Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4137. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača, stran 12634.

V povezavi s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. členom Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95, 39/99, 77/06) je župan Občine Divača sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača
1. člen
1. člen Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača se popravi tako, da se glasi: »S tem sklepom določa župan Občine Divača začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (v nadaljevanju: PUP Občine Divača) (Uradni list RS, št. 45/05).«
Doda se nov 1.a člen, ki se glasi: »Pripravo sprememb in dopolnitev PUP Občine Divača bo izvedlo podjetje LUZ d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana. Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP Občine Divača zagotavlja: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.«
2. člen
4. člen sklepa se dopolni tako, da se doda besedilo: »V grafični prilogi PUP se znotraj obstoječega ureditvenega območja naselij Divača in Senožeče določijo mikrolokacije, kjer je dopusten višji gabarit objektov.«
3. člen
Besedilo 5. člena sklepa se nadomesti z naslednjim besedilom: »Pri izdelavi strokovnih rešitev se upoštevajo predhodne in na novo pridobljene smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora. Pripravljavec pridobi v postopku priprave tudi druge strokovne podlage ali analize, za katere se ugotovi, da so potrebne.«
4. člen
V 6. členu sklepa se spremenijo roki, in sicer:
»
+----------------------------+--------------------+------------+
|Dejanje           |Nosilec       |Rok     |
+----+-----------------------+--------------------+------------+
| 1 |Priprava osnutka    |Občina Divača, zanjo|november  |
|  |sprememb in dopolnitev |pripravljavec (LUZ |2009    |
|  |PUP Občine Divača   |d.d.)        |      |
+----+-----------------------+--------------------+------------+
| 3 |Pridobivanje smernic  |Občina Divača, zanjo|november  |
|  |            |pripravljavec (LUZ |2009    |
|  |            |d.d.)        |      |
+----+-----------------------+--------------------+------------+
| 5 |Priprava dopolnjenega |Občina Divača, zanjo|december  |
|  |osnutka sprememb in  |pripravljavec (LUZ |2009    |
|  |dopolnitev PUP Občine |d.d.)        |      |
|  |Divača         |          |      |
+----+-----------------------+--------------------+------------+
| 6 |Javna razgrnitev    |Občina Divača    |december  |
|  |dopolnjenega osnutka, |          |2009    |
|  |vključno z javno    |          |      |
|  |obravnavo       |          |      |
+----+-----------------------+--------------------+------------+
| 7 |Priprava predloga   |Občina Divača, zanjo|januar 2010 |
|  |sprememb in dopolnitev |pripravljavec (LUZ |      |
|  |PUP Občine Divača   |d.d.)        |      |
+----+-----------------------+--------------------+------------+
| 8 |Pridobivanje mnenj   |Občina Divača, zanjo|februar   |
|  |nosilcev urejanja   |pripravljavec (LUZ |2010    |
|  |prostora        |d.d.)        |      |
+----+-----------------------+--------------------+------------+
| 9 |Sprejem Odloka o    |Občinski svet Občine|marec 2010 |
|  |spremembah in     |Divača       |      |
|  |dopolnitvah Odloka o  |          |      |
|  |PUP Občine Divača   |          |      |
+----+-----------------------+--------------------+------------+
                                «
K 6. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: »Pripravljavec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev PUP Občine Divača Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Skladno z določili 58. člena ZPNačrt bo ministrstvo pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni pisno obvestilo Občino o morebitni obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za načrtovane spremembe in dopolnitve PUP Občine Divača.«
5. člen
V 9. členu se določijo novi nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane spremembe in dopolnitve PUP Občine Divača, in sicer:
»– Zavod RS za varstvo narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (področje ohranjanja narave)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (za področje ohranjanja narave)
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (za področje varstva kulturne dediščine)
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana (za področje cest)
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za področje cest)
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa)
– Slovenske železnice d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (za področje železnic)
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Sektor za načrtovanje in preventivne dejavnosti, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja)
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
– Eles, Elektro-Slovenija, d.o.o., Sektor za prenos električne energije, Hajdrihova 2, P.P. 255, 1001 Ljubljana (za področje elektro omrežja)
– Elektro Primorska Nova Gorica d.d., Partizanska cesta 47, 6210 Sežana (za področje elektro omrežja)
– Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana (ravnanje s komunalnimi odpadki)
– Kraški vodovod d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana (za področje oskrbe z vodo in področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda)
– Telekom Slovenije d.d., Območje Koper, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana (za področje telekomunikacij)
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana (za področje oskrbe z zemeljskim plinom).«
6. člen
Popravi se 11. člen sklepa, in sicer tako, da se glasi: »Nosilci urejanja prostora v skladu z 58. in 61. členom ZPNačrt podajo smernice oziroma mnenja k prostorskemu aktu v roku 30-ih dni od prejema poziva Občine Divača.«
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Divača, posreduje pa Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 007-0001/2009-41
Divača, dne 16. novembra 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti