Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4235. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Trgovski center ob vstopu v Zreče«, stran 12865.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1) župan Občine Zreče sprejme
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Trgovski center ob vstopu v Zreče«
I.
Namen sklepa in pravna podlaga
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center ob vstopu v Zreče, v nadaljevanju OPPN.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN in veljavni prostorski akti:
– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, v nadaljevanju ZPNačrt) vključno z ustreznim izvršilnim predpisom,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje občine Zreče, dopolnjen 1998 (Uradni list SRS št. 23/87, Uradni list RS št. 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08),
– Odlok o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče (Uradni list SRS, št. 6/90) in njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98, 100/03, in 53/08) ter popravek (Uradni list RS, št. 69/04).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ocena stanja:
V mestu Zreče, na vhodu v urbano mestno središče, ob regionalni cesti oziroma v neposredni bližini križišča Ceste na Roglo, Kovaške ceste in Dobroveljske ceste je nepozidano stavbno zemljišče namenjeno gradnji objektov za terciarno dejavnost.
Ker se na trgu pojavljajo povpraševanja za gradnjo objektov za poslovno in trgovsko dejavnost oziroma terciarno dejavnost, je potrebno definirati ter umestiti nove objekte z vso potrebno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave.
Razlogi za pripravo OPPN:
– razvoj terciarne dejavnosti v občini,
– racionalni izkoristek nepozidanega območja,
– pobuda občanov.
III.
Okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je zemljiški kompleks s parc. štev. 99/23, k.o. Zreče.
IV.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, ter ob upoštevanju programskih izhodišč in veljavne zakonodaje.
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
V.
Roki za pripravo OPPN
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja OPPN:
1. Župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu – 20. 11. 2009 (pripravljavec Občina Zreče).
2. Izdelava idejnih zasnov (prometna, komunalna in energetska infrastruktura) 27. 11. 2009 (investitor).
3. Izdelava osnutka – 11. 12. 2009 (izdelovalec).
4. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. točke tega sklepa – 11. 1. 2010 (izdelovalec).
– odločitev o CPVO (izdelovalec). Ministrstvo najkasneje v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za predmetni izvedbeni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
5. Izdelava dopolnjenega osnutka – 25. 1. 2010 (izdelovalec).
6. Sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Zreče):
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 5. 2. 2010 (obvestilo o javni razgrnitvi se objavi z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način)
– javna razgrnitev predvidoma 5. 3. 2010
– javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve.
7. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek.
8. Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti s svojimi stališč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve – 15. 3. 2010 (pripravljavec Občina Zreče).
9. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 6. točke tega sklepa – 20. 3. 2010 (izdelovalec).
10. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 5. točke tega sklepa – 20. 4. 2010 (izdelovalec).
11. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za sprejem na Občinskem svetu Občine Zreče – predvidoma april 2010 (izdelovalec).
12. Občinski svet Občine Zreče sprejme izvedbeni načrt na seji Občinskega sveta Občine Zreče – predvidoma april 2010.
13. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – predvidoma april 2010 (pripravljavec Občina Zreče).
14. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – predvidoma maj 2010 (izdelovalec).
Kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor presodilo, da je v postopku priprave in sprejemanja OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot jo določa Zakon o varstvu okolja oziroma presoja sprejemljivosti plana, kot jo opredeljuje Zakon o ohranjanju narave, bo vzporedno z gornjim postopkom od faze pred javno razgrnitev potekal postopek celovite presoje vplivov na okolje (izdelava okoljskega poročila, ugotovitev o ustreznosti okoljskega poročila …) in se končni rok izdelave in sprejetja OPPN zato ustrezno podaljša.
VI.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Pristojni nosilci urejanja prostora OPPN za trgovski center v Zreče so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe;
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor;
4. Ministrstvo za kulturo;
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
7. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Celje;
8. JKP Slovenske Konjice;
9. Elektro Maribor d.d., OE Slovenske Bistrica;
10. Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE Žalec;
11. Elektro Turnšek d.o.o. Celje;
12. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
13. Občina Zreče, RO za cesto;
14. Občina Zreče, RO za vodovod in kanalizacijo;
15. KS Zreče.
Po sprejemu sklepa in izdelavi osnutka OPPN investitor pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: Oberon d.o.o., Celjska cesta 8, 3310 Žalec;
– pripravljavec: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče;
– izdelovalec OPPN: ARPROJEKT d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica.
VII.
Obveznosti financiranja OPPN
Izdelavo OPPN, geodetskega posnetka, morebitno presojo vplivov na okolje, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, objave v Uradni listu RS bo financiral Oberon d.o.o., Celjska cesta 8, 3310 Žalec.
VIII.
Druga določba
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani /www. zrece.eu/.
Št. 3505-0003/2009-2
Zreče, dne 18. novembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti