Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4170. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza, stran 12680.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 10. ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 25. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja z oznako 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza (v nadaljevanju OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza), ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod št. P 114040.
2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza vsebuje:
1. Besedilo, ki obsega:
– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– etapnost izvedbe in drugi pogoji za izvajanje prostorske ureditve,
– dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.
2. Kartografski del, ki vsebuje:
1.    Načrt namenske rabe prostora:
1.1.   Izsek iz grafičnega načrta
     kartografskega dela DP občine
1.2.   Lega prostorske ureditve na širšem    M 1:2000
     območju
2.    Načrt ureditvenega območja z načrtom
     parcelacije:
2.1.   Prikaz parcel
2.2.   Geodetski posnetek             M 1:500
2.3.   Območje OPPN z obstoječim parcelnim    M 1:500
     stanjem
2.4.   Načrt nove parcelacije           M 1:500
3.    Načrt prostorske ureditve:
3.1.   Ureditvena situacija            M 1:500
3.2.   Potek omrežij in priključevanja      M 1:500
     objektov na gospodarsko javno
     infrastrukturo ter grajeno javno dobro
3.3.   Prometna ureditev             M 1:500
3.4.   Zakoličbena situacija           M 1:500
3.5.   Vplivi in povezave s sosednjimi območji  M 1:2000
3.6.   Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo   M 1:500
     ter varstvo pred naravnimi in drugimi
     nesrečami, vključno z varstvom pred
     požarom
3.7.   Prostorski prikaz
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Območje OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza se nahaja na južnem delu naselja Bistrica pri Tržiču. Na vzhodni strani je omejeno z državno cesto G2-101/0232 Ljubelj–Bistrica (Tržič), na severni strani z zemljiščem bencinskega servisa, na zahodni strani z obstoječo stanovanjsko pozidavo, na južni strani pa se nahajajo nepozidane travnate površine.
(2) Na obravnavanem območju so v naravi travniki in vrtovi, vzhodni rob območja je poraščen z grmovnicami in drevesno vegetacijo. Zemljišče je nepozidano in razmeroma ravno.
(3) Z obravnavanim OPPN se določajo merila in pogoji za predvideno prostorsko ureditev, torej za gradnjo 1. faze OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center, ki predvideva gradnjo nakupovalnega centra Bistrica vključno s komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo in površinami, potrebnimi za njegovo nemoteno delovanje.
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje je opredeljeno v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tržič kot prostorska enota z oznako 1 C2 ZN – območje za centralne dejavnosti.
(2) Zaradi racionalne izvedbe predvidene prostorske ureditve in obstoječega lastniškega stanja zemljišč je v okviru celotnega območja predvidena faznost sprejemanja OPPN in zaporednost realizacije posameznih faz, pri čemer morajo posamezne faze predstavljati zaključene prostorske in funkcionalne celote.
(3) Predmet tega OPPN je 1. faza, ki predstavlja vzhodni del območja 1 C2 ZN in obsega zemljišča, na katerih so predvideni posegi oziroma gradnje zaradi realizacije predvidene prostorske ureditve.
(4) Območje OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza obsega zemljišča s parc. št. 222/1, 222/7, 1205 – del in 222/4 – del, k.o. Bistrica.
(5) Območje obravnave OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza obsega zemljišči s parc. št. 222/1 in 222/7, k.o. Bistrica, na katerih je predvidena gradnja nakupovalnega centra Bistrica, vključno s komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo in površinami, potrebnimi za njegovo nemoteno delovanje.
(6) Meja območja obravnave:
Severna meja območja poteka po robu cestnega priključka G2-101/0422 (po južni parcelni meji zemljišča 1205, k.o. Bistrica) ter po robu obstoječega parkirišča (po južni parcelni meji zemljišča parc. št. 222/4, k.o. Bistrica).
Vzhodna meja območja poteka po robu državne ceste G2-101/0323 (po zahodni parcelni meji zemljišča parc. št. 1199/2, k.o. Bistrica).
Zahodna meja območja poteka po meji obstoječe stanovanjske zazidave (po vzhodnih parcelnih mejah zemljišč parc. št. 222/5, 222/6, 223/1 in 227/4, k.o. Bistrica).
Južna meja območja poteka po S meji zemljišč parc. št. 217/1 in 217/6, k.o. Bistrica (v naravi nepozidana travnata površina, vrtovi).
(7) Izven meje območja obravnave in meje OPPN je zaradi ureditve novega cestnega priključka za potrebe nakupovalnega centra, predvidena tudi rekonstrukcija obstoječega priključka glavne ceste G2-101/0422, od križišča na cesti R2-410 do pasu za vključevanje na glavno cesto G2 101/0232, ki bo segala tudi na dele zemljišč s parc. št. 222/4, 1203/5, 1203/1, 1203/2 in 1205, k.o. Bistrica.
(8) Izven območja obravnave bo segala tudi gradnja naslednjih predvidenih infrastrukturnih priključkov:
– vodovod (parc. št. 222/4, k.o. Bistrica)
– kanalizacija (parc. št. 217/1, k.o. Bistrica)
– elektrika (parc. št. 221/5, 222/4, k.o. Bistrica)
– plinovod (parc. št. 217/1, 217/4, k.o. Bistrica).
(9) Meja območja OPPN in meja območja obravnave sta razvidni iz grafičnih prilog tega OPPN.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Območje je namenjeno centralnim dejavnostim.
(2) V objektu so dopustne trgovska in druge storitvene dejavnosti ter upravne in pisarniške dejavnosti.
6. člen
(vrste dopustnih gradenj)
Na območju so dopustne naslednje vrste prostorskih ureditev in gradenj:
– gradnja novih objektov,
– gradnja in ureditev zunanjih površin,
– spremembe namembnosti,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov,
– hortikulturne ureditve,
– gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture in urejanje zelenih in utrjenih površin.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja nakupovalnega centra Bistrica s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
(2) Gabarit objekta (nakupovalni center):
+-----------------------------------+--------------------------+
|Tlorisne dimenzije (gradbena meja |62,5–64,5 m x 27,5 m   |
|– GM):               |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Etažnost objekta:         |P             |
+-----------------------------------+--------------------------+
Ob objektu je na južni strani, znotraj gradbene meje, predvidena dostavna rampa.
Na severni in zahodni strani objekta je predviden nadstrešek, do širine 4,0 m, ki pa lahko sega izven okvira gradbenih mej.
8. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Oblikovanje objekta naj bo sodobno, z uporabo kvalitetnih materialov ter v skladu s funkcijo objekta.
(2) Kota tlaka pritličja +/- 0,00 objekta je lahko do 30 cm nad koto urejenega terena pri vhodu v objekt. Na celotnem območju morajo biti kote zunanjih ureditev in uvoza prilagojene niveleti dostopne ceste.
(3) Dopustni vertikalni gabarit za objekt je P, pri čemer je kota venca strehe objekta lahko največ 6,5 m nad koto pritličja.
(4) Objekt je lahko masivne ali montažne izvedbe.
(5) Streha objekta naj bo ravna oziroma z minimalnim naklonom, skrita za strešnim vencem.
(6) Fasade so lahko ometane ali v izvedbi novejše tehnologije s steklenimi, pločevinastimi, lesenimi elementi oziroma obložene z drugimi fasadnimi oblogami.
(7) Na severozahodnem delu strehe objekta je predvidena postavitev oglaševalne kocke. Na fasadah in strehi objekta je dopustna tudi postavitev drugih objektov za označevanje in oglaševanje, ki so lahko osvetljeni. Za morebitne postavitve takih objektov na zemljišču objekta, izven gradbene meje objekta, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
(8) Na uvozih na parcelo objekta je dopustna postavitev zapornic, ki bodo preprečevale dostop tovornim vozilom.
(9) Za vse objekte v javni rabi je potrebno zagotoviti neovirano uporabo in gibanje funkcionalno oviranim osebam, tako zunaj kot znotraj objekta.
9. člen
(lega objektov na zemljišču)
(1) Lega objekta je prikazana na načrtu Ureditvena situacija (list št. 3.1.). Objekti morajo upoštevati regulacijske elemente, ki so prikazani v ureditveni situaciji.
(2) Gradbena meja (GM) je meja, ki je novozgrajeni objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali pa je od nje odmaknjen v notranjost.
(3) Izven okvirov gradbene meje je dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, pod pogojem, da se ne posega v trase komunalnih vodov in območja varovanj oziroma so za take primere pridobljena soglasja upravljavcev.
(4) Zunanja ureditev in parkirišča morajo biti ustrezno odmaknjeni od roba vozišča državne ceste.
(5) Regulacijski elementi in fiksna točka za zakoličbo objekta so prikazani na načrtu Zakoličbena situacija (list št. 3.4.).
(6) Odmiki objekta od parcelnih meja (meja parcele objekta) morajo biti v skladu z ureditveno situacijo oziroma v okviru dopustnih odstopanj, pod pogojem, da so usklajeni s predpisi s področja graditve objektov in varstva pred požarom.
10. člen
(faktor pozidanosti)
V primeru odstopanj od v OPPN določenih gabaritov, faktor zazidanosti na parceli objekta ne sme presegati 40% ob hkratnem pogoju, da se znotraj parcele zagotovi ustrezno število parkirnih mest glede na dejavnost v objektu.
11. člen
(ureditev okolice)
(1) Parcela objekta bo namenjena parkiriščem, dovozu, dostavi in manipulativnim površinam. Na parceli objekta se v skladu z Ureditveno situacijo (list št. 3.1.) uredi travnate površine. Zelene površine se uporabijo kot element členitve prostora, na robnih delih območja se uredi zelenica, ki se lahko zasadi z grmovnicami.
(2) Parkiranje bo zagotovljeno v sklopu parcele objekta, znotraj katere je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest glede na dejavnosti v objektu.
(3) Utrjene površine namenjene parkiriščem, dovozom in manipulaciji bodo asfaltirane tlakovane oziroma betonirane ter izvedene v ustreznih naklonih z urejenim odvodnavanjem in opremljene z lovilci olj.
(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
(5) Hortikulturne ureditve v območju prometnic ne smejo ovirati preglednosti na cesti.
IV. NAČRT PARCELACIJE
12. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center obsega zemljišča parc. št.: 220/1, 227/3, 227/4, 223/1, 226/4, 226/1, 226/3, 226/6, 222/7, 222/1, 225/4, 225/3, 225/1, 225/2, 1118 – del, 227/2 – del, 217/6 – del, 227/1 – del, 223/1 – del, 222/5 – del, 1205 – del, 222/4 – del in 222/8 – del, vse k.o. Bistrica.
(2) Obravnavani OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center–1. faza, natančneje območje obravnave tega OPPN, obsega zemljišči parc. št. 222/1 in 222/7, k.o. Bistrica.
(3) Na območju obravnave je predvidena izvedba nove parcelacije zemljišč. Po parcelaciji sta na območju obravnave OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza predvideni dve zemljiški parceli (parcela objekta in parcela za razširitev cestnega priključka).
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
13. člen
(opremljenost s komunalno infrastrukturo)
(1) Za realizacijo predvidenega OPPN bo potrebno zgraditi nove priključke na obstoječe infrastrukturno omrežje ter urediti dostop z obstoječega priključka glavne ceste G2-101/0422. Hkrati z ureditvijo novega cestnega priključka za potrebe nakupovalnega centra je predvidena rekonstrukcija obstoječega priključka glavne ceste G2-101/0422, od križišča na cesti R2-410 do pasu za vključevanje na glavno cesto G2 101/0232.
(2) Načrtovana je nova ureditev komunalne infrastrukture v naslednjem obsegu: cestno omrežje z odvodnjavanjem, vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje, fekalna in meteorna kanalizacija, energetsko omrežje (plin, elektrika) in omrežje zvez (telekomunikacije).
(3) Objekt je potrebno obvezno priključiti na cestno, električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Priključitve se izvede skladno s pogoji posameznih upravljavcev.
(4) Pri izgradnji komunalne infrastrukture in objektov je potrebno upoštevati načrtovane rešitve, ki so določene v tem OPPN in so razvidne iz načrtov Potek omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro (list št. 3.2.) in Prometna ureditev (list št. 3.3.).
(5) Pri izgradnji komunalne infrastrukture je potrebno upoštevati tudi priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih predpisih. Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora potekati usklajeno.
14. člen
(cestne in druge prometne površine)
Cestno omrežje:
Dostop do obravnavanega območja je predviden s severne strani preko rekonstruiranega priključka glavne ceste (G2-101/0422), ki se navezuje na državno cesto G2-101/0323 Ljubelj–Bistrica (Tržič) in na katerem je predvidena gradnja novega cestnega priključka za potrebe dostopa do nakupovalnega centra Bistrica.
Dostop bo možen tudi preko obstoječega parkirišča, ob objektu na zemljišču parc. št. 222/4, k.o. Bistrica.
Mirujoči promet:
Za potrebe predvidenega objekta je treba urediti parkirišča v okviru parcele objekta.
Pri načrtovanju objekta in njegove zunanje ureditve je poleg splošnih pogojev in predpisov potrebno zagotoviti najmanj naslednji standard za parkiranje:
– trgovine: 1 PM/30-40 m2 koristnih prodajnih površin ali 1 PM/60 m2 etažnih površin
– pisarne, uradi, poslovne delavnosti: 1PM/30-40 m2 neto površin + 20% za obiskovalce.
15. člen
(vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje)
(1) Na območju obravnave vodovodno omrežje še ni zgrajeno. Za zagotovitev ustrezne oskrbe z vodo in zagotavljanje požarne varnosti se bo objekt priključil na javni vodovod, ki poteka severno od obravnavanega območja.
(2) Na mestu priključitve je potrebno zgraditi priključni jašek, na parceli objekta pa jašek z vodomerom. V primeru različnih dejavnosti in različnih lastnikov ali najemnikov posameznih prostorov v objektu je poleg glavnega vodomera na priključnem mestu potrebno vgraditi ločene vodomere za vsak poslovni prostor oziroma dejavnost ločeno.
(3) Za zagotavljanje požarne varnosti so na parceli predvideni trije nadzemni hidranti, ki morajo biti povezani v obročast sistem cevovodov in bodo omogočali skupen odvzem vode do 10 l/s, pri minimalnem tlaku 2,5 bar.
16. člen
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod)
(1) Fekalna kanalizacija:
Preko JZ dela območja obravnave poteka obstoječi vod fekalne kanalizacije, v katerega se bodo vodile komunalne odpadne vode iz objekta.
Mesto priključitve je odvisno od višine iztoka iz predvidenega objekta. V kolikor je obstoječi priključek na JZ delu parcele objekta neustrezen, se izvede priključitev na obstoječi jašek na zemljišču parc. št. 217/1, k.o. Bistrica, oziroma se na internem razvodu fekalne kanalizacije uredi manjše črpališče.
Odpadne komunalne vode se odvodnjava v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca.
Vsa kanalizacija mora biti projektirana v vodotesni izvedbi.
(2) Meteorna kanalizacija:
Padavinske vode je potrebno kontrolirano neškodljivo odvajati, tako da ne bo prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin, objektov in cest.
V čim večji možni meri je potrebno zmanjšati hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin.
Meteorne vode s strešin objektov in čistih površin se morajo odvajati v ponikovalnice, zgrajene na parceli objekta.
Meteorne vode s parkirišč in ostalih manipulativnih površin na parceli objekta se morajo v ponikovalnice odvajati preko lovilca olj.
Meteorne vode z internih cest se bodo vodile v novo predvideno meteorno kanalizacijo z iztokom v ponikovalnice.
Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
17. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na območju obravnave elektroenergetska infrastruktura še ni zgrajena.
(2) Za oskrbo predvidenega objekta z električno energijo je predvidena izgradnja NN kablovoda od priključno merilne omarice na objektu do obstoječe transformatorske postaje T0448 TP Bistrica 4, ki se nahaja severno od območja OPPN, na zemljišču parc. št. 221/5, k.o. Bistrica.
(3) Meritve električne energije se predvidi v priključno merilni omarici, ki se jo namesti na predvideni objekt.
(4) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektu bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave. Pri izvedbi interne razsvetljave na območju OPPN je obvezno upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Preko južnega dela območja obravnave poteka obstoječe TK omrežje, na katerega se bo izvedla priključitev predvidenega objekta.
(2) Del obstoječe TK kanalizacije, ki poteka po delu zemljišča, na katerem je predviden objekt, je potrebno opustiti oziroma prestaviti na novo traso preko novih prehodnih kabelskih jaškov. V sklopu projekta PGD za gradnjo predvidenega objekta, je poleg projekta priključitve objekta na TK omrežje potrebno izdelati tudi projekt prestavitve obstoječih TK naprav.
19. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Zahodno od območja obravnave poteka plinovod PE 90, na katerega se lahko predvidi priklop objekta.
(2) Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takšni, da so varni pri uporabi. Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne a-teste za uporabo zemeljskega plina.
(3) Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture na obravnavanem območju je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in ostalimi komunalnimi vodi.
20. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Za odlaganje komunalnih odpadkov se mora na parceli objekta urediti prostor za ločeno zbiranje odpadkov, ki bo dostopen pooblaščeni organizaciji za odvoz.
(2) Z odpadki je potrebno ravnati v skladu s predpisi in pogoji pooblaščene organizacije za odvoz.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju ni evidentiranih vrednot kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
22. člen
(varstvo okolja)
(1) Rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje so zbrane v Strokovni oceni vplivov načrtovane prostorske ureditve na okolje, št. 61/1-2009 (izdelal MARBO, d.o.o. Bled, maj 2009), kjer je opisano in ocenjeno obstoječe stanje v prostoru, značilnosti posegov in ovrednoteni njihovi vplivi na okolje.
(2) Pri izvajanju OPPN je potrebno upoštevati izdelano Strokovno oceno vplivov načrtovane prostorske ureditve na okolje in predlagane omilitvene ukrepe, ki so navedeni v strokovni oceni.
23. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse ukrepe za varstvo zraka. S sprotnim vlaženjem sipkih materialov je potrebno preprečevati prašenje gradbišč in okolice, potrebno je upoštevati predpise o emisijah gradbene mehanizacije in transportnih sredstev in preprečevati raznos materiala z gradbišč.
(2) Po končani izvedbi predvidene prostorske ureditve na območju OPPN se onesnaženje zraka zaradi nakupovalnega centra Bistrica ne bo bistveno povečalo. Emisije snovi v zrak bodo prisotne zaradi ogrevanja objekta in motornega prometa. Vpliv motornih vozil na povoznih površinah znotraj parcele objekta bo bistveno manjši kot vpliv prometa po obstoječih prometnicah. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bo vpliv emisije snovi v zrak neznaten.
(3) Med uporabo objekta morajo biti kurilni sistemi in sistemi za odvajanje dima skladni z veljavno zakonodajo, snovi, ki se izpuščajo v ozračje, pa ne smejo presegati predpisanih mejnih količin.
24. člen
(varstvo voda in varstvo tal)
(1) Po podatkih Atlasa okolja obravnavano območje ne tangira poplavnih, vodnih ali priobalnih zemljišč, niti ne posega na območje varstvenih pasov virov pitne vode oziroma vodovarstvena območja, zato posegi v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih niso predvideni.
(2) Varstvo voda se zagotavlja:
– z odvajanjem odpadnih vod v javno kanalizacijsko omrežje in z rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema ter
– z vodenjem onesnaženih padavinskih vod z manipulativnih in utrjenih površin preko lovilcev olj v meteorno kanalizacijo z odtokom v ponikovalnice.
Ker se odpadne vode z obravnavanega območja ne bodo odvajale v površinske vode, predvideni poseg na površinske vode ne bo imel vpliva.
(3) Pri vseh posegih znotraj in izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo predvidene prostorske ureditve ter komunalne in energetske infrastrukture, je potrebno zagotoviti, da se stanje tal po dokončanju del povrne v izhodiščno stanje.
25. člen
(varstvo narave)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij, pomembnih območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in območij, predvidenih za zavarovanje.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Obravnavano območje je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) V primeru preseganja dovoljenih ravni hrupa je na objektih potrebno izvesti dodatne protihrupne ukrepe.
(3) Zaradi neposredne bližine sosednjih stanovanjskih objektov je potrebno čas uporabe posameznih gradbenih strojev v bližini sosednjih hiš časovno omejiti.
(4) Čas gradnje lahko traja le od 6.00 do 18.00 ure.
(5) Pred začetkom gradnje je treba pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno prekoračevanje hrupa v skladu s 94. členom Zakona o varstvu okolja, ki ga izda MOP ob sodelovanju pristojne občine.
(6) Pri načrtovanju prezračevalnih naprav naj le te na viru ne povzročajo ravni hrupa večjega od 65 dBA, hladilne naprave pa ne ravni hrupa večjega od 60 dBA.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
27. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom)
(1) OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza se nahaja na področju, kjer ni pričakovati izjemnih nevarnosti.
(2) Pri projektiranju objekta je potrebno predvideti vse pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom v skladu z zakonodajo s področja varstva pred požarom, potrebno je upoštevanje smernic Uprave RS za zaščito in reševanje ter zahtev iz Strokovnega mnenja požarne varnosti (št. 0099-07-09 PSPV, izdelal: EKOsystem d.o.o., julij 2009).
(3) Zagotoviti je treba vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter ustrezne površine za dovoz in delovne površine za intervencijska vozila.
(4) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega omrežja, ki bo vezano na vodovodni priključek z ustreznim tlakom in pretokom.
(5) Medsebojni odmiki med objekti in odmiki od parcelnih mej morajo zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte.
IX. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA
28. člen
(vplivi in povezave načrtovane ureditve s sosednjimi območji)
(1) Načrtovana prostorska ureditev se nahaja na južnem delu naselja Bistrica pri Tržiču. Vzhodno od ureditvenega območja se nahaja državna cesta G2-101/0323 Ljubelj-Bistrica (Tržič), zahodno obstoječa stanovanjska pozidava, severno priključek na državno cesto G2-101/0422 in bencinski servis, južno pa so nepozidane travnate površine.
(2) Območje OPPN 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center – 1. faza se bo prometno in infrastrukturno navezovalo na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo v okolici načrtovane prostorske ureditve.
Za potrebe napajanja predvidenega objekta bo potrebno zgraditi nove priključke na obstoječe infrastrukturno omrežje na širšem območju ter urediti dostop s priključka glavne ceste G2-101/0422. Posamezni priključki na obstoječo infrastrukturo bodo segali izven območja OPPN.
(3) Glavna cestna povezava obravnavanega območja OPPN je predvidena preko novega priključka iz glavne ceste G2-101/0422, katerega se rekonstruira po projektu Ureditev cestnega priključka območja novega trgovskega centra na parc.št. 222/1 in 222/7 k.o. Bistrica, na priključek glavne ceste G2-101/0422 v Bistrici pri Tržiču, št. P-2438, Planing biro Kranj d.o.o..
X. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PROSTORSKE UREDITVE PROSTORSKE UREDITVE
29. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Dopustna je fazna izgradnja objekta, če zgrajeni del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto.
(2) Sočasno z izgradnjo objekta mora biti zagotovljena izgradnja za obratovanje objekta potrebne komunalne in prometne infrastrukture.
(3) Ureditev cestnega priključka za potrebe nakupovalnega centra Bistrica, s priključka glavne ceste G2-101/0422 je pogoj za začetek gradnje iz 7. člena tega odloka. Nov cestni priključek za potrebe nakupovalnega centra Bistrica in rekonstrukcija obstoječega priključka glavne ceste G2-101/0422 morata biti izvedena skladno s projektom Ureditev cestnega priključka območja novega trgovskega centra na parc.št. 222/1 in 222/7 k.o. Bistrica, na priključek glavne ceste G2-101/0422 v Bistrici pri Tržiču, št. P-2438, Planing biro Kranj d.o.o.
30. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do obstoječih objektov ter pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
(2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
(3) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok, je potrebno upoštevati tudi vse pogoje in omejitve iz smernic, ki so jih posamezni nosilci urejanja prostora podali k temu OPPN, predpisane omilitvene ukrepe iz Strokovne ocene vplivov načrtovane prostorske ureditve na okolje in vso veljavno zakonodajo.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
31. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Odstopanja pri funkciji objekta:
Na območju so možne tudi druge dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti za območja centralnih dejavnosti, kolikor je njihov vpliv na okolje manjši ali enak predvidenim vplivom v izdelani Strokovni oceni vplivov načrtovane prostorske ureditve na okolje.
(2) Odstopanja pri legi in velikosti objektov:
Tlorisni gabariti:
Dopustna so odstopanja tlorisnih dimenzij objekta navzdol.
Izven okvirov gradbenih mej nakupovalnega centra je dopustna postavitev nadstreškov do širine 4,0 m, ki lahko presegajo gradbeno mejo le na zahodni in severni strani objekta.
V primeru odstopanja tlorisnih dimenzij je dovoljeno tudi odstopanje pri določitvi fiksne točke za zakoličbo objekta.
Višinski gabariti:
Nad koto venca strehe objekta (6,5 m nad koto pritličja) je dopustna postavitev oglaševalnih objektov, ki lahko segajo do višine 9,5 m nad koto pritličja. Gradnja kletnih etaž je dopustna.
(3) Odstopanja pri izgradnji infrastrukture in zunanji ureditvi objekta:
Dopustne so prilagoditve tras in lokacij posameznih infrastrukturnih naprav in priključnih mest, če je zagotovljena ohranitev oziroma izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje upravljavcev in lastnikov zemljišč za spremembo.
Zunanja ureditev objekta in interno cestno omrežje se lahko prilagajta arhitekturnim rešitvam objekta, pod pogojem, da so k novim rešitvam pridobljena ustrezna soglasja.
Dopustna so tista odstopanja od predlaganih rešitev, ki zagotavljajo ustreznejše tehnične rešitve in so usklajena z nosilci urejanja prostora in ob upoštevanju pogoja, da spremembe bistveno ne spreminjajo načrtovanih rešitev OPPN in ne poslabšujejo okoljevarstvenih pogojev.
XII. SEZNAM PRILOG K OBČINSKEMU PODROBNEMU PROSTORSKEMU NAČRTU
32. člen
(priloge)
Občinski podrobni prostorski načrt ima naslednje priloge, ki so njegov sestavni del:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage:
– Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – prometna ureditev in kanalizacijsko omrežje, IDZ projekt, št. P114040 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., julij 2009)
– Načrt električnih inštalacij in električne opreme, IDZ projekt, št. P114040 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., julij 2009)
– Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – vodovod in plinovod, IDZ projekt, št. P114040 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., julij 2009)
– Ureditev cestnega priključka območja novega trgovskega centra na parc.št. 222/1 in 222/7, k.o. Bistrica, na priključek glavne ceste G2-101/0422 v Bistrici pri Tržiču, IDZ projekt, št. P-2438 (izdelal: Planing biro Kranj d.o.o., junij 2009)
– Študija osenčenja, št. P114040 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., julij 2009)
– Strokovna ocena vplivov načrtovane prostorske ureditve na okolje, št. 61/1-2009 (izdelal MARBO, d.o.o. Bled, maj 2009)
– Strokovno mnenje požarne varnosti, št. 0099-07-09 PSPV (izdelal EKOsystem d.o.o., julij 2009)
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
6. Povzetek za javnost
7. Spis postopka priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta.
XIII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti)
Po realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta se dopustni posegi na območju določijo v občinskem prostorskem načrtu.
34. člen
(vpogled)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na:
– Občini Tržič, Uradu za urejanja prostora,
– Upravni enoti Tržič, Oddelku za kmetijske, gospodarske in gradbene zadeve.
35. člen
(nadzorstvo)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
36. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-7/2009-34
Tržič, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Tržič
Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti