Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4071. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje, stran 12549.

Na podlagi 96., 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine Grosuplje dne 12. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03, 87/04 in 136/04) (v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana) ter Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje za PPC I/1 – I/9, (Uradni list RS, št. 118/05, 75/06, 5/07, 34/07, 115/07, 90/08, 94/08) (v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve PUP-a), ki se nanašajo na naselje Grosuplje – območje med Adamičevo cesto in železnico. Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana in Spremembe in dopolnitve PUP-a obsegajo ustrezne spremembe in dopolnitve tekstualnega dela in pripadajoče kartografske dokumentacije.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Mesto Grosuplje za svoj razvoj potrebuje dodatne centralne mestotvorne funkcije.
Namen Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a je oživitev in dodatna ponudba še ne urbaniziranega dela ob zahodnem vstopu v mesto, ki trenutno ne kaže mestotvornosti. Prostor je neurejen in za kmetijstvo neprimeren.
Območje med Adamičevo cesto in železnico je z veljavnim občinskim prostorskim planom opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, vendar intenzivna kmetijska dejavnost na tem območju nima prihodnosti, saj so zemljišča prostorsko omejena in vpeta v mestni prostor. Glede na to, da območje s severne strani obkroža cesta, z južne strani železnica, na zahodu obrtno industrijska cona in na vzhodu vstop v center mesta, se predlaga sprememba zemljišč za namen centralnih dejavnosti (trgovskih in storitvenih s spremljajočim programom).
3.
Območje predvidene spremembe namembnosti zemljišča
Območje Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a se nanaša na naselje Grosuplje – območje med Adamičevo cesto in železnico, opredeljeno trenutno kot drugo območje kmetijskih zemljišč, parc. št. 401/2, 403/5, 403/8, 401/3, 402/1 ter 1227/1, 1228/1, 1228/2, 1229, 1231/1 in 1232, vse k.o. Grosuplje, naselje ter morebitna z njimi neposredno povezana zemljišča potrebna za funkcioniranje območja.
4.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a je potrebno zagotoviti strokovne podlage, ki jih zagotovi pobudnik in kolikor bodo zahtevane strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, se slednje pridobi v fazi pridobivanja smernic.
5.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev
Izdelava osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a je predvidena v decembru 2009, priprava dopolnjenega osnutka pa neposredno po pridobitvi smernic. Sprejem predloga Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana ter Sprememb in dopolnitev PUP-a je predvidena pol leta po začetku veljavnosti tega sklepa, sprejem sprememb in dopolnitev PUP-a se izvaja skladno z dinamiko sprejemanja prostorskih dokumentov.
6.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih se pridobijo smernice in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje,
3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
4. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
5. RS, Ministrstvo za promet, DRSC,
6. RS, Ministrstvo za kulturo,
7. Slovenske železnice d.o.o.,
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
9. Javna agencija RS za železniški promet,
10. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo,
11. Javno komunalno podjetje Grosuplje,
12. Telekom Slovenije d.d.,
13. Elektro Ljubljana d.d.,
14. Geoplin, d.o.o., Ljubljana.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.
7.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Grosuplje http://www.grosuplje.si.
Št. 35000-0151/2001
Ljubljana, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti