Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4171. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja 1 C2 ZN – Bistrica – Nakupovalni center, stran 12685.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št 95/07) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 25. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja 1 C2 ZN – Bistrica – Nakupovalni center
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja 1 C2 ZN – Bistrica – Nakupovalni center in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Na območju opremljanja 1 C2 ZN – Bistrica – Nakupovalni center gre za izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč s komunalno opremo in posodobitev obstoječe komunalne infrstarukture (cestno omrežje državnega pomena).
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški opremljanja so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Zemljišče namenjeno za gradnjo je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
3. člen
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo komunalne opreme na obračunskem območju. Vrsta komunalne opreme je opisana v tabeli 1.
Tabela 1: Skupni stroški komunalnega opremljanja za območje urejanja 1 C2 ZN – Bistrica – Nakupovalni center:
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
| Vrsta komunalne opreme: | % na GOI | Delež na |  Ocena  |
|             |  dela  | celoto | investicije |
|             |      |     | na dan 31. |
|             |      |     |  7. 2009  |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Ureditev cestnega    | 54,64%  | 47,10% | 217.908,30 |
|priključka (utrjene   |      |     |       |
|prometne površine)    |      |     |       |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Izvedba meteorne     |  6,47%  |  5,58% | 25.820,32 |
|kanalizacije       |      |     |       |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Javna razsvetljava    |  8,49%  |  7,32% | 33.853,78 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Prestavitev NN voda   |  4,04%  |  3,49% | 16.130,40 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Skupaj GOI stroški    |      | 63,49% | 293.712,80 |
|cestnega priključka   |      |     |       |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Opremljanje gradbene   |      |     |       |
|parcele         |      |     |       |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Fekalna kanalizacija   |  3,89%  |  3,35% | 15.500,00 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Meteorna kanalizacija  |  3,61%  |  3,11% | 14.406,15 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Elektrika – NN vod    |  2,76%  |  2,38% | 11.000,00 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Telekomunikacije     |  3,11%  |  2,68% | 12.400,00 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Vodovod         | 11,48%  |  9,90% | 45.800,00 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Plinovod         |  1,50%  |  1,30% |  6.000,00 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Skupaj GOI        |      | 22,72% | 105.106,15 |
|infrastruktura objekt  |      |     |       |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Skupaj stroški gradnje  | 100,00% | 86,21% | 398.818,95 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Nepredvidena dela    |  5,00%  |  4,31% | 19.940,95 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Projektna dokumentacija |  3,00%  |  2,59% | 11.964,57 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Geodetski posnetek    |  2,50%  |  2,16% |  9.970,47 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Inženiring        |  3,00%  |  2,59% | 11.964,57 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|Nadzor          |  2,50%  |  2,16% |  9.970,47 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|             |      | 13,79% | 63.811,03 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
|SKUPAJ          | 116,00% | 100,00% | 462.629,98 |
+-------------------------+-----------+----------+-------------+
Stroški morebitnega odkupa zemljišč in služnostih pravic se v izračunu skupnih stroškov ne upoštevajo. Pri izračunu se upoštevajo cene na dan 31. julij 2009. Vse vrednosti se upoštevajo brez DDV.
Podlaga za odmero komunalnega prispevka v obračunskem območju je višina predvidenih obračunskih stroškov komunalne opreme (Tabela 1). Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Obračunski stroški opremljanja za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij.
Za obravnavano območje ni predvidenih drugih virov financiranja, tako da celoten strošek investicije v načrtovano komunalno opremo bremeni zavezance za plačilo komunalnega prispevka, ki morajo sorazmerni znesek obračunskih stroškov poravnati oziroma skleniti pogodbo o opremljanju pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Zavezancu, ki se mu izboljša opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba, se odmeri komunalni prispevek samo za izboljšavo opremljenosti stavbnega zemljišča.
III. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA m2 ZEMLJIŠČA NAMENJENEGA ZA GRADNJO IN NA m2 NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV
4. člen
Tabela 2: Preračun obračunskih stroškov na enoto m2:
+-------------------------------------------+------------------+
| Cena/m2 zemljišča namenjenega za gradnjo |   Stroški   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Obračunski stroški komunalne opreme za   |   462.629,98 €|
|obračunsko območje (območje        |         |
|za centralne dejavnosti)          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Prispevna stopnja zavezanca (ps)      |       1,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Površina obračunskega območja       |    5.913,00 m2|
+-------------------------------------------+------------------+
|Površina neto tlorisnih površin objekta  |    1.392,83 m2|
+-------------------------------------------+------------------+
|Indeksirani stroški opremljanja parcel   |    78,24 €/m2|
|(Cpi1)                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Indeksirani stroški opremljanja objektov  |    332,15 €/m2|
|(Cpi2)                   |         |
+-------------------------------------------+------------------+
Površina celotnega območja, ki se v območju urejanja Zvirče komunalno opremlja v enem obračunskem območju meri 7.792,95 m2. Del tega območja zajema površine javne prometne infrastrukture.
Površina obračunskega območja znaša 5.913 m2.
Vrednost gradbene izgradnje komunalne infrastrukture in stroški nadzora, tehničnega svetovanja in gradbenega inženiringa znaša 462.629,98 €, preračunano na nivo cen 31. julij 2009.
Znesek stroškov načrtovane komunalne opreme na m² zemljišča, predvidenega za pozidavo znaša 78,24 €/m².
Znesek stroškov načrtovane komunalne opreme na m² neto tlorisne površine objektov znaša 332,15 €/m².
IV. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek načrtovane komunalne opreme se izračunava po naslednji formuli:
KP(i) = (A(parcela) x C(pi1) x D(pi)) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x C(ti1) x D(ti))
KP(i)       znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme
         na posameznem obračunskem območju,
A(parcela)    površina parcele,
C(pi)       obračunski stroški, preračunani na m2
         zemljišča predvidenega za gradnjo na
         obračunskem območju za posamezno vrsto
         komunalne opreme,
D(p)       delež zemljišča predvidenega za pozidavo
         pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost)   faktor dejavnosti,
A(tlorisna)    neto tlorisna površina objekta,
C(ti)       obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne
         opreme,
D(t)       delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka,
i         posamezna vrsta komunalne opreme.
6. člen
Zavezancu, ki se mu izboljša opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba, se odmeri komunalni prispevek samo za izboljšavo opremljenosti stavbnega zemljišča. V primeru izboljšanja komunalne opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo se zavezancem komunalni prispevek odmerja v skladu s sedmim odstavkom 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07). Pristojni organ občinske uprave izda odločbo po uradni dolžnosti.
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (D(pi) in D(ti))
S tem odlokom se določi, da je razmerje med delom zemljišča predvidenega za pozidavo in merilom neto tlorisne površine predvidenih objektov (D(pi) in D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka D(pi):D(ti) = 0,5:0,5.
Faktor dejavnosti (k(dejavnost))
Glede na načrtovano gradnjo kanalizacijskega omrežja se s tem odlokom določi faktor dejavnosti – K(dejavnost) = 1.
Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka
Olajšave za zavezance in oprostitve za plačilo komunalnega prispevka niso predvidene.
Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo pri plačilu komunalnega prispevka
Znižanje komunalnega prispevka zaradi minulih vlaganj investitorja v komunalno opremo je možno, kadar je ugotovljeno, da je investitor v preteklosti sam financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture. Prav tako se plačilo komunalnega prispevka zniža za predvidena vlaganja za katera zavezanec z občino sklene ustrezno pogodbo.
Indeksiranje stroškov opremljanja
Izračunana vrednost C(pi) in C(ti) velja na dan 31. julij 2009. Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se pri izračunu komunalnega prispevka na dan izračuna revalorizirajo z indeksi cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
8. člen
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo plačati sorazmerni del komunalnega prispevka Občini Tržič ali skleniti z Občino Tržič pogodbo o opremljanju za izgradnjo komunalne infrastrukture.
(2) Investitor mora infrastrukturo zgraditi, zanjo pridobiti uporabno dovoljenje in jo predati Občini Tržič oziroma upravljavcem posamezne infrastrukture.
VI. NAMENSKA PORABA SREDSTEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja na območju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Osnova za odmerno odločbo je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja 1 C2 ZN – Bistrica – nakupovalni center, ki ga je izdelalo podjetje EUTRIP d.o.o., Kidričeva ulica 24, Celje, z datumom julij 2009, št. projekta 091001.
11. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Tržič, Uradu za urejanje prostora.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-074/2009-34
Tržič, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti