Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 031-1/08 Ob-7808/09 , Stran 2978
Na podlagi 6. in 7. odstavka 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3, 65/08 – ZJU-D) Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm – Dobrepolje, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: svetovalec za računovodstvo. V besedilu uporabljeni izrazi napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 1. Organ v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje. 2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih svetovalec II, svetovalec I. 3. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas (5-mesečno poskusno delo). 4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – državljanstvo RS, – znanje uradnega jezika, – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj, – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri (VII/1), – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v primeru, da kandidat tega izpita nima, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat tega usposabljanja nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami). Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja javnih financ, proračuna in dela s programom APPrA-O. 5. Vsebina prijave: – izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; – izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije; – izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – pisna privolitev kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dobrepolje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, potrdila o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, potrdil iz četrte in pete alineje te točke). Izrecna pisna privolitev kandidata je predpogoj za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Če kandidat ne da omenjene privolitve, mora sam predložiti ustrezna dokazila. Priložitev dokazil je zaželena. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 6. Kratek opis dela: – sodelovanje z uslužbenci OU pri pripravi in izvrševanju proračuna ter priprava pisnih pojasnil povezanih z delovanjem proračunskih uporabnikov upoštevajoč vse ustrezne predpise; – sodelovanje pri oblikovanju zahtevnih sistemskih rešitev in drugih gradiv; – samostojna priprava najzahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv ter samostojno opravljanje drugih nalog; – pripravljanje internih navodil; – sodelovanje z nadzornimi institucijami; – priprava proračuna in skrb za izvrševanje le-tega; – priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna; – priprava splošnih aktov s področja javnih financ; – strokovna pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ; – finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in nekatere uporabnike proračunskih sredstev; – priprava premoženjske bilance občine; – priprava gradiva in sklic Odbora za finance, sodelovanje na sejah OS in na sejah njegovih delovnih teles; – sodelovanje pri opravljanju notranje kontrole finančnega poslovanja; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. 7. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki. Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec«. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki, na naslov: tatjana.decman-zagar@dobrepolje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavo je treba poslati v roku 8 dni od objave tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Dobrepolje, www.dobrepolje.si. Obravnavane bodo samo popolne prijave. 8. Dodatne informacije v zvezi s tem natečajem posreduje Tatjana Dečman-Žagar, tel. 01/788-02-81, e-pošta: tatjana.decman-zagar@dobrepolje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti