Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

Št. 478-20/2009-3 Ob-7663/09 , Stran 2933
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, tel. 03/703-32-00, faks 03/703-32-23, e-pošta: obcina.polzela@polzela.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: »dvorec Novi Klošter s parkom«, ki obsega nepremičnine: – parc. št. 20/2 – dvorišče v izmeri 902 m2, funkcionalni objekt v izmeri 182 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 159 m2, parc. št. 20/3 – stanovanjska stavba v izmeri 766 m2, parc. št. 20/4 – gospodarsko poslopje v izmeri 571 m2 in parc. št. 20/5 – dvorišče v izmeri 1017 m2, vpisane v ZKV 424, k.o. Založe, ter – parc. št. 16 – zelenica 4924 m2, parc. št. 17 – zelenica 180 m2, parc. št. 20/1 – dvorišče 2320 m2, parc. št. 26 – zelenica v izmeri 144 m2, vpisane v ZKV 437 v k.o. Založe, po izhodiščna izklicni ceni 650.000,00 EUR. Nepremičnine so locirane v Založah, katere so od centra Polzele oddaljene 3 km. Posest predstavljajo dvorec Novi Klošter, cerkev »Naše ljube gospe« ter stavbno in nezazidano stavbo zemljišče. Potrebna je celovita strokovna prenova in prezentacija kompleksa z njeno oživitvijo z ustreznimi dejavnostmi. Posegi bodo možni s sodelovanjem pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, ki bo glede na vrsto posega izdelala konservatorski program oziroma projekt. III. Vrsta pravnega posla – prodaja nepremičnin. IV. Pogoji javnega razpisa IV. a) Pogoji prodaje: 1. Predmetna zemljišča se prodajajo kot zaokrožena celota po načelu videno – kupljeno in so prosta vseh bremen. 2. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo ponudbe. 3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Polzela, št. 01373-0100004520, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 5. Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina lahko plača v dveh obrokih, in sicer mora kupec poravnati prvi obrok v višini 260.000,00 EUR v 8 dneh od sklenitve pogodbe, preostali del kupnine (drugi obrok) pa do 28. februarja 2010. Neplačani del kupnine mora kupec zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 6. Po plačilu celotne kupnine se bodo kupcu nepremičnine izročile v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. IV. b) Drugi pogoji prodaje: 1. Prenova celovitega kompleksa »Novi Klošter« mora biti zaključena v roku 5 let od podpisa prodajne pogodbe. IV. c) Pogoji za predložitev ponudbe: 1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). – Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). – Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo – do sklenitve prodajne pogodbe. 3. Nepravočasne ponudbe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo 7. 12. 2009, ob 11. uri. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja. 3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. 4. Občina Polzela lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. VI. Sklenitev pogodbe: 1. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroški davka na promet z nepremičnino ter notarski stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo. VII. Rok za predložitev ponudbe: ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, z oznako »Ponudba za nakup dvorca Novi Klošter s parkom – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov, do vključno 7. decembra 2009, do 10. ure. VIII. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela, pri Magdi Cilenšek, tel. 03/703-32-16 in Alenki Kočevar, tel. 03/703-32-13. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Polzela: http://www.polzela.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu Občine Polzela.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti