Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4135. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2009, stran 12632.

Na podlagi 52. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99, 96/02) je Občinski svet Občine Bloke na 3. izredni seji dne 13. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2009
1. člen
Spremenita in dopolnita se dolgoročni plan Občine Cerknica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 34/90) in družbeni plan Občine Cerknica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 12/88) ter Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 56/96) ter odlok o spremembah ni dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 96/03 na območju nekdanje vojašnice v k.o. Bloke, parcela št. 2010.
Razlog za spremembo in dopolnitev plana je sprememba namenske rabe prostora na območju nekdanje vojašnice na pobudo sedanjega lastnika tega območja (Območna Obrtno-podjetniška zbornica Cerknica), ki želi na tem območju urediti gospodarsko cono.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke vsebujejo:
– tekstualni del plana z dopolnitvami, ki se nanašajo na območje nekdanje vojašnice v Občini Bloke,
– grafični del plana, ki se nanaša na območje nekdanje vojašnice v Občini Bloke in se sestoji iz kartografske dokumentacije v merilu 1: 25.000 in 1: 5.000.
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine za obdobje 1986–2000 in sestavin srednjeročnega plana se spremenijo in dopolnijo:
– karta zasnove namenske rabe prostora v merilu 1:25.000,
– karta zasnove poselitve in načini urejanja s PIA v merilu 1:25.000,
– kartografska dokumentacija – karte namenske rabe prostora v merilu 1:5.000, list Velike Lašče 43.
3. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke se na območju Občine Bloke spremenijo in dopolnijo v kartografski dokumentaciji tako, da se spremeni:
– izključna namenska raba prostora za potrebe obrambe (vojašnica) v namensko rabo za poselitev (gospodarska cona v izmeri 101.781 m2) in namensko rabo lesnoproizvodnega gozda (v izmeri 61.624 m2);
– s spremembami in dopolnitvami načinov urejanja posameznih območij s prostorskimi izvedbenimi načrti tako, da se za novo gospodarsko cono predvidi izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
Skupni obseg spremenjene namenske rabe površin je enak prejšnjemu obsegu izključne namenske rabe površin za potrebe obrambe (vojašnica), kar znaša skupaj 163.405 m2.
4. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke se spremenijo in dopolnijo tako, da se:
Poglavje 2.2. se dopolni, tako da glasi:
Na obravnavanem območju gospodarske cone je oskrba z energijo predvidena le preko elektroenergetskega omrežja. Vsi odjemalci se oskrbujejo z električno energijo preko 20 kV daljnovoda. V bližini gospodarske cone se nahajata dve transformatorski postaji, kar trenutno zagotavlja dovolj kakovostno oskrbo z električno energijo. Ob predvidenih novogradnjah pa bo treba zgraditi dodatne transformatorske postaje, ki bodo oskrbovane iz bližnjega SN nadzemnega omrežja. Vrsta in število TP 20/0,4 bo odvisno od velikosti predvidenega odjema na obravnavanem območju.
Poglavje 3.1.2.5. se spremeni, tako da se črta alinea:
– Vojašnica Velike Bloke, vojašnica, izključna raba;
Poglavje 3.4.5. Načini urejanja prostora se dopolni tako, da se doda nova točki 3 e):
– z občinskim podrobnejšim prostorskim načrtom se bo urejalo območje gospodarske cone 150-40a gospodarska cona – Velike Bloke.
5. člen
Usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Prostorske sestavine družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke se spremenijo in dopolnijo tako, da se Poglavje 7.2. Prostorska organizacija dejavnosti se doda novo podpoglavje:
150-40a – Velike Bloke
Značaj: gospodarska cona
Planirani posegi: izpolnitev območja za potrebe obrti, poslovno-trgovskih, gostinskih in izobraževalnih dejavnosti, ureditev prometa, zelenih površin, adaptacijo in vzdrževanje obstoječih objektov ter gradnjo novih objektov
Za urejanje gospodarske cone je treba upoštevati splošna merila in pogoje:
– Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom naj v območju proizvodnih dejavnosti ne presegajo 0,8 (zazidanost) 2,4 (faktor izrabe).
– Velikost objektov je treba opredeliti s tlorisnim in višinskim gabaritom. Za posamezne prostorske enote se lahko merila in pogoji za velikost in oblikovanje objektov določijo tudi podrobneje, z arhitekturnimi elementi in razmerji med njimi, z materiali in barvami.
– Pri določanju velikosti in oblike gradbenih parcel je treba upoštevati zlasti namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, da se zagotovijo pogoji za normalno uporabo in vzdrževanje objektov, možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave, možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele, možnost zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest, svetlobno-tehnične, požarnovarnostne in druge zahteve, omejeno uporabo zemljišča v skladu z drugimi predpisi.
– Z načrtovanjem smotrne razporeditve objektov je treba zmanjševati stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture.
– Namenska raba prostora ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja komunikacijskih in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture. Hkrati vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi.
– Zagotoviti je treba tudi zelene površine, ki vključujejo reprezentativne ureditve, ureditve ob poslovnih objektih, zelene koridorje, drevorede, obcestne ureditve, ostanke naravnih sestavin.
– Po izvedbi posegov v gozdu in v neposredni bližini gozda se pogoji za gospodarjenje z ekološkimi gozdovi ne smejo poslabšati, zato morajo biti novozgrajene stavbe odmaknjene od gozdnega roba vsaj eno drevesno višino (cca 20 m), ostali novozgrajeni objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča pa morajo biti odmaknjeni do gozdnega roba, ki bo po predlagani spremembi ostal gozd, vsaj 2 m. V projektni dokumentaciji je mogoče opredeliti tudi manjši odmik, če je iz projektnih pogojev Zavoda RS za gozdove razvidno, da manjši odmik ne povzroča negativnega vpliva na okoliški gozd in gozdni prostor.
– Pri načrtovanju parkirnih mest na površinah za mirujoči promet se ne smejo zmanjševati območja zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov. Ustrezno število parkirnih mest za posamezne objekte in prostorske ureditve določajo normativi na podlagi podatkov o objektu ali prostorski ureditvi, kakršni so bruto ali neto etažna površina objekta, število delovnih mest v objektu ali število obiskovalcev. Površine za mirujoči promet je treba zagotoviti na gradbeni parceli. Če na gradbeni parceli ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene več kot 200 metrov, in če je omogočena njihova trajna uporaba.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je treba upoštevati merila in pogoje:
– na območju urejanja je treba v skladu z normativi predvideti postavitev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov,
– širina dostopne poti za vozilo za prevoz odpadkov do prevzemnega mesta za komunalne odpadke ali do ekološkega otoka mora biti najmanj 3,5 m,
– slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem z zunanjim premerom minimalno 12 m in notranjim premerom minimalno 6 m.
Na področju energetskih sistemov je treba upoštevati merila in pogoje:
– pri gradnji novih in rekonstrukciji obstoječih stavb, ki presegajo 1000 m2 uporabne tlorisne površine je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov z oskrbo z energijo, kar je tudi obvezna sestavina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– pri načrtovanju novih objektov je treba z izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi omogočati ustrezno celoletno sončenje in zagotavljati zmanjševanje potreb po ogrevanju in umetnem hlajenju,
– z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb je treba zagotavljati čim manjše izgube toplotne energije,
– z načrtovanjem smotrne razporeditve objektov je treba zmanjševati stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture,
– z energetsko sanacijo stavb pri prenovi je treba zmanjševati porabo energije,
– z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije je treba zmanjševati izgube energije pri prenosu in distribuciji,
– v sklopu območja je možno načrtovati tudi nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije za lastne potrebe, tako da tvorijo arhitekturno usklajeno celoto in ne presegajo površine zasedene z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo,
– vsi odjemalci se oskrbujejo z električno energijo preko 20 kV daljnovoda,
– za napajanje z električno energijo bo treba zgraditi dodatne transformatorske postaje, ki bodo oskrbovane iz bližnjega SN nadzemnega omrežja.
Na področju varstva narave je treba upoštevati, da se celotno obravnavano območje nahaja znotraj ekološko pomembnega območja življenjskega prostora velikih zveri (EPO, koda 8000). V izogib morebitnim konfliktom z rjavim medvedom naj bo posebna skrb posvečena sprotnemu odstranjevanju organskih odpadkov, za kar je treba namestiti take smetnjake, ki živalim preprečujejo dostop do smeti. Odpadki naj se sproti odvažajo na ustrezno deponijo.
Na področju gradnje brezžičnih mobilnih telekomunikacijskih objektov je treba upoštevati veljavno zakonodajo in druge predpise s področja telekomunikacij in elektromagnetnega sevanja. Na območjih, ki so zaščitena z varovalnimi ukrepi, je treba pridobiti ustrezno soglasje.
Prostorsko izvedbeni akt: občinski podrobni prostorski načrt.
6. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke so na vpogled na Občini Bloke in na Upravni enoti Cerknica.
7. člen
Ta odlok je sprejet na podlagi sklepa ministra za okolje in prostor št. 35016-62009/43, z dne 9. 11. 2009 in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2009
Nova vas, dne 13. novembra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti