Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4157. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč, stran 12668.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je župan Občine Mirna Peč dne 16. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč
1. člen
(splošna določila)
S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč (OPN), objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/09, 67/09 popravek in 82/09 popravek. Pripravljavec je Občina Mirna Peč (občina).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
(1) Veljavni OPN je bil izdelan in sprejet kot nadaljevanje postopka priprave strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in prostorskega reda občine (PRO), kar je bila posledica spremenjene prostorske zakonodaje.
(2) Glavni razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN so:
– Zaradi zamujanja podzakonskih aktov in ustreznih navodil nosilcev urejanja prostora v veljavnem OPN niso bila določena stavbna zemljišča za obstoječe objekte na vinogradniških območjih občine.
– V prikazu stanja prostora manjkajo nekatera območja varovanj (poplavna, plazovita in druga ogrožena območja) za katera občina v času priprave veljavnega OPN ni razpolagala s potrebnimi evidencami.
(3) Pri spremembah in dopolnitvah OPN bodo upoštevane tudi individualne vloge za spremembo namenske rabe zemljišč, kakor tudi druge spremembe in dopolnitve, ki se bodo tekom priprave dokumenta izkazale za potrebne.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
V območje sprememb in dopolnitev OPN se vključuje celotno območje občine.
4. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev OPN in način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) V spremembah in dopolnitvah OPN se:
1. določijo stavbna zemljišča za obstoječe objekte v okviru vinskih goric občine,
2. v prikaz stanja prostora vnesejo manjkajoča območja varovanj; obenem se prikaz stanja prostora posodobi,
3. upoštevajo nove individualne pobude za spremembo namenske rabe zemljišč,
4. izvede redakcija teksta,
5. upoštevajo druge spremembe in dopolnitve OPN, ki se bodo tekom postopka izkazale kot potrebne.
(2) Za spremembe in dopolnitve OPN, navedene v prvem odstavku tega člena pod točkami 1 in 4, posebne strokovne rešitve niso potrebne: točka 1 vsebuje zajem obstoječega stanja, točka 4 pa terminološko poenotenje z naknadno danimi priporočili in redakcijo besedila.
(3) Za vnos manjkajočih območij varovanj pridobi občina ustrezne evidence obravnavanih območij pri pristojnih nosilcih urejanja prostora. Če pristojni nosilci urejanja prostora ne razpolagajo z evidencami, se sporazumno določi način in rok njihove priprave. Isto velja za posodobitev prikazov stanja prostora.
(4) Za spremembe in dopolnitve OPN, navedene v prvem odstavku tega člena pod točkama 3 in 5, se pripravijo ustrezne strokovne podlage v skladu s predpisi; natančna vsebina in obseg teh podlag se določi na osnovi prispelih vlog za spremembo namenske rabe zemljišč in po prejemu morebitnih drugih pobud za spremembo OPN.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN se začne s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor (ministrstvo) in sosednjim občinam.
(2) Osnutek sprememb in dopolnitev OPN in priloge k OPN se pripravi v 75 dneh po objavi sklepa. Kolikor evidenc manjkajočih območjih varovanj pri nosilcih urejanja prostora ni in jih je potrebno še izdelati, se rok priprave osnutka sprememb in dopolnitev OPN ustrezno prilagodi.
(3) Občina pošlje osnutek občinskega prostorskega načrta ministrstvu, da ga le-to najkasneje v 7 dneh pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. V istem roku mora tudi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pisno sporočiti MOP in občini, ali je za spremembe in dopolnitve OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).
(4) Dopolnjen osnutek OPN in priloge k OPN se pripravijo v 60 dneh od prejema smernic s strani ministrstva. Kolikor je potrebno pripraviti okoljsko poročilo v sklopu (CPVO), se rok priprave le-tega naknadno določi. V času priprave osnutka sprememb in dopolnitev OPN se opravijo tudi morebitna usklajevanja z nosilci urejanja prostora.
(5) Če je za spremembe in dopolnitve OPN potrebno izvesti CPVO, občina pred javno razgrnitvijo pošlje okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev OPN ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da ga najkasneje v 15 dneh s sklepom potrdi ali zavrne.
(6) Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter morebitnega okoljskega poročila traja 30 dni. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPN in morebitnega okoljskega poročila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
(7) Rok za pripravo stališč do pripomb je 15 dni po zaključeni javni razgrnitvi. Stališča obravnava občinski svet občine in jih s sklepom potrdi.
(8) Predlog sprememb in dopolnitev OPN s prilogami k OPN se pripravijo v 30 dneh po sprejemu stališč do pripomb ter predlogov javnosti.
(9) Občina pošlje predlog sprememb in dopolnitev OPN s prilogami ministrstvu, ki ga najkasneje pa v 7 dneh, posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 21 dneh dajo mnenje. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se šteje, da na načrtovane prostorske ureditve nimajo pripomb in se z njimi strinjajo. V istem roku pripravi svoje mnenje tudi ministrstvo. Na podlagi mnenj ministrstev ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev OPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(10) Minister za okolje in prostor v 75 dneh od prejema predloga sprememb in dopolnitev OPN le-tega s sklepom potrdi, ali pa predlaga vladi, da odloči o potrditvi predloga sprememb in dopolnitev OPN, če niso vsa mnenja nosilcev urejanja prostora pozitivna. Vlada odloči o potrditvi predloga sprememb in dopolnitev OPN s sklepom v 30 dneh. V primeru, da ministrstvo v roku 75 ne potrdi predloga sprememb in dopolnitev OPN oziroma ga ne predloži v odločanje vladi, se šteje, da je predlog sprememb in dopolnitev OPN potrjen, razen v primeru, če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, zavrnilo izdajo potrdila o sprejemljivosti vplivov na okolje sprememb in dopolnitev OPN.
(11) Spremembe in dopolnitve OPN sprejme občinski svet z odlokom, ki se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
4. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana.
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lov in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
11. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
14. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
15. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
16. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana.
17. Zavod RS za varstvo narave, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana.
18. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 1000 Novo mesto.
19. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto.
20. ELES, Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana.
21. GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
22. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7 a, 8000 Novo mesto.
23. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 7, 8000 Novo mesto.
24. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
25. Občina Mirna Peč in njene službe v delih, kjer so upravljavci prometne, komunalne in druge infrastrukture.
(2) Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-01/2009-01
Mirna Peč, dne 16. novembra 2009
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti