Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4172. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta center Vitanje, stran 12687.

Občinski svet Občine Vitanje je na podlagi 61. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradnem listu RS, št. 113/06) na 2. izredni seji dne 19. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta center Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o spremembah in dopolnitvah za ureditveni načrt centra Vitanje, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 28/88, in Uradnem listu RS, št. 10/95 – popr., 33/95 in 57/97, v nadaljevanju: osnovni odlok o UN).
2. člen
V 1. členu osnovnega odloka o UN se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Sestavni del tega odloka je projekt Spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta center Vitanje, ki ga je izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.o.o. Velenje, pod št. projekta 619/09, v oktobru 2009.«
3. člen
V 2. členu osnovnega odloka o UN se na koncu besedil dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Ureditveno območje sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta center Vitanje (v nadaljevanju: spremembe dela UN) predstavljata dve zaključeni območji:
– območje I. na predelu med vodotokom Hudinja in nizom trške pozidave ob glavni trški cesti (območje dotrajanega Kulturnega doma in športnega igrišča); območje zajema parcele 241/1, 241/2, 264/1, 264/2, 264/5 in 264/6 v k.o. Vitanje, v velikosti 1,0031ha;
– območje II. v novem trškem jedru Vitanje, med regionalno cesto Stranice–Gornji Dolič, lokalno cesto na Tičnico ter ob telovadnici osnovne šole; območje zajema parceli št. 61/2 in 62/4 v k.o. Vitanje, v velikosti 0,0605ha.
Kolikor bodo po sprejemu tega odloka izvedene parcelacijske spremembe, se smiselno uporabljajo nove parcelne številke.«
4. člen
V 3. členu osnovnega odloka o UN se na koncu besedil dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Občina Vitanje ima sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03) – v nadaljevanju: planski akt Občine Vitanje.
Celotno ureditveno območje osnovnega UN je v planskem aktu Občine Vitanje, v Urbanistični zasnovi naselja Vitanje (karta 14) uvrščeno v območje urejanja z oznako M2 – Novo trško jedro Vitanja – s pretežno namembnostjo: mešana območja – območja za centralne dejavnosti (oskrbne, storitvene in obrtne – namoteče – dejavnosti).
Načrtovana gradnja novega družbeno kulturnega večnamenskega objekta in njegove zunanje ureditve po predhodni odstranitvi dotrajanega Kulturnega doma na območju I. ter gradnja poslovno stanovanjskega objekta na območju II. sprememb dela UN v projektu iz 2. člena tega odloka je usklajena z namembnostjo, ki jo za obravnavano območje sprememb dela UN določa planski akt Občine Vitanje.«
5. člen
Za 7. členom osnovnega odloka o UN se dodata dva nova člena 7.a člen in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen
(pogoji za ureditveno območje I.)
Na ureditvenem območju I. sprememb dela UN v projektu iz 1. člena tega odloka veljajo za gradnjo in urejanje zemljiških parcel naslednji pogoji:
1. NAČRTOVANA UREDITEV
Ureditveno območje I. sprememb dela UN je funkcionalno neurejeno in oblikovno degradirano območje med vodotokom Hudinja in nizom trške pozidave ob glavni trški cesti. Območje je odmaknjeno od glavne komunikacije v naselju. Obstoječi objekt Kulturni dom je dotrajan in brez posebnih arhitekturno oblikovnih kvalitet. Območje je zaradi teh značilnosti v nasprotju z ugotovljenimi kvalitetami trške obcestne pozidave ter kot tako potrebuje sanacijo.
S spremembo dela UN je na jugozahodnem delu ureditvenega območje I. načrtovana odstranitev dotrajanega objekta Kulturni dom ter umestitev novega družbeno kulturnega večnamenskega objekta (večnamenski objekt), ki bo delno lociran na sedanji lokaciji Kulturnega doma. Na severovzhodnem delu ureditvenega območja I. je načrtovana ureditev obstoječega igrišča kot sanacija območja.
Večnamenski objekt bo dostopen po obstoječem uvozu z glavne trške ulice (Cesta na vasi) na jugovzhodni strani obravnavanega območja. Ob uvozu je načrtovana ureditev parkirišč (okrog 34 parkirnih mest in 2 do 3 parkirna mesta za invalide). V času prireditev se kot parkirne površine uporabljajo zunanje utrjene površine ob objektu, lahko pa tudi površine na območju športnega igrišča, severovzhodno od načrtovanega večnamenskega objekta.
Z zasaditvami se na območju vzpostavijo prehodni in neprehodni zeleni robovi, ki poudarjajo členitev prostora glede na njegovo vsebino oziroma funkcijo na območje večnamenskega objekta ter območje manjšega športnega igrišča z zelenimi površinami. S posebno pozornostjo in ob upoštevanju vodovarstvenih zahtev je potrebno oblikovati prehodni zeleni pas proti potoku Hudinja. Na predelu sedanjega prekinjenega niza obcestne pozidave je načrtovana postavitev kovinske ograje s poudarjenim vhodnim delom kot simbolna ločitev med vsebinami in oblikovalskimi pogoji obravnavanega območja v nasprotju z območjem trške strukture.
Ureditev območja športnega igrišča je lahko izvedena s časovnim zamikom glede na izvedbo ureditve na območju večnamenskega objekta.
2. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
Izhodišča za ureditev območja I. izhajajo iz idejne zasnove umestitve večnamenskega objekta KSEVT (Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij) in smernic Ministrstva za kulturo. Izhodišča so grafično prikazana v prilogi 4.1 v projektu iz 1. člena tega odloka in obsegajo:
– Območje novega večnamenskega objekta in športnih igrišč predstavlja zaključeno celoto, znotraj katere je načrtovana funkcionalna prostorska razdelitev območja na predel večnamenskega objekta in predel športnih igrišč.
– Večnamenski objekt bo lociran na severozahodem, robnem del območja ob potoku Hudinja tako, da bo približan naravnemu zelenemu okvirju na tem delu naselja Vitanje.
– Prostor med ulico in večnamenskim objektom je zasnovan in oblikovan kot večnamenski interni – javni prostor za različne prireditve oziroma dogodke javnega značaja. Del prostora ob ulici je namenjen parkiranju. Območje ob ulici bo zaključeno z ograjo trškega značaja, ki bo definirala ulično linijo.
– Robni deli območja bodo oblikovani kot zeleni, prehodni in neprehodni robovi (zasaditve z drevjem in grmovnicami) tako, da bo dosežena čim večja skladnost z zgodovinskim značajem in drobno strukturo pozidave, na katero mejijo.
Umestitev večnamenskega objekta na zemljiško parcelo:
Pred novogradnjo večnamenskega objekta mora biti izvedena rušitev dotrajanega objekta Kulturni dom.
Lega novega večnamenskega objekta bo delno na lokaciji odstranjenega Kulturnega doma. Nov objekt bo dopolnjeval in prostorsko uravnovešal programe javno – družbenega značaja v naselju. Na jugovzhodni strani bo vizualno vzpostavljen stik z glavno prostorsko dominanto naselja, ki jo predstavlja Cerkev Matere Božje na Hriberci. Na severozahodni strani bo objekt vizualno povezan z okoliškim ozelenjenim gričevjem. Objekt bo tako sestavni, prehodni del grajenega naselja ter hkrati del zelenega sistema v zaledju Vitanja.
Glede na nekoliko odmaknjeno postavitev objekta v zelenje ob robu naselja, bo Vitanje ohranilo svojo urbanistično identiteto. Grajena struktura naselja, zaznavna iz glavnih dostopnih in razglednih točk, bo tako ohranila svojo integriteto in prepoznavnost.
Vsi posegi v prostor (objekti, zunanje ureditve, ograje, ipd.) morajo biti skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) od meje vodnega zemljišča vodotoka Hudinja, to je od zgornjega roba brežine, odmaknjeni 5,00 m razen v primerih, ki jih določa prej navedeni 37. člen.
Večnamenski objekt je načrtovan izven območja poplavnih površin potoka Hudinja. Odmik od roba brežine potoka Hudinje bo pri večnamenskem objektu 11,60 m, pri robu zunanje ureditve ob večnamenskem objektu v pasu proti Hudinji pa 5,00 m.
Dovoljena namembnost v večnamenskem objektu, velikostni in oblikovni pogoji:
Dovoljene dejavnosti v objektu so tiste, ki bodo s svojim programom dopolnjevale lokalne kulturne in družbene aktivnosti ter jih prepletale z dejavnostmi Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij.
Pri oblikovanju objekta in zunanji ureditvi je dovoljena sodobna forma objekta skladno z novim, specifičnim značajem in funkcijo objekta ter izvedba s sodobnimi materiali. V odnosu do sosednjih objektov naj večnamenski objekt odraža svoj potenciran javni značaj kot generator družbenih, kulturnih in znanstvenih aktivnosti. Višinski gabariti objekta morajo slediti najvišjim višinskim gabaritom objektov, ki stojijo v neposredni bližini nove pozidave.
Pogoji za urejanje zunanjih površin:
Zunanji prostor ob večnamenskem objektu se naj ureja glede na njegovo funkcionalno členitev:
– med večnamenskim objektom in glavno trško cesto (Cesta na vasi) bo urejen odprt, tlakovan javni prostor oziroma trg namenjen družabnim prireditvam na prostem; izjemoma ob večjih prireditvah v večnamenskem objektu služi ta prostor kot začasno parkirišče;
– med večnamenskim objektom in potokom Hudinja bo urejen alternativni tip odprtega javnega prostora v zelenem ambientu ob potoku;
– območje športnega igrišča predstavlja tretji tip javnega zunanjega prostora v funkciji športnih in rekreacijskih dejavnosti manjšega obsega v naselju Vitanje.
Postavitev pomožnih objektov je dovoljena le na območju športnega igrišča za potrebe celotnega ureditvenega območja I.
Tolerance:
Dovoljena so manjša odstopanja pri umeščanju večnamenskega objekta, pri tlorisnem obsegu športnega igrišča ter pri umestitvi kovinske ograje s pogojem, da so izhodišča za ureditev območja I. v celoti upoštevana.
Odstopanja so možna pri poteku tras in dimenzioniranju komunalnih, energetskih in teleprenosnih vodov, če se rešitve v fazi izdelave PGD dokumentacije izkažejo kot ustreznejše in ne predstavljajo spremembe izhodišč in pogojev za urejanje območja I.
Posebni pogoji:
Pri izdelavi projektne dokumentacije za posege na območju I. je potrebno uskladiti projektne rešitve z določili tega odloka ter s pogoji pristojnih služb za varstvo kulturne dediščine in varstvo voda.
K projektni dokumentaciji je potrebno pridobiti poleg drugih predpisanih soglasij še soglasje Občine Vitanje, pristojnih služb za varstvo kulturne dediščine in varstvo voda. Za posege v 5 m pasu ob potoku Hudinja je potrebno pridobiti še soglasje pristojne službe za varstvo in ohranjanje narave.
3. POGOJI ZA PROMETNO, ENERGETSKO, KOMUNALNO IN DRUGO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO
Promet:
Ureditveno območje I. sprememb dela UN se prometno napaja preko obstoječega dovoza z glavne ceste (Cesta na vasi) na jugovzhodni strani obravnavanega območja.
Ob uvozu na območje I. je načrtovana ureditev parkirišč (okrog 34 parkirnih mest in 2 do 3 parkirna mesta za invalide). V času prireditev se kot parkirne površine uporabljajo zunanje utrjene površine ob večnamenskem objektu lahko pa tudi površine na območju športnega igrišča. Ob uvozu je potrebno uskladiti ureditev oziroma razporeditev uvoza in parkirnih prostorov z zahtevami tehničnih predpisov za izvedbo avtobusnega postajališča ob Cesti na vasi.
Kanalizacija:
Ob izdelavi projektne dokumentacije za večnamenski objekt je potrebno odvajanje in čiščenje odpadnih vod načrtovati v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki jih izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08) in Uredbo o emisiji snovi in topolote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).
Fekalna kanalizacija iz obstoječega Kulturnega doma je izvedena z odvodom v greznico, ki bo odstranjena istočasno z objektom.
Za odvod fekalnih vod je predvideno priključevanje večnamenskega objekta na izveden kolektor, ki poteka severozahodno od objekta, na jašek 22 (4387, 454,94) v oddaljenosti okrog 18m od roba nčrtovanega objekta. Kolektor bo v funkciji predvidoma v letu 2010.
Padavinske in odpadne vode s povoznih površin bodo speljane preko cestnih rešetk in lovilca olj delno v javno meteorno kanalizacijo, ki poteka ob glavni cesti ob jugovzhodnem robu območja I., delno pa v potok Hudinja na severozahodnem robu območja. Padavinske vode s strehe večnamenskega objekta bodo speljane preko peskolovov v potok Hudinja.
Padavinske vode z ureditvenega območja I. bodo prioritetno ponikovane, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven območja vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje zaradi sestave tal ne bo možno, je potrebno padavinske vode speljati v površinski odvodnik.
Za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z ureditvenega območja I. je odvajanje padavinskih vod predvideno z zatravitvijo zelenih površin in z izvedbo s travnimi ploščami na tistih parkirnih površinah, ki mejijo na zelene prehodne pasove. V primeru, da prej navedeni ukrepi ne zagotovljajo v celoti zadrževanja površinskih vod pred iztokom v površinski odvodnik, je potrebno dodatno izvesti zadrževalnik, ki je lahko umeščen na območju športnih igrič.
Vodovod:
V obstoječem Kulturnem domu je že vodovodni priključek. Novo priključevanje večnamenskega objekta bo izvedeno preko preko termo jaška, ki mora imeti pohodni pokrov na območju utrjenih zunanjih površin in ki bo lociran izven objekta.
Elektro omrežje in javna razsvetljava:
V obstoječem Kulturnem domu je že priključek na elektro omrežje. Za novo priključevanje večnamenskega objekta KSEVT na elektroenergetsko omrežje je potrebno upoštevati pogoje upravljalca Elektro Maribor d.d., ki izhajajo iz smernic št. 06-/L/B-2978/09, in sicer:
a) Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo pri Elektro Maribor d.d., OE Slovenska Bistrica.
b) Na mestih križanj in približevanj večnamenskega objeta z elektroenergetskimi vodi in napravami je potrebno pri projektiranju in gradbenih delih upoštevati pravilnik in tipizacijo:
– Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Uradni list SFRJ, št. 51/73) – za nizkonapetostne vode;
– Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetost 1kV, 10kV in 20KV (Tipizacija DES, januar 1981).
c) V primeru, da zahtev iz zgoraj navedenega pravilnika in tipizacije ne bo mogoče izpolniti in izvesti, se morajo vodi prestaviti na novo lokacijo, za kar je potrebno:
– pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov;
– pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.
č) Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav mora biti zagotovljen nadzor s strani Elektro Maribor d.d., OE Slovenska Bistrica.
d) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja, zaščita in prestavitev elektroenergetskih vodov) je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, predpisi, standardi in veljavno tipizacijo, ter pridobiti gradbeno dovoljenje.
e) V fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za objekte morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Maribor d.d. pravico vpisa služnostne pravice v zemljiško knjigo za gradnje in vzdrževanje infrastrukture.
f) Investitorje v ureditvenem območju dela UN center Vitanje iz 2. člena tega odloka bremenijo stroški morebitnih prestavitev elektroenergetskih vodov, ki so last Elektro Maribor d.d.. Za vse elektroenergetske vode in objekte v prej navedenem ureditvenem območju morajo posamezni investitorji objektov na svoje stroške pri Elektro Maribor d.d. pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo. Investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.
g) V skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in 70/08) in 13. členom Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02) si morajo investitorji posameznih objektov pred izdajo gradbenih dovoljenj za objekte pridobiti soglasje za priključitev, v katerih bodo natančno določeni vsi pogoji za priključitev objetov na distribucijsko omrežje.
Telefonsko omrežje in CATV:
Priključki se načrtujejo skladno s pogoji upravljavcev, ki jih podajo v postopku priprave projektne dokumentacije za posege v prostor, izvedejo pa na osnovi izdanega upravenga dovoljenja na osnovi soglasij upravljavcev k projektni dokumentaciji.
Odpadki:
Komunalni odpadki naj se zbirajo na za to določenem mestu v okviru funkcionalnega območja. Prostor za smetnjake mora biti izveden kot betonska ploščad s treh strani omejena z montažnim AB zidom v višini tipskih kontejnerjev. Odpadke bo redno odvažala za to pooblaščena organizacija, s katero bo lastnik zemljiške parcele sklenil ustrezno pogodbo. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki.
Ogrevanje:
Obstoječi Kulturni dom se ogreva preko obstoječega priključka do kotlovnice, ki je izven ureditvenega območja sprememb in dopolnitev UN, na parceli št. 230, k.o. Vitanje. Toplovodni preključek poteka po parceli št. 236, k.o. Vitanje.
Novi večnamenski objekt je glede na kapacitete potrebne ogrevalne moči mogoče ogrevati preko obstoječega priključka, po predhodni preveritvi tehnične ustreznosti priključka. Alternativna možnost je izvedba ogrevanja in hlajenja objekta ob upoštevanju sodobnih tehnologij.
4. POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
Varstvo okolja:
Upoštevajo se pogoji, ki so za varstvo okolja določeni v 7.b členu tega odloka.
Ohranjanje narave:
Ureditveno območje I. sprememb dela UN meji na severozahodni strani na območje potoka Hudinja, ki je opredeljeno kot naravna vrednota. Za posege v 5 m pasu ob potoku Hudinja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo in ohranjanje narave.
 
Varstvo kulturne dediščine:
VARSTVO KULTURNEGA SPOMENIKA
Ureditveno območje I. sprememb dela UN leži v območju varstva kulturne dediščine Vitanje – Trško jedro (EŠD 827), ki je razglašeno z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Vitanje (Uradni list RS, št. 8/99, 2/01 in 87/01). Za območje spomenika velja varstveni režim, ki določa varovanje območja v vseh njegovih vidnejših sestavinah, dovoljena dejavnost naj bo v skladu s spomeniško funkcijo območja, za vse posege na območju spomenika so potrebni pogoji in soglasje pristojne službe.
 
VARSTVO ARHEOLOŠKE DEDIŠČINE
Območji urejanja I. in II. se nahajata izven zavarovanih območij arheološke nepremične kulturne dediščine, vendar v robnih delih naselbinskega spomenika Vitanje – Trško jedro (EŠD 827).
Arheološki potencial obravnavanega območja ni znan, obstaja pa možnost najdb arheoloških ostalin, zato je smiselno izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala. V primeru, da predhodnih arheoloških raziskav ne bo mogoče opraviti pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 55. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08) omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Investitor oziroma odgovorni vodja gradbišča mora o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS, OE Celje vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
V skladu z določili 31. člena ZVKD-1 je za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine pristojen minister za kulturo Republike Slovenije.
5. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Upoštevajo se pogoji, ki so za rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami določeni v 7.b členu tega odloka.
6. PARCELACIJA
Na ureditvenem območju I sprememb dela UN se zemljiške parcele določijo skladno s funkcionalno prostorsko razdelitvijo območja I. na dva predela: območje večnamenskega objekta in območje športnih igrišč: Po potrebi se lahko določijo manjše zaključene zemljiške parcele znotraj osnovne delitve območja, če je to ustrezno za funkcioniranje območja.
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
S spremembo dela UN je za območje I. v 1. etapi načrtovana odstranitev objekta Kulturni dom ter v 2. etapi gradnja novega večnamenskega objekta s pripadajočimi zunanjimi ureditvami (izvedbe priključkov na javno infrastrukturo in zunanje ureditve).
Ureditev območja športnega igrišča je lahko izvedena s časovnim zamikom glede na izvedbo ureditve na območju večnamenskega objekta.
8. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE SPREMEMB DELA UN
Za temeljenje večnamenskega objekta pridobi investitor geotehnične pogoje pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo.
Investitor mora pri gradnji upoštevati pogoje gradbenega dovoljenja, ki temeljijo na pogojih odloka o spremembah dela UN in plačati sorazmerni del stroškov komunalne ureditve obravnavanega območja, ki ga v skladu z Zakonom o stavbnih zemljiščih določi Občina Vitanje.
7.b člen
(pogoji za ureditveno območje II.)
Na ureditvenem območju II. sprememb dela UN v projektu iz 1. člena tega odloka veljajo za gradnjo in urejanje zemljiške parcele naslednji pogoji:
1. NAČRTOVANA UREDITEV
Ureditveno območje II. sprememb dela UN se prometno napaja z lokalne ceste na Tičnico. Priključevanje na regionalno cesto Stranice–Zgornji Dolič ni predvideno. Znotraj območja je ob predvidenem objektu načrtovana izvedba 4 parkirnih mest za poslovni in stanovanjski del objekta. Načrtovana je odstranitev dveh dotrajanih objektov ter gradnja novega poslovno stanovanjskega objekta s pripadajočimi zunanjimi ureditvami (izvedbe priključkov na javno infrastrukturo in ureditve za varovanje okolja).
2. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
Predlog zemljiške parcele ter umestitev objekta znotraj nje se navezuje na obstoječo razpostavitev sosednjih objektov, s čimer se ohranja historična parcelacija. Pri oblikovanju se pogoji navezujejo na dejstvo, da leži zemljišče v zavarovanem območju kulturnega spomenika jedra Vitanja ter v varovalnem pasu regionalne ceste.
UMESTITEV OBJEKTA NA ZEMLJIŠKO PARCELO:
Pred novogradnjo poslovno-stanovanjskega objekta mora biti izvedena rušitev dveh dotrajanih obstoječih objektov bruto tlorisnih dimenzij 14,8 m x 12,5 m (objekt 1) ter 11,8 m x 8,5 m (objekt 2).
Lega novega poslovno stanovanjskega objekta na zemljišču je prilagojena velikosti ter obliki gradbene parcele. Glede na lokacijo parcele, ki leži ob križišču dveh trških ulic, je objekt postavljen tako, da masa novega objekta sledi urbanistični zasnovi komunikacij.
Daljša stranica tlorisa je vzporedna z glavno komunikacijo oziroma vzporedna z objekti, ki stojijo ob ulici SZ od načrtovane gradnje. Gradbena linija je zaradi konfiguracije terena (parcela za okrog 1,3 m višja od ulice in obzidana s škarpo) in za zagotovitev prometno varnostnih pogojev odmaknjena od ulice za okrog 5,0 m.
Načrtovani odmiki predvidenega poslovno stanovanjskega objekta od parcelnih mej so opredeljeni v projektu iz 2. člena tega odloka. Načrtovana lega objekta ne bo motila sosednje posesti in bo zagotavljala vzdrževanje ter uporabo objekta.
DOVOLJENA NAMEMBNOST V OBJEKTU, VELIKOSTNI IN OBLIKOVNI POGOJI:
Dovoljene dejavnosti v objektu so:
– v kletni etaži slaščičarna in pisarniški prostor (podpora in implementacija poslovnih sistemov);
– v nadstropju stanovanjski prostori;
– v izkoriščenem podstrešju možnost izvedbe stanovanjskih prostorov.
Pogoji za oblikovanje poslovno stanovanjskega objekta:
TLORISNA ZASNOVA: pravokotnik z daljšo stranico vzporedno z regionalno cesto
BRUTO TLORISNE DIMENZIJE: 18,55 m x 13,80 m
Dimenzije po delih objekta:
– osnovni tloris pravokotne zasnove: 18,55 m x 13,80 m
– nadstrešek na JZ strani objekta:5,00 m x 1,50 m.
ETAŽNOST OBJEKTA: pritličje (P) + nadstropje (1) + izkoriščeno podstrešje (IP) s pogojem, da višina kolenčnega zidu ne presega 0,60 m.
VIŠINSKE KOTE:
– kota pritličja = +-0,00 m (= absolutna višina: 460,55 m)
– višina slemena = + 11,47 m.
STREHA: Osnovni pravokotni tloris bo pokrivala simetrična dvokapnica naklona 40° členjena po dolžini (13,10 m in 4,45 m) z dvema različno visokima slemenoma. Sleme strehe bo potekalo vzporedno z daljšo stranico osnovnega tlorisa in bo vzporedno s slemeni sosednjih uličnih objektov. Streho je na zatrepih možno zaključiti s čopi. Podstrešje je možno osvetliti z izvedbo oken na zatrepih ter z izvedbo strešnih odprtin. Možna je izvedba tradicionalnih odprtin (kukrli ali line) ali izvedba sodobnih strešnih oken v ravnini strehe. Kombinacija različnih tipov strešnih odprtin ni ustrezna. Kritina mora biti opečna.
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE ZUNANJŠČINE: mora slediti tradicionalnim arhitekturnim značilnostim gradnje v naselju – osno simetrična fasada, lahko s strešnim vencem, izvedenem v ometu, lesena, masivna vhodna vrata ter tradicionalna, lesena, dvokrilna, pokončna okna. Na oknih je zaželena izvedba členitve (na križ ali na šest polj).
FINALNA OBDELAVA FASAD OBJEKTA: mora biti izvedena v klasičnem ometu. Barve ometa morajo biti skladne z barvami fasadnih ometov sosednje pozidane strukture, zato je obvezna izbiro naravnih, svetlih in umirjenih barvnih tonov. Uporaba intenzivnih barvnih tonov ni dovoljena.
Pogoji za urejanje zunanjih površin:
Ob objektu naj se zagotovijo optimalne funkcionalne tlakovane površine za parkiranje in manevriranje do štirih vozil ter za zagotovitev vhodov v objekt.
Zunanja ureditev mora biti usklajena s trško-vaškim značajem naselja. Potrebno se je izogibati večjih asfaltiranih površin. Ureditev dvorišča naj se izvede s tlakovanjem z naravnimi materiali (mačje glave, granitne kocke, kamnite plošče iz avtohtonih kamnov ali manjše betonske plošče) v kombinaciji z zelenicami in avtohtonim listopadnim drevjem.
Postavitev pomožnih objektov ni dovoljena. Po potrebi je dovoljena le izvedba lahkih nadstrešnic nad parkirnimi prostori oziroma za zavarovanje utrjenih zunanjih površin brez poseganja v zelene površine. Morebitna izvedba nadstrešnic mora biti načrtovana in izvedena skladno s smernicami in pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Tolerance (odstopanja od načrtovanih rešitev v spremembi dela UN):
Odstopanja od načrtovanih rešitev za poslovno stanovanjski objekt niso dovoljena.
Odstopanja so možna le pri poteku tras in dimenzioniranju komunalnih, energetskih in teleprenosnih vodov, če se rešitve v fazi izdelave PGD dokumentacije izkažejo kot ustreznejše in ne predstavljajo spremembe zazidalne zasnove za poslovno stanovanjski objekt.
3. POGOJI ZA PROMETNO, ENERGETSKO, KOMUNALNO IN DRUGO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO
Promet:
Ureditveno območje II. sprememb dela UN se prometno napaja z lokalne ceste na Tičnico. Priključevanje na regionalno cesto Stranice–Zgornji Dolič ni predvideno. Znotraj območja, na platoju pred objektom je načrtovana izvedba parkirnih mest (4PM+10% za obiskovalce) za poslovni in stanovanjski del objekta. Dovoz bo izveden z ceste s parc. št. 418 k.o. Vitanje v širini 4,00 m z zavijalnim radijem 4,00 m.
Kanalizacija:
Fekalne odpadne vode bodo odvajane v obstoječo javno fekalno kanalizacijo, na katero se bo izvedel priključek na obravnavani parceli s parc. št. 61/2, k.o. Vitanje.
Iz utrjenih površin se deževnica zajema s pomočjo linijskega požiralnika (cestnih rešetk) in je preko lovilca olj vodena v zadrževalnik meteorne vode in naprej v meteorno kanalizacijo, ki je v hodniku za pešce. Meteorna kanalizacija je iz streh speljana v peskolovce ob objektu in katerih odvodi se izvedejo v zadrževalnik meteorne vode in naprej v meteorno kanalizacijo.
Prispevna površina stavbe in utrjenih površin skupaj je 160 m2.
– prispevna površina: F = 160 m2
– intenziteta padavin: i = 180 l/s,ha = 0.018l/s,m2
– količina padavinskih voda (DIN 1999, 2. del, tabela 1): Φ = F x i = 2,88l/s.
Glede na 15 minutno intenzivno deževje oziroma količino meteorne vode je potreben zadrževalnik volumna min. 2,6 m3. Ob upoštevanju zahteve po rezervni prostornini (min. 10%), svetlih merah zadrževalnika in vgradnji zaščitnega pokrova se predvidi zadrževalnik meteorne vode prostornine 3,0 m3.
Javna meteorna kanalizacija je speljana v smeri SV–JZ ob V robu obravnavanih parcel s parc. št. 61/2 in 62/4, k.o. Vitanje. Priključitev na javno meteorno kanalizacijo bo izvedena preko kanalnega jaška, ki je lociran na parc. št. 61/5 k.o. Vitanje.
Vodovod
Priključitev poslovno-stanovanjskega objekta na krajevno vodovodno omrežje je načrtovana preko termo jaška, ki bo izveden na parceli s parc. št. 62/4, k.o. Vitanje, iz V strani objekta. Glavni vod ø100 poteka preko parcele s parc. št. 62/5, k.o. Vitanje, preko parcele s parc. št. 62/4, k.o. Vitanje ter naprej po parceli s parc. št. 418, k.o. Vitanje.
Elektro omrežje in javna razsvetljava:
Poslovno-stanovanjski objekt se priključi na obstoječe omrežje pod pogoji elektro distribucije.
V skladu s projektnimi pogoji Elektro Maribor (Soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje št.: 545205 z dne 5. 9. 2008) je predviden objekt možno priključiti na NN omrežje I-04 OMARICA VITANJE v transformatosrki postaji T-058 VITANJE 1.
Priključni vod je obstoječ. Številka merilnega mesta je 248253. Ob objektu na robu parcele na stalno dostopnem mestu je nameščena priključna merilna omarica (PMO), na prostostoječem betonskem podstavku in samostojnem temelju.
Predvideni dovodni kabel NAYY-J 4x35+2,5 mm2 do PMO se položi v terenu v skladu z določili o polaganju NN kablov na globini 0,8m pod terenom. V PMO se namesti merilna garnitura el. števca (direktni trofazni števec energije z dajalnikom impulza Tipp ISKRA MT372-D1A54-485 ali ISKRA MT371-D1A54), stikalne ure in glavnih varovalk objekta.
Glede na velikost, namembnost, način ogrevanja objekta se predvidi odjem el. energije 2x20A. Sistem napajanja je TT. Od PMO do hišnega razdelilnika +NDp se položi kabel NYY-J 4x10 mm2 v zaščitni cevi. Kabel se položi delno v terenu, delno podometno. Elektro inštalacija objekta je predvidena po izvedbi.
Telefonsko omrežje in CATV:
Po potrebi se izvedejo priključki poslovno stanovanjskega objekta na telefonsko omrežje in omrežje CATV skladno s pogoji upravljavcev obeh omrežij.
Odpadki:
Komunalni odpadki naj se zbirajo na za to določenem mestu ob uvozu. Prostor za smetnjake mora biti izveden kot betonska ploščad s treh strani omejena z montažnim AB zidom v višini tipskih kontejnerjev. Odpadke bo redno odvažala za to pooblaščena organizacija, s katero bo lastnik zemljiške parcele sklenil ustrezno pogodbo. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki.
Ogrevanje:
Ogrevanje objekta je predvideno s pomočjo lesne biomase, peči in radiatorjev.
Za centralno ogrevanje v poslovno-stanovanjskem objektu se predvidi kotlovnica. Energent je lahko lesna bomasa, kurilno olje ali plin. Izvedba cistern za energent mora biti skladna s Pravilnikom o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/1967; SRS, št. 18/1977) oziroma s Pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91, 114/04). Uporaba trdih kuriv ni dovoljena.
4. POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
Varstvo okolja:
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objekta, je potrebno začasno deponirati na površini lastne ali druge zemljiške parcele (dogovorno z njenim lastnikom), ki ne bo v območju vplivov gradbenih del, po končani gradnji objekta pa se uporabi za urejanje zelenic.
Pri lociranju poslovno-stanovanjskega objekta so glede na razpoložljivi prostor v okviru ureditvenega območja II. sprememb dela UN upoštevani optimalni odmiki med objekti s stališča osončenja oziroma osenčenja le-teh.
Predvideni objekt ne bo bistveno povečal onesnaženosti zraka. Centralno ogrevanje objekta bo zagotovljeno z lastno kotlovnico (energent: lesna biomasa, kurilno olje ali plin). Izvedba kotlovnic in cistern za energent mora biti skladna s pravilniki in standardi.
Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so na osnovi 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, v nadaljevanju: Uredba) določene na naslednje stopnje varstva pred hrupom: za ureditveno območje sprememb dela UN in za vsa sosednja območja je določena III.stopnja varstva pred hrupom za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljevanju: III. območje varstva pred hrupom): na območju stanovanj (splošne stanovanjske površine in stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi).
Skladno z 5. členom uredbe so za to območje varstva pred hrupom določene naslednje mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa:
+---------------+------------------------+---------------------+
|Območje varstva|Mejne vrednosti     |Kritične vrednosti  |
|pred hrupom  |kazalcev hrupa     |kazalcev hrupa    |
|        +-----------+------------+----------+----------+
|        |L(noč)   |L(dvn) (dBA)|L(noč)  |L(dvn)  |
|        |(dBA)   |      |(dBA)   |(dBA)   |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
|III. območje  |50     |60     |59    |69    |
+---------------+-----------+------------+----------+----------+
Skladno s 3. členom uredbe, s spremembo dela UN načrtovane ureditve niso opredeljene kot nov vir onesnaževanja s hrupom.
Kot delna protihrupna in vizualna ločitev znotraj ureditvenega območja II. se smatra zasaditev zelenic.
Ohranjanje narave:
Obravnavano zemljišče ne sega v območje naravnih vrednot, pričakovanih naravnih vrednot, območje tudi ni evidentirano kot ekološko pomembno, niti ni zavarovano območje. Ureditveno območje II. torej nima posebnega statusa na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave, tako z vidika naravnih vrednot, kot z vidika biotske raznovrstnosti.
 
Varstvo kulturne dediščine:
VARSTVO KULTURNEGA SPOMENIKA
Ureditveno območje II. sprememb dela UN leži v območju varstva kulturne dediščine Vitanje – Trško jedro (EŠD 827), ki je razglašeno z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 8/99, 2/01 in 87/01). Varstveni režim je enak kot za območje I., ki je določen v 7.a členu tega odloka.
 
VARSTVO ARHEOLOŠKE DEDIŠČINE
Upoštevajo se pogoji, ki so za varstvo arheološke dediščine določeni v 7.a členu tega odloka.
5. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Varstvo pred požarom:
Za predvideni objekt je potrebno na osnovi izračuna požarne obremenitve pri projektiranju upoštevati take materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Za takojšnje gašenje začetnih požarov je potrebno v objektih predvideti ustrezna ročna gasilna sredstva in naprave.
Pogoji za zaščito in reševanje:
Za zaščito in reševanje pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je dovoljeno graditi ustrezne varovalne objekte. Pri njihovi gradnji je potrebno dosledno upoštevati normative in potrebno varnostno opremo ter izvajati vse predpisane ukrepe, ki omogočajo vso možno zaščito.
6. PARCELACIJA
Ureditveno območje II. sprememb dela UN predstavlja obenem tudi zemljiško parcelo za poslovno stanovanjski objekt.
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
S spremembo dela UN je za ureditveno območje II. v 1. etapi načrtovana odstranitev dveh dotrajanih objektov (1 in 2) ter v 2. etapi gradnja novega poslovno stanovanjskega objekta s pripadajočimi zunanjimi ureditvami (izvedbe priključkov na javno infrastrukturo in ureditve za varovanje okolja).
8. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE SPREMEMB DELA UN
Za temeljenje poslovno-stanovanjskega objekta pridobi geotehnične pogoje lastnik zemljiške parcele oziroma investitor pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo.
Investitorji morajo pri nameravani gradnji upoštevati pogoje gradbenega dovoljenja, ki temeljijo na pogojih odloka o spremembah dela UN in plačati sorazmerni del stroškov komunalne ureditve obravnavanega območja, ki ga v skladu z Zakonom o stavbnih zemljiščih določi Občina Vitanje.
9. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
Odstopanja od načrtovanih rešitev za poslovno-stanovanjski objekt niso dovoljena.
Odstopanja so možna le pri poteku tras in dimenzioniranja komunalnih, energetskih in teleprenosnih vodov, če se rešitve v fazi izdelave PGD dokumentacije izkažejo kot ustreznejše in ne predstavljajo spremembe zazidalne zasnove za poslovno stanovanjski objekt.
10. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKE UREDITVE TER ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ
Lastnika obravnavanih parcel sta naročnika sprememb dela UN: Makovšek Mitja in Alfonz, Sp. Dolič 8A, 3205 Vitanje.
Po sprejetju Odloka o spremembah dela UN na občinskem svetu ter objavi v uradnem glasilu je gradnja poslovno-stanovanjskega objekta prepuščena lastnikom zemljiške parcele. V primeru, da se gradnja ne izvede v roku 5 let od uveljavitve odloka si Občina Vitanje pridržuje pravico spremeniti predmetni prostorski akt.
11. STROŠKI KOMUNALNEGA OPREMLJANJA
Stroški komunalnega opremljanja za potrebe poslovno-stanovanjskega objekta bremenijo investitorja Makovšek Mitjo in Alfonza, Sp. Dolič 8A, 3205 Vitanje.«
6. člen
Vsi drugi členi osnovnega odloka o UN, ki s tem odlokom niso bili spremenjeni, ne veljajo za ureditveno območje sprememb dela UN v projektu iz 2. člena tega odloka.
7. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse pogoje iz smernic in mnenj, ki so sestavni del projekta iz 2. člena tega odloka.
8. člen
Z dnem sprejetja tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN center Vitanje (Uradni list RS, št. 59/06) v tistih delih, ki se nanašajo na ureditveno območje I sprememb dela UN oziroma za parcele 241/1, 241/2, 264/1, 264/2, 264/5 in 264/6 v k.o. Vitanje.
9. člen
Projekt iz 2. člena tega odloka je stalno na vpogled pri pristojnih službah Občine Vitanje in Upravni enoti Slovenske Konjice.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija Republike Slovenije.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2009-20
Vitanje, dne 19. novembra 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti