Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

Št. 88/2009 Ob-7845/09 , Stran 2957
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik). 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010. Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence in dijake, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za vajence in dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom se kot spodbuda dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne učne pogodbe v poklicnem in višjem strokovnem izobraževanju ter da zagotavljajo ustrezno opremljena učna oziroma študijska mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport je dne 3. 3. 2009 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-41/2008-5 in v njih opredelilo minimalne stroške plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta, ki jih ima delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja. Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude med 500 EUR in 1.000 EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju, med 350 EUR in 550 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju (med 175 EUR in 275 EUR na letnik) in med 800 EUR in 1000 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju (med 400 EUR in 500 EUR na letnik). Končna višina je odvisna od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim sklepom določi minister za šolstvo in šport. Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje aktivnosti, ki se nanašajo na praktično usposabljanje z delom za vajence, dijake in študente. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelj, ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je na dan prijave registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; – ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti; – ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; – vlagatelj ali odgovorna oseba vlagatelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08); – je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine; – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom; – se strinja z uporabo osebnih podatkov mentorjev, vajencev, dijakov in študentov za namene dokazovanja upravičenih stroškov; – je oziroma zagotavlja prijavljeni(-m) osebi(-am) plačilo v skladu s predpisi (plačilo nagrade vajencem, dijakom oziroma študentom na osnovi vajeniške pogodbe oziroma individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake in pogodbe o praktičnem izobraževanju, sklenjene s študenti); – je prijavljeni(-m) osebi(-am) dodelil mentorja; – delodajalec, kjer se vajenec, dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje in šola, kjer je isti vajenec, dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, morata biti dve različni pravni osebi, razen v primeru kmetijskih šol, ki za svoje vajence, dijake in študente izvajajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje na svojih šolskih posestvih; – ni prejel, niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi bi skupaj s spodbudo presegli skupne stroške praktičnega usposabljanja z delom za posamezno prijavljeno osebo; – vajenci, dijaki in študenti, za katere vlagatelj izvaja oziroma je izvajal praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, morajo biti v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 vpisani v zaključni letnik programa, v okviru katerega so se praktično usposabljali. Poleg navedenih pogojev mora vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 1. za vajence izvaja oziroma bo izvajal v tem šolskem letu praktično usposabljanje z delom v dualnem sistemu in ima z njim sklenjeno vajeniško pogodbo za šolsko leto 2009/10. 2. za dijake triletnih programov srednjega poklicnega izobraževanja izvaja oziroma bo izvedel praktično usposabljanje z delom po novih izobraževalnih programih, ki določajo skupno trajanje praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 912 ur oziroma 24 tednov; z dijakom mora imeti sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto 2009/10. 3. za dijake 4. letnika štiriletnih programov srednjega strokovnega izobraževanja izvaja oziroma bo izvedel praktično usposabljanje z delom po novih izobraževalnih programih, ki določajo skupno trajanje praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 8 tednov; z dijakom mora imeti sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto 2009/10. Če je vlagatelj za dijaka v celoti izvedel praktično usposabljanje z delom po programu srednjega strokovnega izobraževanja v obsegu vsaj 8 tednov že v šolskem letu 2008/09, ko je bil dijak vpisan v 3. letnik, in se v šolskem letu 2009/2010, ko je dijak v zaključnem letniku, praktično usposabljanje z delom ne izvaja mora delodajalec imeti sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto 2008/09. V primeru, da je dijak opravljal praktično usposabljanje z delom pri dveh različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom, se lahko na razpis prijavita oba delodajalca, pri čemer se spodbuda sorazmerno razdeli. Delodajalec, ki je izvajal praktično usposabljanje z delom v 3. letniku, mora imeti sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto 2008/2009. Delodajalec, ki izvaja oziroma bo izvedel praktično usposabljanje z delom v 4. letniku, mora imeti sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto 2009/2010. 4. za študente višjih strokovnih šol je izvedel oziroma izvaja praktično izobraževanje v programih višjega strokovnega izobraževanja, ki obsegajo 800 ur praktičnega izobraževanja v dveh letih. Delodajalec, ki praktično izobražuje izrednega študenta, lahko kandidira na tem razpisu, če z izrednim študentom nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in če šola študentu, ki izredno študira, ni skrajšala s študijskim programom določenega obsega praktičnega izobraževanja. Kolikor je študent opravljal praktično izobraževanje pri dveh različnih delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj 400 ur praktičnega izobraževanja, se lahko na razpis prijavita oba delodajalca, pri čemer se spodbuda sorazmerno razdeli. Delodajalec, ki je izvajal praktično izobraževanje v 1. letniku, mora imeti sklenjeno pogodbo o praktičnem izobraževanju za šolsko leto 2008/09. Delodajalec, ki izvaja oziroma bo izvedel praktično izobraževanje v 2. letniku, mora imeti sklenjeno pogodbo o praktičnem izobraževanju za šolsko leto 2009/10. Vlagatelji kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predložijo sklenjeno učno pogodbo med vajencem ali dijakom in delodajalcem oziroma pogodbo o praktičnem izobraževanju za študente. Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo vlagatelji potrdili tudi z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije. Vsak delodajalec se lahko na ta javni razpis prijavi le z eno vlogo, ki lahko vsebuje izvajanje praktičnega usposabljanja za več oseb. Izbrane bodo vse vloge vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in katerih vloge bodo oddane skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo. 4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada; izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta javni razpis, znaša skupaj 7.007.960,00 EUR. 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev Skupna vrednost za projekt znaša 7.007.960,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – 5.956.766,00 EUR s P.P. 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – EU udeležba (85,00%) in – 1.051.194,00 EUR s P.P. 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – slovenska udeležba (15,00%). Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2010. 6. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun Ministrstvo za šolstvo in šport je dne 3. 3. 2009 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-41/2008-5 in v njih opredelilo minimalne stroške plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta, ki jih ima delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja. Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude med 500 EUR in 1.000 EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju, med 350 EUR in 550 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju (med 175 EUR in 275 EUR na letnik) in med 800 EUR in 1000 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju (med 400 EUR in 500 EUR na letnik). Končna višina je odvisna od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim sklepom določi minister za šolstvo in šport. Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja mora izvajalec predložiti zahtevek za sofinanciranje skupaj s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju za vajenca, dijaka ali študenta. Sredstva bodo izvajalcem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb in najkasneje v 120 dneh od predložitve popolnega zahtevka za sofinanciranje, ki ga izvajalec naslovi na naročnika. Roki za predložitev zahtevka za sofinanciranje naročniku so: 4. 5. 2010, 30. 6. 2010, 20. 8. 2010 in 20. 9. 2010. 9. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. 10. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Izvajalec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani naročnika, Ministrstva za šolstvo in šport, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo izvajalec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. 11. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. Vlagatelji morajo, pri izbiri dijaka, vajenca ali študenta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe, upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma. 12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Izvajalci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom Uredbe 1083/2006/ES. 13. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis – PUD 2009/2010.« V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis – PUD 2009/2010«. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici tudi osebno v vložišču naročnika v času uradnih ur. Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov naročnika. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice prejete po roku za oddajo vlog, bodo vrnjene pošiljatelju. Rok za oddajo vlog je 15. 1. 2010. 14. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Odpiranje vlog se bo začelo 18. 1. 2010 ob 10. uri v prostorih naročnika. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija je najmanj tričlanska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana. Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni od prejema poziva. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. 15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 60 dni po prejemu popolnih vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika, kjer bo istočasno objavljen tudi sklep Ministrstva za šolstvo in šport o končni višini spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za vajence, dijake in študente. Izbranim vlagateljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove na podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem za izbor, se v roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo pri naročniku, in sicer v roku 8 dni od prejema tega sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča stvarno pristojen organ. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o odločitvi. 16. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite po predhodnem dogovoru s Tanjo Leder (tel. 01/434-58-95, e-poštni naslov: tanja.leder@sklad-kadri.si) v času uradnih ur v vložišču naročnika in na spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure so od ponedeljka do petka od 9. ure do 12. ure ter v sredo tudi od 14. do 16. ure. Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi naročnika na spletni naslov: tanja.leder@sklad-kadri.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani naročnika. 17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, izvajalec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ugotovljeno, da je izvajalec prejel sredstva za te stroške tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, izvajalec pa bo dolžan povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti