Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Ob-7756/09 , Stran 2980
1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, tel. 02/555-80-16, faks 02/555-80-18. 2. Predmet prodaje: a) nepremičnine v k.o. Kuzma (nekdanja stražnica): zazidano stavbno zemljišče, parc. št. 275 (poslovni objekt - st. stavba v velikosti 185 m2 in prizidek proizvodnega objekta, v velikosti 143 m2); nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 275 (dvorišče, v velikosti 1329 m2), delno nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 277 (park, v velikosti 1180 m2) in strojna oprema v sušilnici ter kurilnici. Vse nepremičnine se nahajajo v območju poselitve. Nadalje sta predmet prodaje tudi preostali del parc. št. 277 - park, ki je kmetijsko zemljišče, v velikosti 1962 m2 in pa kmetijsko zemljišče, parc. št. 276 – igrišče, v velikosti 800 m2, ki pa se prodajata v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Ocenjena vrednost vseh nepremičnin znaša skupaj z 20% DDV 153.521,15 €. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih in strojni opremi je v ceno vključen 20% davek na dodano vrednost. 2% davek na promet nepremičnin, ki se obračuna pri kmetijskih zemljiščih, ni vključen v ceno in ga plača kupec. Vsa navedena zemljišča se prodajajo kot celota. Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, v zakonitem roku, vloži na Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih kmetijskih zemljišč. b) nepremičnine v k.o. Dolič (nekdanja domačija Kisilak, Dolič 64): zazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1228 (stanovanjska stavba, 66 m2, stavba 116 m2) in nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1228 (dvorišče, 249 m2) ter parc. št. 1229 (sadovnjak, 664 m2). Nadalje so predmet prodaje še kmetijska zemljišča, parc. št. 203 (travnik, 1487 m2), parc. št. 1178 (sadovnjak, 486 m2), parc. št. 1199 (travnik, 1191 m2), parc.št. 1208 (travnik, 613 m2), parc. št. 1230 (travnik, 1341 m2), parc. št. 1694 (travnik, 1457 m2), parc. št. 1136 (njiva, 446 m2), parc. št. 1173 (njiva, 1138 m2), parc. št. 1198 (njiva, 2172 m2), parc. št. 1206 (sadovnjak, 672 m2), parc. št. 1695 (njiva, 494 m2), parc. št. 1231 (gozd, 4181 m2) in parc. št. 1693 (gozd, 6367 m2), ki pa se prodajajo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Ocenjena vrednost vseh nepremičnin z vključenim 20% DDV znaša 24.841,50 €. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih je v ceno vključen 20% davek na dodano vrednost. Vsa navedena zemljišča se prodajajo kot celota. Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, v zakonitem roku vloži na Upravni enoti Murska Sobota, vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih kmetijskih zemljišč. c) nepremičnina v k.o. Kuzma (poleg Pelcar, Kuzma 46): nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 775 (neplodno v velikosti 238 m2) in ocenjeni vrednosti 1.428,00 €. V ceno je vključen 20% davek na dodano vrednost. 3. Vsa navedena kmetijska zemljišča se bodo odprodala v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, UPB1, Uradni list RS, št. 55/03), ponudbe za njihovo prodajo pa bodo izobešene na oglasni deski Upravne enote Murska Sobota in Občine Kuzma ter na enotnem državnem portalu e-uprava. 4. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 5. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavitve računa s strani prodajalca. V nasprotnem primeru je pravni posel neveljaven. 6. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost. 7. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične osebe, ki so državljani ene od članic Evropske skupnosti, ter pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah, ki so članice Evropske skupnosti. 8. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki so predmet prodaje so določene v skladu s cenitvijo cenilca gradbene stroke. 9. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne in predložijo program prenove objektov, kjer mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek prenove ter oživitve objekta na podeželju. 10. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – opis stanovanjskih razmer kupca ter namembnost kupljenega objekta, – navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za katere nakup se ponudnik prijavlja, – ponujeno ceno, ki je najmanj enaka izhodiščni ali višja, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike ali izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni. b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. d) Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil. e) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8. dni na transakcijski račun Občine Kuzma, št. 01256-0100011902. f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. 11. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana. 12. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, najkasneje v roku enega meseca od objave razpisa. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Na zaprti kuverti mora biti na levi strani vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a), b) ali c)«. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri. 13. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel. 02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti