Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4076. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško, stran 12552.

Na podlagi 1., 3., 4., 25. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1 in 56/08), 9. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 in 123/08), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 35. seji, dne 16. 11. 2009, sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
1. člen
V pravilniku o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 100/07) se v 4. členu doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»Letno višino sredstev določi Občinski svet s proračunom, višino sredstev za sofinanciranje posameznih sklopov upravičencev v razpisni dokumentaciji določi strokovna komisija. Glede na prijave lahko strokovna komisija pred dokončno razdelitvijo sredstev določi drugačno razdelitev, ki pa od navedene v razpisni dokumentaciji ne sme odstopati več kot 10%.«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki glasi:
»Za programe sofinancirane na podlagi 8. člena pravilnika, ki so bili izvedeni v istovrstni kakovosti v preteklih dveh letih, se lahko v pogodbi dogovori sofinanciranje v mesečnih obrokih pred izvedbo samega programa v višini do 60% vrednosti sofinanciranja programa, v celoti pa po izvedbi.«.
3. člen
V 6. členu se za besedo »vodi« doda besedna zveza »javno evidenco«.
Doda se nov drugi stavek, ki glasi:
»Evidenca se objavi enkrat letno, predvidoma do konca januarja na spletni strani Občine Krško.«.
4. člen
V peti točki alinee a.), drugega odstavka 7. člena se za besedo »javnosti« doda besedna zveza »v občini Krško«.
V peti točki alinee b.), drugega odstavka 7. člena se za besedo »javnosti« doda besedna zveza: »v občini Krško«.
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
»Če je projekt ali obnova kulturne dediščine uvrščena v sofinanciranje, je doseženo število točk tudi osnova za določitev višine sofinanciranja. Pri določitvi višine sofinanciranje se upošteva število točk, razpoložljiva sredstva in višina upravičenih stroškov.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se doda nova četrta alinea, ki glasi:
»4. sofinanciranje prostora.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki glasijo:
»Pri študiju programa se lahko ob predložitvi ustrezne dokumentacije upoštevajo dodatne točke tudi za več mentorjev po naslednjih skupinah:
Pihalni, jazz in simfonični orkestri
– pihalni orkester – 3 mentorji (dirigent in 2 mentorja sekcij)
– jazz orkester – 3 mentorji (dirigent in 2 mentorja sekcij)
– simfonični orkester – 11 mentorjev (dirigent in 10 mentorjev sekcij).
Pevski zbori
– 2 mentorja (dirigent in korepetitor).
Folklorne skupine
– 2 mentorja (ples in glasba).
Gledališke in lutkovne skupine
– 2 mentorja (režiser in scenograf – kostumograf – dramaturg).
Ostalim skupinam se prizna 1 mentor.
Za vsakega mentorja se oba indeksa seštejeta in seštevek se pomnoži s številom točk priznanih vaj. Skupni indeks za enega mentorja ne sme presegati 6.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane osmi odstavek se v tabeli, ki opredeljuje število priznanih vaj, pri točki 1.a, za besedo »Pihalni« doda vejica in beseda »jazz«.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane deveti odstavek se doda nov deseti odstavek, ki glasi:
»Do konca novembra Zveza kulturnih društev Krško strokovni komisiji posreduje mnenje z oceno izvedenih sofinanciranih programov za zadnje leto in predlogom dodelitev točk v skladu s spodnjo tabelo. Komisija obravnava predlog ZKD, vendar pa ni nanj vezana. Če ZKD komisiji ne posreduje ocene, komisija programe samostojno ovrednoti v skladu s spodnjo tabelo.«.
V tabeli dosedanjega šestega odstavka, ki postane del desetega odstavka, in ki opredeljuje število točk, se pri točki 2.a, za besedo »Pihalni« doda vejica in beseda »jazz«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek se za besedno zvezo »60 let in« doda besedna zveza »za vsakih 10 let«.
Za dosedanjim devetim odstavkom, ki postane trinajsti odstavek se doda nov štirinajsti odstavek, ki glasi:
»Ad 4: Sofinanciranje prostora
Društvom se za materialne stroške prostorov za vaje in za izvedbo letnega programa prizna dodatek:
1. Društva, ki uporabljajo javno kulturno infrastrukturo – gospodarijo s kulturnimi domovi in plačujejo materialne stroške za te kulturne domove: 2000 točk.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-53/2007-O703
Krško, dne 16. novembra 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti