Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 671-593/2009-5 Ob-7823/09 , Stran 2960
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega razpisa odobri tudi: – sofinanciranje posameznega programa; – uporabo javnih športnih objektov. Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez. Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo. Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi: – I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka; – II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka; – III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe; – IV. skupina: izvajalci miselnih iger. Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma izobraževanja. Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa športa pomeni, da lahko upravljavci športnih objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške obratovanja športnega objekta in ne najemnine. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa so sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih. Vlagatelj kandidira za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2010, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2010, hkrati pa se njegova vloga evidentira tudi kot predlog za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2011. Na podlagi prejetega predloga lahko MOL z izbranim izvajalcem za izvedbo programa v letu 2011 sklene aneks k pogodbi za leto 2010. MOL si pridržuje neomejeno in nepogojno pravico, da navedenega aneksa z izbranim izvajalcem ne sklene. Vloga vlagatelja, ki kandidira za sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2010, se hkrati evidentira tudi kot predlog za sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leti 2011 in 2012. Na podlagi prejetega predloga lahko MOL z izbranim izvajalcem za izvedbo Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v letu 2011 in v letu 2012 sklene za vsako leto izmed obeh let ločena aneksa k pogodbi za leto 2010. MOL si pridržuje neomejeno in nepogojno pravico, da navedenega aneksov z izbranim izvajalcem ne sklene. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi tega razpisa, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za končnega uporabnika. I. Dodelitev domicila, Prijavni obrazec MOL Dodelitev domicila za dobo enega leta športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih kot izvajalcem programov letnega programa športa v MOL se izvede z namenom zagotovitve prednostne uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeža društva oziroma zveze, kolikor na športnem objektu obstaja prostor, in z namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajanje programov društva oziroma zveze. II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 1, 2, 3, 4, 5, 9 Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih objektih. Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe športnih objektov se za izvedbo letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji. Za izvedbo interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine pristojni organ v sodelovanju z upravljavci športnih objektov opredeli obseg uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov. Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo programi interesne športne vzgoje otrok in mladine ter programi športne vzgoje otrok in mladih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. III. Sofinanciranje programov Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08). Osnovo za izračun zneskov iz 5. odstavka 11. člena in 3. odstavka 35. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) predstavljajo zneski, ki so bili panogam oziroma izvajalcem dodeljeni na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL in dodelitev domicila športnim društvom in športnim zvezam za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08). Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu: a) Zlati sonček za predšolske otroke, Obrazec 1 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – propagandno gradivo; – strokovni kader; – najem do 60 ur uporabe objekta na skupino, ki lahko obsega do 20 otrok. b) Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke in druga tekmovanja za otroke do 12 let, Obrazec 1 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – strokovni kader (sodniki); – stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo). c) Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok (Obrazec 2), mladine in študentov (Obrazec 1) ter otrok in mladine s posebnimi potrebami (Obrazec 2) Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – strokovni kader in objekt za izvedbo do 80 ur interesne športne vzgoje na skupino; – strokovni kader in objekt za izvedbo do 80 ur interesne športne vzgoje v času po pouku ali v pouka prostih dnevih (počitniški programi). Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra in objekta za izvedbo do 80 ur programa športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami. d) Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa odraslih (starostna kategorija člani) ter vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija člani), Obrazec 3 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra, objekta, materialnih stroškov programa (stroški materiala, blaga in storitev), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodnega zavarovanja za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostnih kategorijah: – cicibani, cicibanke v obsegu do 240 ur za največ en program; – mlajši dečki in deklice v obsegu od 240 do 400 ur; – starejši dečki in deklice v obsegu od 300 do 800 ur; – mladinci in mladinke kot jih opredeljujejo pravila posameznih panogah v obsegu od 400 do 1100 ur. Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov kakovostnega športa članov v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta, na področju programov kakovostnega športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočenje uporabe javnih športnih objektov; na vsakem obeh področjih v obsegu do 320 ur. Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov vrhunskega športa članov v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje vadbe registriranih športnikov ter omogočenje uporabe javnih športnih objektov, na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočenje uporabe javnih športnih objektov; na vsakem obeh področjih v obsegu do 1200 ur. e) Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v prednostnih športnih panogah, v obsegu najmanj 20 ur na teden v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki jih izvajajo športna društva, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez. f) Športna rekreacija odraslih – Programi vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta za izvedbo do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. Kolikor je vlagatelju v objektih v lasti MOL odobreno 80 ur za posamezen program, vlagatelj za ta program ne more prejeti denarnih sredstev sofinanciranja. Če so udeleženci programa socialno in zdravstveno ogroženi, invalidi oziroma občani, starejši od 65 let, lahko vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi za sofinanciranje strokovnega kadra. g) Športna rekreacija odraslih – Programi prireditev in projekti animacije, Obrazec 5 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe naslednjih programov prednostnih športno rekreativnih prireditev: – Ljubljanski maraton; – Maraton Franja; – Pohod ob žici. Poleg naštetih prednostnih športno rekreativnih prireditev lahko vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi za sofinanciranje: – drugih velikih športno rekreativnih prireditev v MOL; – drugih projektov animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v športnorekreativne programe, kot so ligaška športno rekreativna tekmovanja, enodnevne in večkratne animacijske športno rekreativna prireditve. h) Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev, Obrazec 6 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela in poslovodenja ter izvajanja naslednjih poslovnih funkcij: – podpora trženju; – ravnanje s člani; – ravnanje s financami in računovodenje; – ravnanje s kadri. i) Program založništva na področju športa, Obrazec 7 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje založništva v športu za izvedbo programa E-glasila športnih zvez in društev. Sredstva se lahko porabijo za vzpostavitev, delovanje in urejanje E-glasil športnih zvez in društev. j) Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje dejanskih stroškov (stroški materiala, blaga in storitev). 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije: – športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06); – zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP); – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo); – zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa. Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja programov in uporabe mreže javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki: – imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL z državljanstvom Republike Slovenije; – so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; – imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov; – imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in zbirko udeležencev programov; – imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo; – imajo poravnane vse obveznosti do MOL; – delujejo najmanj dve leti; – izpolnjujejo druge pogoje, določene z razpisom. Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu: – sofinancira program iz proračuna MOL; – dodeli uporaba javnega športnega prostora ali – v postopku vrednotenja programov po merilih prejme vsaj 40% točk. Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot vloga enega vlagatelja. 4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Zlati sonček za predšolske otroke, Obrazec 1: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki: – za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu; – zagotovi izvajanje programov v skupinah, v katerih je največ 20 udeležencev; – zagotovi izvajanje programov v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko programa oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke in druga tekmovanja za otroke do 12 let, Obrazec 1: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki: – je registriran za opravljanje športne dejavnosti oziroma je včlanjen v nacionalno panožno športno zvezo; – za izvajanje programa zagotovi odgovorno osebo, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu; – zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco nacionalne panožne športne zveze. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok (Obrazec 2), mladine in študentov (Obrazec 1) ter otrok in mladine s posebnimi potrebami (Obrazec 2): Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki: – za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu (za počitniške programe samo ta pogoj); – zagotovi izvajanje programov (razen počitniških programov) v skupinah, v katerih je največ 20 udeležencev (otrok, mladih ali študentov); – zagotovi izvajanje programov za udeležence s posebnimi potrebami v skupinah, v katerih je največ 10 udeležencev (otrok ali mladih); – z ustreznimi zdravstvenimi potrdili dokaže, da gre za otroke in mladino s posebnimi potrebami. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo vsaj en program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport oziroma vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa članov v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze v eni izmed pet starostnih kategorij. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge. Na področju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki v ustreznih starostnih kategorijah. Na področju programov kakovostnega športa prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostni kategoriji člani in članice. Na področju programov vrhunskega športa prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, v starostni kategoriji člani in članice. Na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostni kategoriji člani in članice. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki: – predloži mnenje najvišjega strokovnega organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za program posamezne mestne panožne športne šole; – deluje v panogi, v kateri najvišji strokovni organ panožne športne zveze sprejme dolgoročen program organiziranosti in delovanja mestnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo; – bo razpisani program izvajal v prednostni športni panogi (alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo); – sprejme individualen štiriletni program za posamezno mestno panožno športno šolo, namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport, in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa; – zagotovi, da program iz prejšnje alineje izvaja trener z ustrezno izobrazbo športne smeri oziroma oseba, ki lahko delo opravlja v skladu s 65. členom Zakona o športu; – zagotovi, da pri izvajanju programa sodelujejo strokovni delavci z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo; – za namen financiranja zaposlenega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslih – Programi vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki za vodenje programov vadbe v različnih športnih panogah in v skupinah, ki štejejo do 20 članov in članic, zagotovijo strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu. Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki programe izvajajo v skupinah, v katerih je največ 10 invalidov. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslih – Programi prireditev in projekti animacije, Obrazec 5: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki: – imajo v svojih aktih opredeljeno izvajanje športne dejavnosti; – za vodenje programa zagotovijo odgovorno osebo z visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu; – za izpeljavo – izvedbo programa zagotovijo ustrezen sodniški in drug kader z licenco panožne zveze. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev, Obrazec 6: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo športna društva s sedežem v MOL in zveze športnih društev, ki so jih ta društva ustanovila. Športna društva in zveze športnih društev morajo biti ustanovljena pred letom, za katerega je objavljen razpis. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Program založništva na področju športa, Obrazec 7: Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki že izdaja oziroma namerava začeti izdajati glasilo v elektronski obliki. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščeni v letni program športa, ter druga tekmovanja in prireditve; – najmanj eno leto pred izvedbo tekmovanja oziroma prireditve mora izvajalec pridobiti soglasje za izvedbo tekmovanja od pristojnega organa; – za tekmovanja, pri katerih tekmovalni sistem ne omogoča izbora kraja in izvajalca eno leto pred začetkom tekmovanja, mora izvajalec pridobiti soglasje od pristojnega organa najkasneje v 8 dneh po tem, ko je bil s strani mednarodne organizacije izbran za izvajalca; – kolikor gre za velike mednarodne prireditve, morajo izvajalci predložiti še soglasje po določilih 53. člena Zakona o športu. 5. Merila za izbor programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost programa. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. 6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih programov MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010. Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 3.745.784,00 €. Okvirne višine sredstev, ki so namenjena izvedbi razpisanih programov za leto 2010, po posameznih razpisnih področjih znašajo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov v navedenih okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja v športu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. 8. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 18. 12. 2009 (velja datum poštnega žiga). Za vlogo, ki bo v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e-Razpis), mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno besedilom te točke razpisa. Kolikor izjave ter skenirana dokazila in priloge ne bodo oddane v e-Razpis, je potrebno tudi te oddati v papirni verziji, vložene po spodaj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem redu. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v e-Razpis, hkrati pa izpis s podatki o vlogi ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Prijavni obrazec MOL« (ovoj št. 1) ali pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v e-Razpisu; – pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Obrazec vloga«, ki je predpisan za posamezno razpisno področje (ovoj št. 2) ali pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu; – podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3) ali izjave oddane preko e-Razpisa; – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahtevata besedilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje (ovoj št. 4) ali obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e-Razpisa; – prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku; – dokumentacija mora biti urejena po navedenem vrstnem redu; – vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica« in z obvezno označbo razpisnega področja (obkrožite na »Obrazcu ovojnica«), pri čemer mora biti vsebovana vloga in posamezni dokumenti vloženi po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem redu. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, jih lahko pošlje z eno pošiljko v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica« in z obvezno navedbo razpisnih področij (obkrožite na »Obrazcu ovojnica«), pri čemer morajo biti vsebovane vloge in posamezni dokumenti vloženi po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem redu. Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL. 9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 22. 12. 2009 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi odločitve/predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede izbora meril v okviru razpisa ni možna. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge. Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa; – ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene in dostavljene na drug naslov; – ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, – ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog oziroma najkasneje v osmih dneh od sprejema proračuna MOL za leto 2010, če proračun MOL za leto 2010 do izteka roka 120. dni po zaključku odpiranja vlog še ne bo sprejet. 11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva – na spletni strani MOL, http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi; – v papirni obliki na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Staničeva 41, Ljubljana, v času uradnih ur in po poprejšnjem naročilu na marko.lebar@ljubljana.si oziroma martin.macek@ljubljana.si. 12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresiranim posredujeta Marko Lebar in mag. Martin Maček po telefonu oziroma po e-pošti: – tel. 08/200-39-02 ali 08/200-39-12, v času uradnih ur; – e-pošta: marko.lebar@ljubljana.si ali martin.macek@ljubljana.si. Odgovori na vprašanja poslana do vključno 18. 12. 2009 bodo objavljeni na: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/vprasanja/default.html.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti