Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4196. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov, stran 12748.

Na podlagi sedmega odstavka 43. člena in v zvezi z drugim odstavkom 42. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja ministrica za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
1. člen
V 1. členu Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predmet kadrovskih načrtov so zaposlitve, ki se financirajo iz državnega proračuna, ne pa tudi zaposlitve, ki se financirajo iz drugih virov kot so evropska sredstva, sredstva za financiranje javnih del in prihodki posrednih uporabnikov proračuna, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu v skladu z uredbo, ki ureja delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Predmet spremljanja realizacije kadrovskih načrtov so tudi zaposlitve, ki se financirajo iz drugih virov.«.
2. člen
V 2. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kadrovski načrti pravosodnih organov se oblikujejo v skladu s predpisi, ki določajo število mest funkcionarjev in drugih javnih uslužbencev v pravosodnih organih.«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se v četrti alinei na koncu 5. točke črta beseda »ter« in doda pika.
6. in 7. točka se črtata.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Predlogi kadrovskih načrtov Policije, Slovenske vojske in Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij se izkazujejo ločeno od kadrovskega načrta resornega ministrstva.«.
4. člen
V 8. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število zaposlenih za nedoločen in za določen čas, zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega, v skladu s 15. členom tega pravilnika.
(4) Sestavni del kadrovskih načrtov je tudi število zaposlenih, predvidenih za napotitve v civilne misije in mednarodne organizacije, ki se določijo na podlagi sprejete politike in strategije vlade.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
V drugem odstavku 9. člena se za besedilom »enotnih kadrovskih načrtov« črta vejica in doda beseda »in«, na koncu odstavka pa se vejica nadomesti s piko in črta besedilo »ter predloga dovoljenih zaposlitev za posebne namene, ki jih dodeljuje vlada med proračunskim letom.«.
6. člen
V petem in sedmem odstavku 14. člena se besedilo »Komisiji za kadrovske in administrativne zadeve« nadomesti z besedilom »Komisiji Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja«.
7. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, spremlja realizacijo skupnega kadrovskega načrta po številu javnih uslužbencev in vodi evidenco njegovih sprememb.
(2) V realizacijo kadrovskih načrtov se štejejo:
1. funkcionarji,
2. zaposleni za določen čas v kabinetu po 72. členu zakona,
3. osebe, napotene v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije,
4. štipendisti in drugi javni uslužbenci, s katerimi je moral organ skleniti delovno razmerje v skladu s sklenjeno pogodbo ali na podlagi drugega pravnega naslova (na primer: pravica vrnitve na delo zaradi mirovanja ali po sodni odločitvi),
5. vrhunski športniki in trenerji po sporazumu o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev,
6. zaposleni za nedoločen čas, od tega se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih na polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni ter javnih uslužbencev, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu,
7. zaposleni za določen čas, od tega se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni ter javnih uslužbencev, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu.
Število javnih uslužbencev iz 6. in 7. točke se na polni delovni čas izračuna tako, da se delovni čas več javnih uslužbencev, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega delovnega časa.
(3) V realizacijo kadrovskih načrtov se ne štejejo:
1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa delno ali invalidsko upokojenega javnega uslužbenca, ki dela krajši delovni čas od polnega.
2. Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence, in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev organa, za čas:
a. porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka,
b. bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni,
c. starševskega dopusta.
(4) Zaposlitve, ki se štejejo v realizacijo kadrovskega načrta in tudi tiste, ki se ne štejejo v realizacijo kadrovskega načrta, morajo biti v okviru sredstev, načrtovanih za plače in druge prejemke zaposlenih v proračunu organa.
(5) Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi tudi evidenco o številu zaposlenih javnih uslužbencev, katerih plače se ne financirajo iz državnega proračuna in niso predmet skupnega kadrovskega načrta.
(6) Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi mesečni pregled uresničevanja skupnega kadrovskega načrta ter o tem pripravi letno poročilo. S poročilom seznani vlado in ji v primeru odstopanj predlaga ustrezne ukrepe. Če organ presega dovoljeno število zaposlenih zaradi zaposlitve po 4. točki drugega odstavka tega člena, se število teh zaposlitev ne šteje kot prekoračitev dovoljene kvote zaposlitev za leto, v katerem se je zaposlitev realizirala.
(7) Ministrstvo, pristojno za upravo, posreduje letno poročilo o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave in zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava tudi reprezentativnim sindikatom.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-181/2009/46
Ljubljana, dne 18. novembra 2009
EVA 2009-3111-0038
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti