Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4145. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2009, stran 12661.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 22. redni seji dne 16. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2009
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2009 (Uradni list RS. št. 31/09) se spremeni:
»1. člen
V 2. členu se spremeni, tako da se glasi:
Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2009 se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          V EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov Proračun leta
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.898.495
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.176.213
70  DAVČNI PRIHODKI               1.967.290
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.840.620
   703 Davki na premoženje             43.620
   704 Domači davki na blago in storitve      83.050
71  NEDAVČNI PRIHODKI               208.923
   710 Udeležba na dobičku in dohodkih od     88.160
   premož.
   711 Takse in pristojbine             3.500
   712 Globe in denarne kazni            1.210
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    1.053
   714 Drugi nedavčni prihodki          115.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI               27.100
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    25.600
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       1.500
   nemat. premož.
74  TRANSFERNI PRIHODKI              695.182
   740 Transferni prihodki iz drugih       326.831
   javnofin. instit.
   741 Prejeta državna sredstva iz drž.      368.351
   prorač. iz sred. EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       3.458.034
40  TEKOČI ODHODKI                 505.138
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     111.787
   401 Prispevki delodajalcev za soc.       18.170
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        347.731
   403 Plačila domačih obresti           22.450
   409 Rezerve                   5.000
41  TEKOČI TRANSFERI               1.038.043
   410 Subvencije                  1.650
   411 Transferi posameznikom in         731.772
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim org. in        93.852
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       210.769
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            1.561.744
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.561.744
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            353.109
   431 Investic. transferi pravnim in fiz.    250.009
   osebam, ki niso pror. uporab.
   432 Investic. transferi prorač.        103.100
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   –559.539
   II.)
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     4.500
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
73  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          4.500
   750 Prejeta vračila danih posojil        4.500
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽ.    18.140
   (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV     18.140
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in      18.140
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    –13.640
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              39.920
55  ODPLAČILA DOLGA                 39.920
   550 Odplačila domačega dolga          39.920
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH     –613.099
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –39.920
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         559.539
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.     613.099
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 403-02/09-22
Križevci, dne 18. novembra 2009
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti