Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4149. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Kuzma, stran 12663.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07 in 122/07) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 19. redni seji dne 17. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Kuzma
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, kriteriji in postopki dodeljevanja ter izplačevanja enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Kuzma.
2. člen
Do enkratnih izrednih denarnih pomoči so upravičeni občani in občanke s stalnim prebivališčem v Občini Kuzma.
3. člen
Sredstva za enkratne izredne denarne pomoči se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Kuzma in se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
4. člen
Enkratna izredna denarna pomoč za isti namen se lahko upravičencu podeli enkrat letno.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnih izrednih denarnih pomoči vodi občinska uprava, ki pripravi predlog o višini dodelitve pomoči, o višini pa na podlagi vloge upravičenca in predloženih dokazil, odloči župan Občine Kuzma s sklepom.
5. člen
Enkratna izredna denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen v primerih, ko se ugotovi, da upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. V tem primeru se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
6. člen
Enkratna izredna denarna pomoč je namenjena za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti v primeru izgube zaposlitve, ki je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo preživetje posameznika in ožjih družinskih članov in ki ni nastala po lastni krivdi.
Izredne enkratne denarne pomoči se ob smiselni uporabi tega pravilnika namenjajo tudi za premostitev trenutne materialne ogroženosti, ki je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in ožjih družinskih članov (težje bolezni v družini: telesne, psihosomatske, duševne; elementarne nesreče, tragični dogodki v primeru smrti in podobno).
V primeru elementarnih nesreč se izredna enkratna denarna pomoč lahko dodeli največ v višini desetih minimalnih dohodkov po 31.b členu Zakona o socialnem varstvu.
7. člen
Vlagatelji vložijo zahtevo za dodelitev izredne enkratne denarne pomoči na naslov Občine Kuzma na posebnem obrazcu: Vloga za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči je sestavni del tega pravilnika.
Vlogi so občani dolžni priložiti vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči.
8. člen
Višina enkratne izredne denarne pomoči ne sme presegati višine enkratnega zneska minimalnega dohodka po 31.b členu Zakona o socialnem varstvu, razen v primeru elementarnih nesreč.
9. člen
Kolikor se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, mora prejemnik finančna sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-6/2009-4
Kuzma, dne 17. novembra 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti