Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4159. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih, stran 12674.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih
1. Splošno
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Uradni list RS, št. 99/07) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 48/04).
(3) Načrtovana je širitev gramoznice na površini severno od obstoječe v velikosti 10 ha. Na južni strani obstoječe gramoznice se sanira del južnega obrežja obstoječe gramoznice z dodatnim izkopom gramoza ter se uredi prostor za kampiranje za 50 enot z vsemi potrebnimi objekti in rekreacijskimi površinami. Obe površini se bosta urejali fazno.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
(1) V prostorskih sestavinah planov sta obe območji opredeljeni kot območje za širitev gramoznice. Zemljišča načrtovane širitve na severni strani so trenutno kmetijska zemljišča, zemljišča za širitev na južni strani pa gozdna zemljišča. Obe območji neposredno mejita na že izkoriščeno in delno sanirano gramoznico, ki je v pretežnem delu vodna površina. Obravnavano območje leži izven varstvenih ali zavarovanih območij. Do obstoječe gramoznice je urejena električna napeljava, druge gospodarske javne infrastrukture ni.
(2) Pobudo za izdelavo OPPN sta podala investitor SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota za širitev gramoznice in Občina Moravske toplice za ureditev kampa z namenom, da se celotno območje uredi kompleksno, vključno z gradnjo gospodarske javne infrastrukture za umestitev turističnih dejavnosti v predmetnem območju in da se zagotovi sprotna sanacija gramoznice.
3. Območje OPPN
(1) Območje OPPN obsega zemljišče s parcelnimi številkami 2346, 2347, 2342, 2355, od 1089 do 1113, od 936 do 980, 981/1, 981/2, od 982 do 1063, od 901 do 907, od 1318/1 do 1318/4, od 1319 do 1325, 1326/1, 1326/2, od 1327 do 1329, 2354, 2368, 1250, 1251, od 1142 do 1183, od 1209 do 1224, 1257, 1122, 1127/2, 1263/1, 1263/2, 1261/2 in 1262 vse k.o. Ivanci.
(2) Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje OPPN vključijo tudi druge parcele, potrebne za infrastrukturno opremljenost območja in širšega prostora. Območje OPPN se v času postopka priprave lahko spremeni oziroma poveča na območje, ki je za načrtovane namene opredeljeno v prostorskih sestavinah planov.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile načrtovane rešitve in jih zagotovi naročnik so:
– Idejni rudarski projekt, ki vključuje vse tehnične, tehnološke in funkcionalne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– Geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega akta;
– Druge morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora ali upravljavci gospodarske javne infrastrukture v svojih smernicah.
5. Postopek in roki priprave OPPN
(1) Postopek priprave OPPN bo potekal po naslednjih fazah s časovno opredelitvijo:
+-------------------------+--------------------+---------------+
|   Faza postopka   |  Roki brez CPVO  | Roki Z CPVO |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Objava sklepa o začetku |oktober 2009    |        |
|priprave OPPN      |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Priprava osnutka OPPN  |november      |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Pridobitev smernic na  |december      |        |
|osnutek OPPN       |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Dopolnitev osnutka v   |januar 2010     |        |
|skladu z zahtevami iz  |          |        |
|podanih smernic     |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Morebitna priprava    |          |januar,    |
|okoljskega poročila   |          |februar    |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Javno naznanilo o javni |januar       |marec     |
|razgrnitvi        |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Javna razgrnitev z javno |januar, februar   |marec, april  |
|obravnavo        |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Pregled pripomb in    |februar       |april     |
|izdelava stališč     |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Sprejem stališč do    |marec        |maj      |
|pripomb iz javne     |          |        |
|razgrnitve na občinskem |          |        |
|svetu          |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Izdelava predloga OPPN  |marec        |maj      |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Pridobitev mnenj na   |marec, april    |maj, junij   |
|predlog OPPN       |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Sprejem na občinskem   |maj         |avgust     |
|svetu in objava v javnem |          |        |
|glasilu         |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
(2) V primeru, da bo za načrtovane ureditve treba pripraviti dodatne strokovne podlage ali bodo potrebna dodatna usklajevanja z nosilci urejanja, se posamezni roki ustrezno podaljšajo.
6. Nosilci urejanja prostora
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p. 144;
2. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo ter koordinacijo upravnih postopkov, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Arh. Novaka 17, 9000 M. Sobota;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje M. Sobota Lipovci 256/b, 9231 Lipovci;
6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana;
7. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota;
8. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
9. Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota;
10. Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 32b, 9226 Moravske Toplice.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN
Izdelavo OPPN in strokovnih podlag financira investitor SGP Pomgrad GM d.o.o, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.
8. Začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.moravske-toplice.si ter začne veljati z dnem objave. Občina Moravske Toplice pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-00014/2009-1
Moravske Toplice, dne 13. novembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti