Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Ob-7635/09 , Stran 2924
1. Ime in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks: 05/72-10-102. 2. Opis predmeta prodaje: stanovanje št. 8, na Postojnski cesti 8, 6257 Pivka, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 1356/7, k.o. Petelinje, s številko dela stavbe 7.E, stanovanje in klet, v izmeri 79.52 m2. 3. Nepremičnine se prodajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. Stanovanje ni zasedeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške overitve pogodbe plača prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice itd.) plača kupec. 4. Izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša 37.700, 00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 5. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine – vrednosti nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. 6. Varščina: Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene do ponedeljka, do 7. 12. 2009. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298, pri Banki Slovenije, z navedbo: »plačilo varščine za javno dražbo«. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju šteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva javne dražbe in sicer v vplačanem znesku. Kolikor dražitelj, ki je uspel na razpisu, v roku ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži v plačano varščino. Varščina dražiteljev, ki ne pristopijo k javni dražbi, se zadrži. 7. Pogoji prodaje in pravila javne dražbe: Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana. Cena, ki jo ponudi dražitelj, mora biti za najmanj 500,00 EUR višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj pred njim. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne ponudi višje cene. Javna dražba je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno ceno. V primeru, da je dražitelj samo eden, se šteje, da ta sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni. Ugovore prodi dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši oseba, ki vodi javno dražbo. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po končani dražbi. Če dražitelj v tem roku ne sklene pogodbe, mu lahko Občina Pivka podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo kavcijo. Če dražitelj v podaljšanem roku ne sklene pogodbe, Občina Pivka zadrži njegovo kavcijo. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji: a) dokazilo o plačilu varščine in številko računa, za primer vračila varščine; b) izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko – za fizične osebe; c) pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, k draženju na javni dražbi ne morejo pristopiti. 9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 8. 12. 2009, ob 12.30, v sejni sobi Občine Pivka. 10. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena. Organizator javne dražbe lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana kavcija brez obresti. 11. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Lemut). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti