Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 12635.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08), 21. člena in prvega odstavka 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 100/08 – odločba US) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 31. seji dne 22. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 54/99, 79/99 – popr. in 120/05), se v četrti alinei 2. člena črta beseda »inšpekcijsko«.
2. člen
V besedilu odloka se iz vseh besednih zvez »občinski inšpektor za ceste«, ki so napisane v ustreznih sklonih, črta besedna zveza »za ceste«.
3. člen
V 4. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Lokalne ceste v Občini Jesenice se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest lahko razvrstijo v podkategorije: glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.«.
4. člen
V tretjem odstavku 8. člena se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali se odsvoji.«.
V četrtem odstavku se za besedno zvezo »nekategorizirane ceste« doda vejica in besedna zveza »ali odsvojitvi«.
5. člen
V 13. členu se šesta alinea spremeni tako, da se glasi: »vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in posredovanje podatkov pristojnim organom;«.
6. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedna zveza »lastnikom oziroma uporabnikom zemljišča ali objekta«, nadomesti z besedo »sosedom«.
7. člen
V 19. členu se zadnji stavek četrtega odstavka spremeni, tako, da se glasi: »Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.«.
8. člen
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Redno vzdrževanje občinskih cest opravlja izvajalec gospodarske javne službe«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi o javnem naročanju.«.
9. člen
V šestem odstavku 31. člena se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo: »v postopku priprave katerih je bilo pridobljeno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.«.
10. člen
Na koncu četrtega odstavka 35. člena se pika črta in doda besedna zveza »in občinsko redarstvo.«.
11. člen
V drugem odstavku 36. člena se črta prvi stavek.
12. člen
Druga točka drugega odstavka 45. člena se spremeni, tako, da se glasi: »odmetavati na cesto ali puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;«.
Deseta točka se spremeni, tako, da se glasi: »postavljati prometno signalizacijo brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, poškodovati, prestavljati, odstranjevati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo ali prometno opremo;«.
13. člen
V tretjem odstavku 47. člena se besedna zveza »Lastniki oziroma uporabniki zemljišč» nadomesti z besedo »Sosedi«.
14. člen
Drugi odstavek 51. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa pristojen občinski upravni organ za ceste.«.
Tretji odstavek se spremeni, tako, da se glasi: »Določba drugega odstavka ne velja v primerih iz 30. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.«.
Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi: »Na novozgrajenih in rekonstruiranih občinskih cestah postavi prometno signalizacijo investitor v skladu s projektno dokumentacijo.«.
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
15. člen
Spremeni se naziv poglavja VII, tako, da se glasi:
»VII. NADZORSTVO OBČINSKIH CEST«
16. člen
55. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»(pristojnost)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzirata občinski inšpektor in občinski redar.«.
17. člen
Naslov 56. člena se spremeni, tako, da se glasi: »(naloge nadzorstva)«.
18. člen
Prvi odstavek 56. člena se spremeni, tako, da se glasi: »Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima občinski inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:«.
V prvem odstavku se druga točka spremeni, tako, da se glasi: »nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela izvajajo brez ustreznega upravnega dovoljenja ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del;«.
Četrti odstavek se črta.
Peti odstavek postane četrti odstavek.
Sedanji šesti odstavek, ki postane peti, se spremeni, tako, da se glasi: »Če občinski inšpektor pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, mora o svojih ugotovitvah obvestiti župana.«.
Sedanji sedmi odstavek se črta.
19. člen
V prvem odstavku 57. člena se prvi stavek spremeni, tako, da glasi: »Z globo v znesku 1.000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:«.
Drugi odstavek 57. člena se spremeni, tako, da se glasi: »Z globo v znesku 300 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
20. člen
V 58. členu se besedna zveza »20.000 SIT« nadomesti z besedno zvezo »200 €«.
21. člen
V prvem odstavku 59. člena se besedna zveza »200.000 SIT«, nadomesti z besedno zvezo »1.000 €«.
V drugem odstavku se besedna zveza »50.000 SIT« nadomesti z besedno zvezo »300 €«.
22. člen
V prvem odstavku 60. člena se besedna zveza »200.000 SIT« nadomesti z besedno zvezo »1.000 €«.
V drugem in tretjem odstavku se besedna zveza »50.000 SIT« nadomesti z besedno zvezo »300 €«.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/99
Jesenice, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti