Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4223. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009, stran 12834.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in popr. 112/06), Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08), Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 32/09) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 74/09) je Občinski svet Občine Semič na 3. izredni seji dne 18. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08), Odloku o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 32/09) in Odloku o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Uradni list RS, št. 74/09) se spremeni deseti člen tako, da se na novo glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2009 ne bo zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 40.000,00 EUR.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se občina v letu 2009 lahko zadolži, če ne uspe v tekočem letu poplačati obveznosti iz naslova drugega odstavka tega člena. V tem primeru se občina lahko zadolži za potrebe upravljanja občinskega dolga, vendar največ do višine 440.000,00 EUR.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2007-110
Semič, dne 19. novembra 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti