bo potekala dne 18. 12. 2009, v IV. nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, ob 10. uri. 10. Ustavitev postopka: vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti