Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4070. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2009, stran 12548.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16., 96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 24. redni seji dne 13. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2009 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  v eurih|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         | leta 2009|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 3.749.574|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1.948.059|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 1.464.815|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1.362.795|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |   92.020|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   10.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |706 Drugi davki              |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  483.244|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   19.236|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine         |   3.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    108|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  290.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  170.900|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |  100.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  100.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   4.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   4.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            | 1.697.515|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  473.113|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     | 1.224.402|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|    |unije                   |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |      |
|    |institucij                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 3.897.017|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              | 1.204.353|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  241.573|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   34.223|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  858.557|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   60.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   10.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  559.627|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije              |   10.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  313.147|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   70.640|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  165.840|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 2.081.637|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 2.081.637|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   51.400|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |      |
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   51.400|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |  –147.443|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   1.022|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   1.022|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |   1.022|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |440 Dana posojila             |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      |
|    |in finančnih naložb            |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|    |privatizacije               |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   1.022|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |      |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)             |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |  220.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |  220.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |  220.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   75.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   75.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   75.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          |   –1.421|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH            |      |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  145.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  147.443|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |      |
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo        |   1.421|
+-------+------------------------------------------+-----------+
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.«
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 220.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Grad, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 eurov.«
3. člen
Spremeni se 12. člen odloka tako, da se glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 880.000 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1104/09-OS
Grad, dne 13. novembra 2009
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.

AAA Zlata odličnost